KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR
KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR
0 Yorum
1028
07-10-2021
 

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanları, Ortadoğu’da demokrasi ve özgürlüklerin düşmanının Türk devleti, destekleyicisinin de ABD, Avrupa ve NATO; Ortadoğu’da demokrasi ve özgürlüğün öncüsünün ise PKK ve Kürtler olduğunu söyledi.

Kürtlerin, demokratik karakteriyle Ortadoğu’nun demokratikleşmesinin öncüsü konumunda olduğunu vurgulayan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanları, “Ortadoğu’da demokrasi vahası Rojava’dır. Buraya saldıran ise ABD’nin izni ve desteğiyle NATO üyesi Türkiye’dir. Sadece kendi ülkesi içinde değil, Ortadoğu’da da demokrasi düşmanlığına öncülük yapan Türkiye’ye karşı mücadele eden PKK’dir” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanları Besê Hozat ve Cemil Bayık, Kürt Özgürlük Hareketi üzerine çalışmalarını sürdüren enternasyonalist Alf Beckinsale’nin yazılı sorularını yanıtladı. Söyleşinin tamamını paylaşıyoruz:

KCK ve ona bağlı çeşitli örgütler, tamamıyla bağımsız bir Kürdistan'ı mı, yoksa daha otonom bir Kürdistan'ı mı hedefliyor, Özgürlük Hareketi’nin ayrılma konusundaki pozisyonu nedir?

Bağımsızlık kavramına ne anlam biçildiği önemlidir. Hiçbir gücün, hiçbir kişinin iradesi altında kalmama anlamında biz tam bağımsızlıkçı bir hareketiz. Bağımsızlığımızı korumada çok titiziz. Bu yönüyle tarih sahnesine çıkışımızdan bugüne kadar bağımsızlıkçı çizgimizi ve tutumumuzu koruduğumuz nettir. Hiç kimse, hiçbir siyasi hareket ya da kuruluş, siz şu ya da bu gücün etkisine girdiniz, iradenizi bazı güçler etkiledi, yönlendirdi diyemez. Bu duruş nedeniyle Önderliğimiz uluslararası komployla esir alındı ve 23 yıldır ağır tecrit altında zindanda tutulmaktadır. Bu nedenle tüm NATO üyeleri, Özgürlük Hareketi’mizi ‘terör örgütleri listesi’ne koyarak, bize karşı her türlü saldırıyı meşrulaştırıp teşvik etmektedir. Eğer bağımsız duruş göstermeyip herhangi bir gücün etkisinde olsaydık böyle bir tutum içinde olmazlardı. Bırakalım NATO ülkelerini, kendi çıkarları doğrultusunda bir politika izlemediğimiz için Rusya gibi başka kapitalist modernist ülkeler de hareketimize karşı olumsuz yaklaşım içine giriyor.

Hareketimiz, uluslararası hiçbir gücün etkisi ve yönlendirmesi altında olmadığı gibi, hiçbir bölge ülkesinin etkisi ve yönlendirmesi altında da değildir. Özgürlük Hareketimiz titizlikle bağımsızlıkçı duruşunu korumaktadır. Türkiye ile çelişkisi olan devletler, mücadelemizi kendileri açısından olumlu görseler de bu tür hiçbir ülke de bizim irademizi etki altına alamamış ve yönlendirememiştir. Bu açıdan kelimenin tam anlamıyla özgür iradeli bağımsız duruşumuzu koruduğumuz, herkesin takdir edeceği bir gerçekliktir.

Kapitalist modernitenin ya da son yüzyılların literatürüyle konuşma yanılgılara götürür, çünkü son yüzyılların siyasal literatürü esas olarak kapitalist modernist güçler tarafından şekillendirilmiştir. Bu açıdan bağımsızlığı onların ortaya attığı ulus devlet, bağımsız devlet kategorileri içinde ele almamak gerekir. Bu bakış bizi yanılgılara götürür. Özgürlük, demokrasi ve sosyalizm güçleri, bağımsızlığa egemen, sömürücü ve baskıcı güçler gibi bakmazlar. Bağımsız devlet kavramı ulusal burjuvazi çıkarı temelinde ifade edilmiştir. İçinden çıktığı ulus üzerindeki sömürü tekelini ele alma hakkı olarak görülmektedir. Ulusal burjuvazinin sömürüsünü gerçekleştirdiği ulusal çaptaki fabrikası ya da sömürü alanıdır. Bunu bağımsız devlet ya da bağımsızlık olarak ele almak ulus üzerindeki sömürü tekeli gerçeğinin üstünü örtmekten başka bir anlam taşımaz.

Bu açıdan bakıldığında ulus devlet gerçek anlamda bağımsız devlet değildir. Bağımsız ülke hiç değildir. Bu açıdan bağımsız Kürdistan kavramı ile bağımsız devlet kavramını özdeşleştirmek doğru değildir. Ulus üzerinde sömürü ve baskı tekeli kurmak isteyen egemen sınıfların bu baskısı ve sömürüsünü meşrulaştırmak ve normalleştirmek olur. Bu açıdan bağımsız Kürdistan kavramını bağımsız devletle özdeşleştirmek; yani bağımsız Kürdistan’ı ulus devlet gibi ele almak, bağımsız devlet olunursa bağımsızlığı gerçekleşebilir bir olgu olarak görmek çok yanlıştır. Bu yanlışlıktan kaçınmazsak doğru siyasal değerlendirme; doğru ulusal kurtuluş ve özgürlük anlayışı geliştiremeyiz.

PKK’nin özgür, demokratik ve bağımsız Kürdistan istediği kesindir. Bunu ulus devlet ve bağımsız devlet olarak ele almıyoruz. Bağımsızlığın böyle sağlanacağı bir kapitalist modernist ve egemen sınıf yalanıdır. Kaldı ki, kapitalist modernist güçler şimdi böyle bir bağımsız devleti savunmuyor. Dün kendi çıkarlarına gördükleri katı devlet sınırlarını şimdi çıkarlarına görmüyorlar; geçirgen sınırları savunuyorlar, katı ulus devlet anlayışını küreselleşmiş tüketim toplum aşamasına gelmiş kapitalizmin çıkarına görmüyorlar. Katı sınırların engel olmadığı sermayenin serbest ve güvenli dolaşımı onların temel yasası haline gelmiştir. Kendine sol diyen bazı çevreler ise kapitalizmin gelinen aşamada ulus devleti kendi çıkarına görmemesi karşısında ulus devleti sanki kapitalizme karşıymış gibi gösterme gafleti içine düşmektedirler. Bunlar esas olarak ulus devletin kapitalist ve sömürücü karakterini görmeyen ve küresel kapitalizme karşı gerçek mücadele hattını anlamayan çok dogmatik, hatta kendi iş birlikçi ulusal burjuvalarının gerici yanlarını savunan bir karaktere sahiptirler.

Şu açığa çıkmıştır ki, özgür ve demokratik topluma dayanmayan ülkeler ve halklar bağımsız irade olamazlar. Özgür ve güçlü demokratik topluma dayanılmadan da bağımsız irade ortaya çıkarmak; herhangi bir güce karşı bağımsız iradeyle karşı koymak, dolayısıyla bağımsız olmak mümkün değildir. Hangi ülkenin halkı özgür ve demokratik toplum gerçeğine ulaşmışsa bağımsızlık düzeyi de o kadardır. Yoksa bir ülkeye sınır koymak o ülkeyi bağımsız kılmaz. En kötü iş birlikçiliği ve iradesizliği kendilerine sınır çizmiş ve bağımsız devlet olduğunu söyleyenlerin ortaya koyduğu tartışmasız gerçektir. Bu devletlerde özgür ve demokratik toplum yoktur. Özgür ve demokratik toplum, iradeli ve güçlü bir toplumdur. Böyle bir topluma dayanmayan siyasi güçlerin işbirlikçi olmaları kaçınılmazdır.

Bağımsız olmak da emperyalizme, sömürgeciliğe ve işbirlikçiliğe karşı olmak da özgür ve demokratik topluma dayanıyorsa mümkündür. Yoksa mümkün değildir. İki kutuplu soğuk savaş dünyasında bazı devletler herhangi bir güce dayanarak ben anti emperyalist tutum takınıyorum, diyebiliyordu. Çeşitli güçlerin çekişme çatışma ortamında bazı devletler bundan faydalanıp kısmi bağımsız tavır koyabiliyordu. Ancak bunları da bağımsızlıkçı devletler, ülkeler olarak görmek yanılgıdır. Bu çizgi ve konjonktürün verdiği göreceli hareket kabiliyeti, bağımsızlıkçı duruş olarak görülemez. Bunlara bağımsızlıkçı demek bağımsızlık anlayışının, bağımsızlık kavramının yanlış anlaşılmasına yol açar. Bağımsızlığı özgür ve demokratik topluma dayalı olarak görmeyen her bakış yanlıştır; gerçekleri saptırmaya hizmet eder.

Devlet bir egemen sınıf aracıdır. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Ne halkın devleti ne de sosyalist devlet olabilir. Halkın yönetimi de sosyalizm de devletsiz gerçekleşebilecek olgulardır. Bu nedenle Rêber Apo, “Altın tepside sunsalar da devlet istemem“ diyerek tutumunu ortaya koydu.

Rêber Apo, özgür ve demokratik topluma dayalı demokratik özerk bir Kürdistan istiyor. Ortadoğu’da devlet sınırlarına dokunmadan dört parça Kürdistan’ın birbiriyle siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik ilişkide olduğu bir demokratik Konfederal Kürdistan’ı en doğru özgürleşme ve ulus birliği olarak görüyor. Devletleşme ve birleşik Kürdistan'ı birçok sorunu beraberinde getireceği ve sorunu çözemeyeceği için doğru görmüyor, öte yandan bunların ulusu özgür, demokratik ve bağımsız kılmayacağı için de doğru bulmuyor. Bunların Kürdistan'ı, Kürt halkını özgür, demokratik ve bağımsız bir Kürdistan gerçeğinden uzaklaştıracağını vurguluyor.

Devlet sınırlarına dokunmadan demokratik özerk yaşama kavuşmanın iki boyutu var. Birincisi sadece devletle ilişkileri tanımlayan dar anlamdaki özerklik; ikinci boyutu ise toplumun örgütlü demokratik toplum olarak demokratik konfederal temelde kendini siyasi, toplumsal, kültürel, ekonomik ve diğer alanda toplumsal ve siyasal sistem olmasını kapsamaktadır. Örgütlü demokratik toplumun, demokratik konfederal temelde toplumsal ve siyasi sistem olması, gerçek anlamda özgürlüğü ve bağımsızlığı ifade etmektedir. Bu demokratik özerklik herhangi bir demokratik özerklik değildir. Örgütlü, özgür demokratik topluma dayalı özerkliktir. Ulusu güç yapan, özerkliktir. Bu özerklikte ulus, hiçbir devlette ya da başka bir sistemde olmadığı kadar güçlüdür. Bir toplumu ve ulusu demokratik ilişkiler güçlendirir. Örgütlü topluma dayalı demokratik uluslar güçlü ve iradeli uluslardır. Bu açıdan ulusun en fazla bağımsız olduğu ve bağımsız iradesini ortaya koyduğu ulus modelidir. Devletler ulusu değil, egemen sınıfları güç yapar; demokrasiler ise toplumu ve ulusu güç yapar. Örgütlü demokratik topluma dayalı olarak demokratik konfederal temelde toplumsal sisteme kavuşmuş ulus ise en güçlü ulusal durumdur. Dolayısıyla bu temelde gerçekleşen demokratik özerklik hiçbir ulus devlette, sözde bağımsız devlette olmadığı kadar bağımsız bir siyasi irade ortaya çıkarır.

Kuşkusuz burada demokrasi+devlet olma durumu vardır. Tam demokrasi hali değildir. Ancak toplumun, yani ulusun devlet karşısında en güçlü halidir. Zaten günümüz dünyasında tam bağımsızlık kavramı da gerçeği yansıtmıyor. Göreceli bir durumdur. Günümüz dünyasında karşılıklı bağımlılıklar vardır. Her devleti, ulusu sınırlayan bazı objektif etkenler ve gerçeklikler vardır. Önemli olan bunun bağımsız iradeyi kırmayan ilişki ve karşılıklı bağımlılıklar olmasıdır. Devlet+demokrasi ilişkisinde de karşılıklı sınırlılıklar vardır. Ancak devlet+demokrasi sistemi de sürekli bir gerilimi ifade eder. Çağımızda bu gerilimden sürekli olarak daha güçlü ve etkili çıkacak olan ise demokrasidir.

Bizim için önemli olan halkların ve toplumların özgürlüğü ve demokratik yaşamıdır. Bunu en iyi sağlayacak biçim ve sistemler bizim tercihimizdir. Bizim için ayrılma, kopma, uzaklaşma ve karşı olma; zordan, baskıdan, egemenlikten ayrılmadır, boşanmadır. Bunun yolu da devlet olmak değildir. Ulusların kaderini tayin hakkı aslında burjuva ulus devlet anlayışı temelinde ifade edilmiştir. Sosyalistlerin böyle bir ilkesi, yaklaşımı olamaz. Sosyalistler için önemli olan özgürlük, eşitlik, demokrasi, toplumculuktur ve halkların kardeşliğidir. Halkların kardeşliği ve demokratik birliği temelinde en geniş siyasi birlikler, tüm toplumcuların tercihidir.

Toplulukları devlet sınırları ile katı bir biçimde ayırmak zaten tarihi toplumsal gerçekliğe aykırıdır. Tarihte halklar, topluluklar, kültürler hiçbir zaman katı sınırlarla birbirinden ayrılmamışlardır. Birbirlerini simbiyotik ilişki içinde beslemişlerdir. Sovyetler Birliği’nin çok katı duvarlarla kendini diğer dünyadan ayırması arızi bir durumdu. Aslında kapitalist sistem ayırsa da kendisinin ayırmaması lazımdı. Reel sosyalizm bazı bakımlardan yanlış ve kendine güvensiz olunca o duruma düşmüştür. Aslında Sovyetler Birliği’nin kendini kapitalist tanımlayan ülke ve coğrafyalardan çok keskin biçimde ayırması ulus devlet hastalığının başka bir biçimde dışa vurmasıdır.

Tarih boyu halklar/topluluklar, federasyon ya da konfederasyon biçiminde yaşamışlardır. Merkezi imparatorluklar yok gibidir. Zaten imparatorluk olmak farklı halkların, kültürlerin, toplulukların ve coğrafyaların özerk, otonomi vb. yerel siyasi iradelerinin varlığını tanımakla mümkün olmuştur. Bu açıdan demokratik özerklikler, konfederasyon ve federasyonlar tarihin akışına uygun ve halkların birbirlerini tamamlaması açısından daha doğru sistemlerdir. Ancak kapitalist modernite, ulus, ulus devlet, milliyetçilik ve farklı kültürleri yok etme anlayışı ve pratiği nedeniyle insanlık açısından doğru olan yerel demokrasi, demokratik özerklik ve diğer öz yönetim biçimleri gerçek anlamda pratikleşip insanlığın sorunlarına çare bulamamaktadır. Bu zihniyet ve engeller aşıldığında geleceğin dünyası ulus devletlerin aşıldığı, halkların özgürlüğü ve demokrasi temelinde geniş demokratik birliklerin oluştuğu dünya haline gelecektir.

Abdullah Öcalan kendi eserlerinde kapitalizmi aşma ve kooperatiflere dayalı bir ekonomiye doğru yol alma yöntemlerini irdeliyor. Kürdistan kurtuluşa vardıktan sonra Kürdistan Özgürlük Hareketi, Kürdistan’da hangi ekonomik politikaların uygulanmasını umuyor?

Kapitalizmi aşma, sadece PKK ya da tüm sosyalistler için bir görev değildir. Kapitalizm, insanlığın var oluş biçimi olan ve bütün kültürel değerleri yaratan toplumsallığı ortadan kaldırmaktadır. İnsanlığın var oluşuna, bütününe yönelik bir saldırı vardır. Kapitalizm, toplumsallığı/toplumsal değerleri yemeden, yutmadan kendini var edemez, yaşayamaz. İnsan vücudundaki kanserli hücrelerin diğer hücreleri yemesi gibi toplumsallığı yiyip tüketmektedir. Bu nedenle Rêber Apo kapitalizmi kanserojen bir olgu olarak tanımladı. Toplumu yiyip tükettiğinden ‘kapitalist toplum’ kavramını da doğru bulmadı. Kapitalizm ile toplum yan yana getirilemez, dedi. Kapitalizmi aşma anlayışı sadece ekonomik bir sorun olarak görülemez. Temel bir toplumsal sorundur. Tüm toplumsal sorunları ağırlaştıran etkendir. Toplumu yedikçe yaşayan bir sömürü biçiminin ve onun modernitesinin başka bir sonuç yaratması da düşünülemez.

Rêber Apo, kapitalizmi bir bütün çözümlemiştir. Kuşkusuz Marks ve Engels kapitalizmi çözümlemede önemli çaba sarf etmişler ve önemli sonuçlar da ortaya koymuşlardır. Rêber Apo, bu sosyalist önderlerin hakkını vermekle birlikte onların yarım ve eksik bıraktıkları şeyleri tamamlamıştır. Bu açıdan kapitalizm çözümlemelerine çok büyük katkılar yapmıştır. Artık kapitalizm, Rêber Apo’nun çözümlemeleriyle birlikte ele alınmazsa bütünlüklü bakışa kavuşulamaz. Bu da kapitalizme karşı mücadelede ve kapitalizmi aşmada çok ciddi yetersizlikler ortaya çıkarır. Özellikle ‘Kapitalist Modernite’ kavramının çok iyi irdelenmesi gerekir. Yoksa alternatifi olacak Demokratik Modernite de iyi anlaşılamaz.

Rêber Apo’nun alternatif ekonomik anlayışını ortaya koymadan önce bunları belirtmemiz gerekiyor. Kapitalizme karşı her alanda savunmayı bir insanlık görevi olarak biliyoruz. Topluma ilk saldırı kadın üzerinden başlamış, bunun üzerinden sömürü, baskı, iktidar ve devlet sistemleri ortaya çıkmıştır. Kadın üzerinden egemenlik ve toplumda sömürü ve sınıflaşma ile başlayan toplumsal sorunlar kapitalizmde zirve yapmış bulunmaktadır. İnsan toplumu olmayı sürdüreceksek kapitalizme karşı olmak ve durmak çok önemlidir. Kapitalizm giderek kapitalistlerin bile savunamadığı bir insanlık hali ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Bu nedenle kapitalizmin hizmetindeki düşünce kuruluşları ve kapitalizmin hizmetindeki entelektüeller, kapitalizm nasıl insanlık için kabul edilebilir hale getirilir konusu üzerinde durmaktadır. Rêber Apo ise kapitalizmi kapsamlı çözümleyerek insanlığın üzerinde yük haline geldiğini ve mutlaka aşılması gerektiğini tüm verileri ve argümanlarıyla güçlü biçimde gözler önüne sermiştir.

Kapitalizm bugünden yarına hemen ortadan kaldırılamaz. Ancak bugünden bu işe başlamak önemlidir. Kuşkusuz ilk önce kapitalizmin yarattığı ideolojik hakimiyeti kırmak gerekir. Bununla birlikte alternatif ekonomik modeli; yani toplumsallığı yıkmayacak, aksine güçlendirecek ekonomik çalışmaları pratikleştirmek gerekecektir.

Şimdi toplumlara ve bireylere şöyle bir ekonomik zihniyet verilmiştir. Birileri ağa, bey olacak, birileri patron, fabrikatör, iş sahibi olacak, birileri de köylü, işçi olacak. İnsanlar böyle ücret, maaş alarak yaşamını sürdürecek. İşte tarihin en kötü ideolojik hakimiyeti budur. Bu köleliğin içselleştirilmesidir. İlk çağ köleliğinin gönüllü hale getirilmesidir. Halbuki ekonomi toplumun en temel faaliyetidir. Zaten insan, insan haline geldiğinde, yani toplumsallaştığında beslenme, barınma ihtiyacını toplum olarak karşılamıştır. Bu ihtiyacın bireysel karşılanması akla bile getirilmez. Doğada birey olarak bulup yediği dışındaki her şey toplum çalışması ile sağlanmıştır. Dolayısıyla insanın en temel toplumsal faaliyetini şimdi birilerinin serfi ya da işçisi olarak yapmak en temel toplumsal sapmadır. Anormal bir durumdur. Bu durumun normal hale gelmesi nasıl bir saptırma ile karşı karşıya olduğumuzu gösterir. Bu durumu değiştirmeden de gerçek insan olamayız. Kimsenin kölesi ve işçisi olmadan kendi işimizin emekçisi, yani toplumun emekçisi olarak ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekir. Bilimsel tekniğin gelişmesi ve uzmanlaşmanın artması sadece toplumsal bir iş bölümü olarak ele alınır. Toplumsal iş bölümü ayrıcalıklı ve sömürücü olmayı gerektirmez. Önemli olan herkesin yaşamını sürdürmesi ve diğer güne yaşama sağlıklı ve coşkulu katılabilmesidir.

Kapitalist modernite bu ideolojik hakimiyeti derinleştirmiştir. Sanki bireycilik insanın en temel özelliğiymiş; toplum olmadan da birey olunabilirmiş gibi büyük bir yanılgı yaratılmıştır. Bireycilik, birilerinin patron, diğerlerinin de mutlaka işçi olacağı bir ekonomik anlayışla da bir kültür haline gelmiştir. Bu açıdan insanların bir araya gelerek topluluk ekonomisi, komünal ekonomi yaratıp ortak üretip adil paylaşma akla gelmiyor. Bugün insanları bir araya getirip ortak üretim yapmak kolay bir iş değildir. Çünkü düşünülen, bir yerde işçi ve memur olup iyi bir ücret ve maaş almaktır. Aslında bu, köleliği kabul etme, kölelik koşullarından biraz daha iyi yaşama anlayışıdır. Bugün kapitalist modernite tüketim ne kadar fazla olursa o kadar kar eder. Bu nedenle orta sınıfla birlikte işçinin de tüketeceği bir standart yaratmaya çalışmaktadırlar. Zaten işçi aldığını tüketim maddelerine harcayarak tekrardan patronların cebine girmesini sağlamaktadır.

PKK özgür, demokratik ve sömürülmeyen bir toplum inşa etmek istiyor. Halkın yönetimi olan demokrasi yükselen değerse o zaman halkın ekonomik sistemi de yaratılmalıdır. Ekonomide demokrasi; patronun, ağanın olmadığı ekonomik biçimdir. Bugün kapitalist ülkelerde sözü edilen demokrasilerde halkın egemenliği yoktur. Yine egemen sınıfların hakimiyeti olduğu için ekonomisi de halkın değil, egemen sınıfların ekonomisi olmaktadır. Halkın yönetim gücü olduğu demokrasiyi hedefliyorsak; o zaman halkın ekonomisini de yaratmalıyız. Yani birilerinin patron-ağa, birilerinin de işçi-serf olmadığı bir ekonomik sistem hedeflemeliyiz. Zaten kapitalizmde giderek tekelcilik hakim olduğundan ekonomi daha da toplum dışı hale gelmektedir. Bu yönüyle toplumsal yaşamda demokrasi nasıl ki otoriter, tekçi sistemleri aşıyorsa ekonomide demokrasi de tekelleri ve egemen sınıfların politikalarını aşacaktır.

Rêber Apo, her şeyden önce ekonominin temel direkleri olan toprak, su ve enerjinin komünalleşmesini istemektedir. Bu üç temel ekonomik öge, bireylere ait olamaz. Böyle bir komünal yaklaşım, halkın ekonomik sistemine atılan ilk adım olarak görülmelidir. Ekonominin demokratikleşmesi, demokratik bir toplumsal ve siyasal sistem var olursa gerçekleşebilir. Bu açıdan örgütlü demokratik topluma dayalı demokratik konfederal toplumsal ve siyasal sistem, komünal ekonomi için gereklidir. Halk demokratik komünal ekonomiye inanacak, bu ekonomiyi bizzat kendisi yapacaktır. Bu açıdan kapitalist modernitenin bu alandaki ideolojik hakimiyetini kırmak önemlidir. Yoksa bu ekonomik model gerçekleştirilemez.

Komünal ekonominin üzerinde yükseleceği farklı komünal ekonomik birimler olabilir. Toplulukların bir araya geleceği komünler olabilir. Bunlar küçük olabileceği gibi büyük üretim komünleri de olabilir. Tarım, endüstri ve ticaret alanında toplumun ihtiyacını karşılayan komünler olabilir. Kooperatifler de topluluklar ekonomisinin başka bir biçimidir. Üretim, dağıtım, pazarlama, ulaşım vb. kooperatifler de olabilir. Kuşkusuz tüm bunlar örgütlü demokratik topluma dayalı kurulan demokratik sistemde halkla tartışılarak yapılacak şeylerdir. Dayatma ile olmayacak ancak demokratik toplumsal sistemin teşviki bu yönlü ekonomik birimler yaratılması yönünde olacaktır. Halk kendi kurduğu ekonomik sistemin olumlu yanlarını gördükçe komünal ekonomik alan her geçen gün genişleyecektir. Tarih boyu bireylere, ailelere ait üretimler olmuştur. Yine tekelci olmayan küçük işletmeler de varlığını sürdürmüştür. Bu tür işletmeler ekonomik sistemin esası haline gelmedikçe bunlar komünal demokratik ekonomiye katkıları ve komünal ekonomiyi tamamlayıcı temelde varlıklarını sürdürecektir. Önemli olan komünal ekonominin hakim hale gelmesi, bireylere ve özel küçük işletmelere dayalı ekonomik alanın hakim ekonomik alan haline gelmemesidir. Bu belirtilen çerçevede özel mülkiyet de toplum mülkiyeti yanında varlığını sürdürecektir.

Toplumun daha önceki toplumsal ve siyasal sistem altındaki ekonomisine zoraki el koyma gibi yaklaşımlar olmayacaktır. Ancak kapitalist modernite nasıl ki her alana el atarak, küçük üretimleri birleştirerek ya da onları verimsiz kılarak kendi alanını genişletiyorsa, her alanda ekonomik ağırlığını artırıyor ve hakim kılıyorsa, komünal ekonomi de kendini bütünlüklü ve verimli kılarak ve halkın katılımını sağlayarak komünal ekonomiyi geliştirecektir. Kuşkusuz komünal ekonomide verimlilik sadece ekonomik değer olarak değil, toplumsal hak, adalet, işlevsellik, psikolojik, moral vd. birçok boyutu esas alacaktır. Ekoloji, mutlaka dikkate alınacaktır. Yoksa sadece ekonomik verileri öncelikli görüp moral değerleri, psikolojik değerleri dikkate almayıp yıkılan reel sosyalizmin durumuna düşülür. Reel sosyalizmdeki altyapıyı ekonomi olarak ele almak kültür, ideoloji vb. ise üstyapı olarak görmek zaten sosyalist önderlerin içine düştüğü yanılgılardandır. Bu nedenle moral değerler doğrudan ekonomik altyapının yansıması olarak görüldüğünden gereken düzeyde üzerinde durulmamıştır. Bu açıdan ekonomik model olarak reel sosyalizm esas alınmayacaktır. Demokrasi, özgürlükler, moral ve kültürel değerlerle bütünlüklü ve bu değerlere dayalı bir ekonomik model esas alınacaktır. Özcesi kapitalizmin insanlık üzerinde yük haline geldiği; kapitalist modernist güçlerin bile ömrünü uzatmak için yeni bir ekonomi modeli -kapitalizmi aşmayan- arayışı içindeyken tabi ki halk, özgürlük güçleri, demokratik sosyalist güçler de kapitalizmi aşan toplumcu bir ekonomik sistemi geliştirmeyi çalışmalarının en önemli boyutlarından biri olarak göreceklerdir.

Rojava’da ulaşılan bazı sosyal-ekonomik kazanımlar ve başarıdan kısaca bahsedebilir misiniz?

Doğrudan içinde olmadığımız Rojava’daki sosyo-ekonomik gelişmelerin ne olduğunu tümüyle anlatamayız. Duyduklarımız ve öğrendiklerimizle anlatmak da yetersiz kalabilir. Sadece bize yansıyanlar ve gerçekleştiğine inandığımız gelişmelerden söz edebiliriz.

8 yıl devlet egemenliği olmadan yaşamak başlı başına önemli gelişmelerin zemini olmuştur. Devletler her türlü toplumsal ve siyasal gelişmeler önünde engeldir. Ekonomi ise devlet için bir talan alanıdır. Devlet devasa bir kurumdur, onu beslemek bile halkın iliklerini kurutur. Devlet varlığı altında toplum ezik olur ve iradesizleşir. Bu açıdan devletsiz yaşamak toplumları ve bireyleri iradeli kılar. Zaten devletsizlik aynı zamanda önemli oranda demokrasi halidir. Bu açıdan Rojava, 8 yıldır çok önemli bir demokrasi deneyimi yaşamıştır. Kararlarını örgütlü toplumla vermektedir. Kadın ve gençlik örgütlüdür. Örgütlü gücüyle toplumsal ve siyasal yaşamın çok önemli aktörleridirler. Bu güçler dikkate alınmadan Rojava’da toplumsal ve siyasal yaşam şekillendirilemez. Bu iki temel toplumsal güç, Rojava’nın çehresini tümüyle değiştirmiştir.

Rojava’nın etrafı hala düşman güçlerle çevrilidir. Suriye devleti hala burada kurulan demokratik sistemi kabul etmiyor. Türk devleti kendine bağlı çetelerle birlikte Efrîn, Serêkaniyê ve Girê Spî’yi işgal etmiştir. Bu yönüyle sürekli işgal ve devrimi dağıtma tehdidi vardır. Böyle olunca öz savunma öne çıkmakta; tüm çalışmaların bu öz savunmaya endeksli olmasını beraberinde getirmektedir. Hatta devrim, bazı yönleriyle tehlikeyi yeterince dikkate alıp ona göre örgütlendirilmediği için işgalci güçler bundan yararlanmıştır. Bu açıdan Rojava, Kuzey-Doğu Suriye’deki koşulları çok normal görüp ona göre değerlendirmek bazı yanılgılara götürür.

Rojava’da devlete ait ekonomik alan kalmamıştır. Bir devrim gerçekleşmiş olmakla birlikte hala ağır saldırılar altında olmalarından dolayı çok hızlı gelişmeyen bir komünal ekonomik sistem, kooperatiflere dayalı üretim ve tüketim birimleri; diğer taraftan halkın kırsal alanda yaptığı aileye dayalı tarım ve hayvancılık; yine şehir ve kasabalarda bireylerin yaptığı ticaret ve küçük işletmeler bulunmaktadır. Bu açıdan ekonomik alanda devlete ait ekonomik işletmelerin bulunduğu ve belirleyici olduğu bir ekonomik sistem yoktur. Devrimle birlikte gelişen komünal ekonomik birimler ve kooperatiflerle, köylü ve ailelere dayalı tarım, ticaret ve çok küçük işletmeler ekonominin ağırlıklı yanıdır. Rojava eskiden de Suriye’nin tarım ve hayvancılık merkeziydi. Şimdi de benzer bir durumdadır. Komünal ekonominin bu alanda gelişme potansiyeli yüksektir. Toplumcu bir kültür önemli oranda var olduğundan komünal ekonomi geliştirilerek örgütlü demokratik topluma dayalı demokratik konfederal sistemin ekonomik temeli de giderek gelişmektedir.

PKK, Kürdistan’ın birçok bölgesinde varlık gösteriyor. PKK söz konusu bölgelerdeki halk için hangi kazanımları sağlamıştır?

PKK, Kürdistan'ın dört parçası açısından muazzam gelişmeler yaratmış ve kazanımlar sağlamıştır. PKK’den önce Kürdistan’daki tüm mücadeleler egemen Kürt sınıflarının damgasını taşıdığı gibi, esas olarak askeri ve siyasi niteliklidir. Askeri ve siyasi olarak da etkili olamadıklarından toplumda yarattığı değişiklikler ya çok azdır ya da yoktur. PKK ise Rêber Apo şahsında çıkışından itibaren her boyutta devrimci gelişmeler sağlayan bir harekettir. Düşünme biçiminden yaşamın her alanına kadar köklü değişiklikleri esas almıştır. Tüm geriliklerle kopuşu sağlayan olmuştur. Rêber Apo, daha ilk günden arkadaşlarını da toplumu da değiştirmeyi esas almıştır. Bunun için de gerilikleri, yanlışları eleştiren bir tarzla toplumsal ve siyasal olgulara yaklaşmıştır. Eski gerilikler aşılıp değişmeden özgürlük ve demokrasi mücadelesinin verilemeyeceğini vurgulamıştır. Bu açıdan PKK'nin mücadelesinin her anı ulusal, toplumsal, siyasal, kültürel, sosyo-psikolojik devrimleri esas almıştır. Ulusal, toplumsal, demokratik, kültürel, siyasal devrimleri iç içe geliştirmiştir. Her şeyden önce Kürdistan'da ilk defa yoksulların, yani halkın hareketi geliştirilmiştir. Apocuların kuruluşunda yer alanların tümü yoksul halk çocuklarıdır. Bu zaten Kürdistan geneli için başlı başına büyük bir devrim, büyük gelişme ve kazanımdır. Artık Kürdistan’daki ulusal, toplumsal, siyasal, kültürel gelişmeleri bizzat örgütlü gücüyle halkın kendisi belirlemektedir.

Bakurê Kurdistan’da ayağa kalkmamış şehir, kasaba ve köy kalmamıştır. Geleneksel otoriteler yerini örgütlenmiş halk gücüne bırakmıştır. Gerçek anlamda demokratik devrim, sosyal devrim, kültürel devim gerçekleşmiştir. Bu temelde demokratik karakterde bir Kürt ulusal gerçekliği ortaya çıkmıştır. Ölüm döşeğindeki Kürt halkı ayağa kalkmış, özgürlük ve demokrasi mücadelesine atılmıştır. On binlerce genç kız ve erkek gerilla saflarına koşmuştur. Dünya tarihinde ilk defa bu düzeyde bir kadın ordulaşması gerçekleşmiştir. Kürt halkı demokratik bir siyasi irade olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürdistan'ın özgürleşmesi için mücadele eder düzeye kavuşmuştur.

Kürdistan'da Sünni, Alevi, Êzîdî; tüm Kürtler birlikte ulusal özgürlük mücadelesinde yer almıştır. Kürdistan'daki Arap, Türkmen, Azeri, Terekeme, Ermeni ve Süryaniler-Asuriler de özgürlük mücadelesini kendi özgürlük mücadeleleri olarak görmüş ve katılmışlardır. Kürdistan'da Demokratik Ulus gerçeği çarpıcı biçimde ortaya çıkmıştır.

Kürt kültür ve sanatı büyük bir hamle yaparak Kürt kültürel değerleri canlandırmış; bu değerleri yeni değerlerle bezeyerek yeni Kürt toplumsal gerçekliğini yaratmada rollerini oynamışlardır.

Kadının ayağa kalkışı çok çarpıcı biçimde gelişmiş, kadın eksenli sosyal devrim, devrimlerin özgürlük ve demokrasi karakterini hem derinleştirmiş hem kapsamlılaştırmıştır. Kadın özgürlük devrimi temelinde devrimler içinde devrimleri tetikleyen bir Kürdistan devrim gerçekliği ortaya çıkmıştır. Kadın özgürlüğüne dayalı devrimlerle Kürt halkı güçlü bir halk haline gelmiştir.

Kürdistan, tarihin en büyük değişmesini, gelişmesini ve güçlenmesini yaşamıştır. Böyle bir Kürt devrimini sadece Bakurê Kurdistan’la sınırlamak mümkün değildir. Bu devrim kısa sürede Kürdistan'ın dört parçasını etkisine almış; ulusal, toplumsal, kültürel değişimler yapmış, Kürt siyasi alanını da etkilemiştir. Fransız Devrimi, hiçbir iletişim aracının olmadığı dönemde savaştığı, düşman gördüğü Rusya toplumunu etkiliyorsa; bir Kürt devrimi iletişim-bilişim tekniğin çok geliştiği çağda Kürdistan’ın diğer parçalarını tabii ki fazlasıyla etkileyecektir, etkilemiştir, etkilemeye de devam etmektedir.

Zaten Rojavalı, Başûrlu ve Rojhilatlı binlerce genç, PKK saflarına katılmıştır. Bunların ailelerini ve çevresini etkilediği açıktır. Bu katılanlardan birçoğu şehit düşmüştür. Öte yandan PKK kadroları, yine gerillalar binlerce aile, on binlerce, yüz binlerce Başûrê Kurdistanlı halkla ilişki kurmuşlar, etkilemişler, düşüncelerinde ve yaşamlarında değişiklikler yapmışlardır. Devrimimizin çok boyutlu etkisi olmasaydı şu anda Başûrê Kurdistan toplumsal ve siyasal yaşamda geri kalmış olurdu. Yurtseverlik duyguları bu düzeyde gelişkin olmazdı. PKK Başûr’u ulusal, toplumsal, kültürel, düşünsel olarak fazlasıyla değişime uğratmıştır.

Rojava’da değişim ve yarattığı kazanımlar ise doğrudan olmuştur. Rêber Apo, Rojava halkıyla, genci ve kadınıyla 20 yıl iç içe olmuştur, onları eğitmiştir. Binlerce genç kız ve erkek gerilla saflarına koşmuş, binlercesi şehit düşmüştür. Rojava Devrimi, Rêber Apo’nun düşünceleri ve etkisi temelinde gerçekleşmiştir. Rojava halkı büyük oranda Rêber Apo’ya bağlıdır. Kadınlar bu bağlılığın öncülüğünü yapmaktadır. Rojava Devrimi’nin, Rêber Apo’nun paradigması doğrultusunda geliştiği, sadece Kürdistan açısından değil tüm Ortadoğu açısından önemli bir devrim olduğu açıktır.

Eğer bugün Doğu Kürdistan’da halkın özgürlük ve demokrasi özlemi üst seviyedeyse bunda da Rêber Apo’nun düşüncelerinin etkisi çok büyüktür. Eğer devletin baskılarına rağmen halk özgürlük eğilimini her fırsatta ortaya koyuyorsa bu da PKK'nin Kürdistan'ın dört parçasında yarattığı etki sonucudur.

Rêber Apo düşüncesindeki Kürtlerin Avrupa’da ve dünyanın her tarafında örgütlenerek güçlü bir ulusal topluluk olarak varlıklarını ciddi biçimde hissettirdikleri görülmektedir. Üzerinde soykırım uygulanan ve siyasi iradesi kırılmış bir halkın, ülkelerinden uzak yerlerde örgütlenmeleri ve ulusal varlıklarını aktif biçimde göstermeleri de çok önemli bir gelişme ve kazanımdır. Yurt dışındaki Kürtlerin bu örgütlülük düzeyi, Kürdistan'ın tüm parçaları için çok önemli bir moral ve manevi destektir. Avrupa’da bu örgütlülüğün güçlü olması, Kürdistan'ın Avrupa’ya ve dünyaya açılan penceresi de olmaktadır. Dünyanın dört köşesindeki bu örgütlenme ve buna dayalı etki Kürdistan'ın dört parçası için büyük bir kazanımdır.

PKK'nin yürüttüğü mücadele Kürdistan'ın dört parçası için çok büyük kazanımlar sağladığı halde Başûrê Kurdistan’da federasyon oluştuktan sonra hükümet olan KDP’li yetkililer ya da onların çevreleri, PKK ne kazanmış, gibisinden propagandalar yapmaktadır. Böylece sosyolojik, siyasi, kültürel ve ulusal olarak dünyaya ve Kürdistan'a dar ve yüzeysel baktıklarını ortaya koymuşlardır. Dört parçaya bölünmüş ve egemen devletlerin kendi konumlarını kullanarak ve dış güçlerin desteğini alarak soykırım yürüttükleri Kürdistan'ın herhangi bir parçasında kazanım elde etmek kolay değildir. Sadece bir devletin değil, dört devletin ve destekçilerinin aşılması gerçekleşmeden kazanım elde edilemez. Bu da Kürtlerin toplumsal, siyasi, askeri ve diplomatik güç olmasına bağlıdır. Bu açıdan Başûrlu bazı siyasi güçlerin, biz şunları elde ettik, PKK ne elde etti, gibi yaklaşımları ne kadar sığ bir bakışa sahip olduklarını gösterir.

PKK, Başûr’da yenilgi yaşandığı süreçte ortaya çıktı. Sadece KDP ve Başûr değil, Kürt siyaseti ağır bir yenilgi yaşamıştı. PKK'nin böyle bir süreçte tarih sahnesine çıkması çok önemlidir. Ayrıca Kürdistan'ın hem coğrafi hem de nüfus olarak en büyük parçasında mücadeleyi geliştirmiştir. Öte yandan Türk devleti Kürt düşmanlığında öncüdür. En küçük bir Kürt direnişini kendisi için tehlike olarak görmektedir. ABD ve NATO ile ilişkili KDP’ye, Bakurê Kürdistan’da hiçbir Kürt hareketinin gelişmesine izin vermemesi karşılığında TC’nin tolerans gösterdiği bilinen bir gerçekliktir. Türkiye, soğuk savaş döneminde ABD ve NATO için en önemli ülkeydi. Bu konumdaki Türkiye'nin temel ulusal politikası, Kürt düşmanlığı ve Kürtleri soykırıma uğratmaydı. PKK böyle bir devlete karşı mücadele başlatarak tüm Kürdistan parçalarını ve siyasi güçlerini rahatlatmıştır.

Başûrê Kurdistan parlamentosu, KDP ve YNK’nin 2 Ekim 1992’de PKK’ye saldırısıyla birlikte açılmıştır. TC, PKK ile savaştığı için Başûr’daki bu durumu kabul etmiştir. PKK’yi tasfiye etmek için Başûrlu siyasi partilerle ilişki içinde olmuştur. 2003’te Saddam’ın devrilmesiyle birlikte Başûrê Kurdistan federasyonu PKK'nin Kürdistan'ın dört parçasında yürüttüğü siyasi iklim ortamında oluşmuştur. Türk devleti, daha sonra Başûrê Kurdistan federasyonunu kabul etmeyi tarihi bir hata olarak görmüştür. Hata gördükleri Başûrê Kurdistan federasyonunu ABD ve KDP’nin 2007’de PKK’ye açıkça tutum alması karşılığında kabul etmiştir. ABD Başkanı George Bush, PKK bizim de düşmanımızdır, deyince Türk devleti Başûrê Kurdistan’ı resmen tanımıştır. KDP de bunun karşılığında PKK'nin tasfiyesi için TC’ye her türlü desteği vererek açıkça Bakurê Kurdistan’daki soykırım politikasının parçası haline gelmiştir. Eğer KDP destek olmasaydı, şu anda Türk devleti Bakurê Kurdistan’da Kürtlerin varlığını ve demokratik özerkliğini kabul etmek zorunda kalırdı. Ancak KDP ile ilişkisi nedeniyle ben Kürtlere değil, PKK’ye ve terörizme karşı savaşıyorum, diyerek Bakur’daki soykırım politikasını sürdürmektedir.

Başûr’daki kazanımların ortaya çıkmasında PKK’nin belirleyici etkisi vardır. Kuşkusuz Başûr halkı ve siyasi güçleri de mücadele etmiştir. Ancak PKK tarih sahnesine çıkmayıp büyük mücadele yürütmeseydi, tüm Kürdistan’da ve Ortadoğu’da önemli siyasi etkiler yapmasaydı Başûr’da kazanım elde etmek söz konusu olmazdı. Bu açıdan PKK'nin mücadelesinin Kürdistan’ın dört parçası için çok büyük kazanımlar ortaya çıkardığını söylemek, bir gerçeği belirtmek olur.

Bildiğiniz gibi Kürdistan’da Asuriler gibi birçok etnik azınlık var. Kürt Özgürlük Hareketi’nin azınlıklarla ilişkileri nedir, onlarla nasıl çalışıyor?

PKK milliyetçilikten, farklı etnik ve dinsel topluluklara yönelik düşmanlıktan çok çektiği için hem sosyalist düşünceleri hem de bu halklara yönelik yaptığı empati nedeniyle baştan itibaren sempati, dostluk ve kardeşlik içinde yaklaşmıştır. Kürdistan'da Sünni, Alevi ve Êzîdî Kürtleri ortak çatıda birleştiren ilk harekettir. PKK'nin grup aşamasını oluşturan 6 kişiden dördü Alevi Kürt’tür. PKK'nin ilk önder kadroları içinde Haki Karer ve Kemal Pir gibi çok önemli Türkiyeli önder kadrolar vardır. Birçok Türk yoldaşımız PKK saflarında şehit düşmüştür.

Asurilere ve Ermenilere karşı da hep sempati, dostluk ve kardeşlik içinde bakılmıştır. PKK’de milliyetçilik hiç olmamıştır. Kürdistan’da hala varlığı belli düzeyde var olan Süryanilerin örgütlenmesi, inanç özgürlüklerine ve bulundukları yerlerde öz yönetime kavuşmaları için her türlü desteği vermiştir. Süryani örgütlerinin, partilerinin kuruluşu için her türlü desteği vermiştir. Bu destekleri verirken bu toprakların zenginliği olarak var olmaları dışında bir amacı olmamıştır. Hareketimiz, Kürdistan'ı Asurilerin, Ermenilerin ortak vatanı olarak görmektedir. Onların kendi yaşadıkları yeri nasıl tanımlıyorsa öyle tanımlamalarına, bu toprakları anavatanları olarak görüp yaşamalarına saygılıdır. PKK başından itibaren bu yaklaşımı gösterdiği gibi Rêber Apo’nun Demokratik Ulus anlayışı ile birlikte bu anlayışını daha da tarihsel, toplumsal, ideolojik ve teorik temele oturtmuştur. Bu anlayış temelinde Asuriler, Ermeniler bu toprakların eşit ve asli unsurlardır. Her türlü özgür ve özerk yaşama hakları vardır. Hatta doğru kavram kullanıyorsak ve yanlış anlaşılmayacaksa onlara pozitif ayrımcılık yapmamız gerektiğini de vurguluyoruz. Çünkü Kürdistan'da onlar da haksızlığa uğramışlardır. Kürtler bir siyasi irade olarak olmasa da özellikle egemen sınıfların yönlendirmesi altında Asuri ve Ermenilere yapılan haksızlıkta kısmen de olsa yer almıştır. Biz hiçbir komplekse kapılmadan, hiçbir kaygı duymadan bu tarihi haksızlıkları bugün özgür ve eşit olarak ortak vatanda yaşayarak önemli düzeyde giderebiliriz.

Bizim Asurilere karşı hiçbir olumsuz yaklaşımımız yoktur. Onlar bu topraklarda her türlü hakka sahiptir. Bizim taraftan onlara yönelik bir olumsuz yaklaşım olamaz. Onlar zaman zaman bazı devletlerle ilişki nedeniyle bize karşı olumsuz tutum içine girebiliyor. Biz bunlara da bir tepki göstermiyoruz, anlayışla karşılıyoruz. Biz ne olursa olsun onlara yaklaşımımızı değiştirmeyiz, çünkü bu bizim kimliğimizdir, karakterimizdir. Rojava’da zaman zaman bazı yanlışlıklar olduğunu duyduğumuzda etkimizi kullanarak düzeltilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Hiçbir konuda olmadığı kadar bu konuda hassasız. Biz farklı halklara ve inançlara yapılan haksızlığa tahammül edemeyiz. Biz bu hassasiyeti göstermediğimiz zaman kendi kimliğimizi, karakterimizi kaybederiz. Rêber Apo’ya da büyük saygısızlık ederiz. Rêber Apo, farklı halklara ve inançlara, kadınlara yapılan haksızlığı kabul etmez; bunu yapanları da affetmez.

Asuri partilerle, arkadaşlarla zaman zaman görüşüyoruz. Onların taleplerini imkanlarımız ölçüsünde karşılıyoruz. Bizim imkanlarımız aynı zamanda onların da imkanlarıdır. Bu konuda ayrım yapmamız söz konusu değildir. İlişkilerimiz de eşitlik, adalet ve hakkaniyet çerçevesindedir. Rêber Apo’nun on yıllar önce kurduğu ilişkileri ve karşılıklı saygıya dayalı bu ilişki düzeyi ve çalışma tarzını sürdürmekteyiz. Onlardan gelecek her türlü eleştiriye de açığız.

Kürt Özgürlük Hareketi’nin, Filistin gibi meselelere ve kurtuluş mücadelelerine; buna ilaveten Amerikan yerlilerinin ve siyahilerin mücadelelerine karşı duruşu nedir?

Bir ulusal özgürlük hareketi olarak başından beri ulusal kurtuluş mücadelelerine sempati ve ilgiyle yaklaştık. Zaten ulusal kurtuluş hareketlerine ait kitapları okumamız ve onların mücadelelerini takip etmemiz bizi de fazlasıyla etkilemiştir. Özellikle 1970’li yılların başında Vietnam ulusal kurtuluş mücadelesi bizi çok etkilemiştir. Ho Şi Minh ve Giap bizim için ulusal kurtuluş önderleriydi. Zaten Ho Şi Minh’in ‘Hiçbir şey özgürlük ve bağımsızlıktan değerli olamaz’ sözü bizim temel doğrultumuz olmuştur. Vietnam İşçi Partisi Tarihi kitabı tüm kadro ve sempatizanlarımızın okuduğu kitap olmuştur.

Filistin mücadelesi de bizi çok yakından etkilemiştir. Rêber Apo ve hareketimiz daha 12 Eylül darbesi gelmeden önce Filistin’e gitmiş, Filistinlilerden destek ve dayanışma görmüş; ilk gerillalarımız Filistin kamplarında eğitim almıştır. 12 Eylül askeri faşist darbesinden sonra partimiz Ortadoğu alanına çekildiğinde de Filistinlilerden önemli destek görmüştür. Hareketimizin 12 Eylül faşizmi sonrası toparlanması ve gerilla mücadelesine hazırlanmasında Filistin halkının ve siyasi güçlerinin desteğini inkar edemeyiz. Onlar her zaman mücadelemizin dostlarıdır; bizler de onların özgürlük mücadelelerinin yanındayız.

İsrail’in Filistin’i işgal ettiği 1982’ye kadar kamplarda yan yanaydık. Çok değerli 11 yoldaşımızı İsrail’e karşı savaşta şehit, 20’ye yakın da yaralı verdik. Bu şehadetler bizimle Filistin halkının mücadelesi arasındaki yıkılmaz köprüdür. Filistinlilerin kendi topraklarında ve kendi yönetimleri etrafında özgür ve demokratik yaşama kavuşacaklarına inanıyoruz. Büyük mücadeleleriyle bunu hak etmişler.

Rêber Apo, PKK’yi sadece Kürtlerin değil, tüm ezilenlerin özgürlük mücadelesi olarak gördü ve PKK’nin bütün pratiği de Kürdistan ve Ortadoğu’daki bütün ezilen etnik ve inanç topluluklarının özgürleştirilmesini esas aldı. Bu, ideolojimizin gereğiydi. Nitekim bu ideolojimiz çerçevesinde PKK içinde bütün halklar yer aldı. Zaten Rêber Apo’nun Demokraitk Ulus anlayışı tek bir etnisiteye dayanmayan farklı etnik ve inanç toplulukların içinde yer aldığı bir ulus anlayışıdır. Biz bu çerçevede dünyadaki bütün ezilenlerin özgürlük ve demokrasi mücadelesini desteklemekteyiz.

Amerikan yerlilerinin ve siyahilerin mücadelelerini destekleme her sosyalist ve demokratik hareketin, kişilerin görevidir. Amerika yerlilerinin her yerde haklarının savunulması ve iadesi gerekir. O toprakların esas sahipleri olarak o topraklarda özgür ve demokratik yaşama kavuşmalıdırlar. Gerekli yaşam imkanlarına kavuşmalıdırlar. Bu açıdan yerlilerin yaşamlarını sürdürebilecekleri toprağa sahip olmaları gerekir. Yine hala yoğun yaşadıkları her alanda özgür ve özerk yaşama kavuşmaları da çok önemlidir.

Kuşkusuz siyahilerin eşit yurttaşlık hakkı çok önemlidir. Kesinlikle toplumsal, kültürel ve siyasal yaşamda her türlü ayrımcılık ve ötekileştirmenin ortadan kaldırılması gerekir. Hiçbir alanda eşitsiz bir durum yaşanmamalıdır. Bu tüm Amerikalıların başta olmak üzere tüm insanlığın siyahilere karşı borcu olmaktadır. Bu borcun onların en temel hakları tanınarak ve her bakımdan eşit ve özgür yaşamları sağlanarak ödenmesi gerekir. Zaten bunlar sağlanmadan ne Amerikalılar ne de tüm insanlık gerçek anlamda adaletli, vicdanlı, adil, eşit, özgür ve demokratik olabilir.

Kürt Özgürlük Hareketi’nde önemli yer edinen bir konu kadın kurtuluşu ve özgürlüğüdür. Abdullah Öcalan çok haklı bir şekilde kadın özgürleşmeden toplum özgürleşemez, dedi. Kürt Özgürlük Hareketi’nin bu alandaki kazanımları ve başarıları nedir ve kadın özgürlüğü konusunda gelecek vizyonu nedir?

Rêber Apo, kadın özgürleşmeden toplum özgürleşemez, diyor. Ancak Rêber Apo’nun kadına bakışı bundan da ötedir. Tüm toplum, kadın özgürlük çizgisinde ve ruhunda bir toplumsal, kültürel ve siyasal yaşama kavuşmadan da kadın gerçek anlamda özgürleşemez. Kadın bir toplumsal gerçeklik içinde köleleştirildi, ezilen, sömürülen, ötekileştirilen cins hale getirildi. Bu açıdan tüm toplumun kadın özgürlük çizgisinde şekillenmesi gerekir. O zaman toplum da kadın da özgür olabilir. Kadın özgürlüğü tüm özgürlüklerin anasıdır. Tüm yaşama, yani özgürlüklere damgasını vurduğunda kadın da toplum da tam özgürleştirilmiş olacaktır. Rêber Apo, kadın özgürlüğünün önemi anlaşılsın diye “Kadın özgürlüğü ulusal ve sınıfsal özgürlükten önce gelir” dedi. Çünkü ilk ezilme, köleleştirme ve sömürü kadın üzerinde başlamıştır. Bu açıdan köleliğin, sömürünün kökü ancak kadın özgürlüğü ile kazınabilir. Böylece tüm köleliklerin temeli ortadan kaldırılmış olur ve her alanda özgürlüğün sağlanması gerçekleşir.

Kürdistan'da serhildanların en önünde kadınlar oldu. Ortadoğu’da ilk defa kadınlar bu düzeyde toplumsal hareketlerin önünde yer aldı. Bu sadece kadını değil, toplumu da erkeği de değiştirdi. Çünkü erkekte dönüşüm olmadan toplumsal özgürlük gerçek anlamda sağlanamaz. Tüm sömürücü baskıcı sistemler dahil kapitalist modernist sistem de erkek egemenlikli zihniyete dayanmaktadır. Bu açıdan tüm baskıcı ve sömürücü sistemleri ve en son temsilcisi kapitalist moderniteyi aşmak açısından da erkeğin dönüşümü çok çok önemlidir. Çünkü tüm bunların hepsi erkek egemenlikli zihniyete dayalı toplumsal sistemlerdir. Dolayısıyla kadın erkeği dönüştürerek ve bu temelde tüm toplumda dönüşüm sağlayarak gerçek anlamda ana rolünü oynamaktadır. Kürdistan’da her gelişmenin anası rolünü oynaması kadının bu gerçekliğini de tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Kürdistan’da meydanlara çıkan kadınlar, serhildana öncülük yapan kadınlar, bu yürüyüşlerini dağlara koşarak devam ettirdiler. Gerilla içinde yoğun bir kadın gücü ortaya çıktı. Kadın birlikleri, kadın komutanlıkları ve kadın ordulaşması yaratıldı. Kadın partisi kuruldu. Artık tümüyle kendini özgün örgütleyen, yöneten, savaşan kadın gerçeği ortaya çıktı. Ortak planlama, ortak eylem, ortak komutanlık dışında kadınlar kendilerini ayrı gerilla ordusu haline getirdiler. Zaten genel komutanlıkta mutlaka kadın komutanlar da yer almaktadır. Kuşkusuz düşmana karşı savaşan ortak bir gerilla ordusu var. Başarı, ortak örgütleme, ortak plan ve eylemle gelir. Bunların yanında kadının ayrı örgütlenmesi ve ayrı yaşamı da var. Kendi komutanlarını seçiyor; görev yer ve alanlarını kendileri belirliyor. Zaten kadınlarla ilgili her kararı kadın yönetimleri ve kadın yapısı vermektedir. Böyle bir kadın örgütlenmesi önemlidir.

Kadın toplumsal ve siyasal örgütlenmede eşit olmanın ötesinde örgütsel yaşamda ve mücadelede yer almaktadır. Çoğu zaman yönetimlerde kadın sayısı erkek arkadaşlardan fazladır. Kadın arkadaşların ayrıca özgün örgütlenmeleri olduğundan toplumsal ve siyasal yaşamda daha da etkin hale gelmektedir.

Özgürlük Hareketi içinde yer alan kadınların parti kurması da bir ilktir. Böylece kadınlar, kadın özgürlük çizgisinde ideolojik tartışmaları derinleştirmektedir. Siyasal sürece bakışları da bu ideolojik tartışmalar doğrultusunda olmaktadır. Aynı zamanda özgün bir örgütlenme yapısı olduğundan kadın yapısının yönetim, örgütlenme, sorunlarını kendi çözme bilinci ve deneyimi de artmaktadır. Böylelikle Kadın Hareketi içinde çıkan sorunların kadın örgütlenmesi ve yönetimi ekseninde çözülmesi, kadınların özgüvenini artırarak erkek egemenlikli sistem içinde iradelerinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Kürt Kadın Hareketi’nin bugün dünya kadın hareketi içinde etkili ve öncü olmasında özgün kadın partisine dayanmasının çok önemli bir rolü var. Böyle bir kadın partisi kadınları güç yaptığı gibi genel ideolojik ve siyasal mücadelelerde kadının ağırlığını ve etkisini daha fazla artırmaktadır. Bu gerçeklik, kadın özgün örgütlenmeden kadının gerçek anlamda güç olamayacağını kanıtlamıştır. Kadına sadece yasalarda eşitlik, özgürlük sağlamak, ne kadını tam özgürleştirir ne de irade yapar. Eşitlik ve özgürlük böyle bir örgütlenme ve iradeye dayanırsa anlam kazanır. Sadece kadını özgürleştirmez, tüm toplumun özgürleşmesinde ve demokratik yaşamında da belirleyici bir rol oynar. Bu yönüyle kadın partisini, aslında toplumun özgürleşmesinin de en önemli ideolojik ve siyasi yapılanması olarak ele almak, bu temelde geliştirmek ve bu özgün parti anlayışını sadece Kürdistan’da değil, bütün dünyada hakim hale getirmek tüm insanlığın özgürleşmesi ve demokratik yaşamı açısından belirleyici rol oynayacaktır.

Eşbaşkanlık, eşit temsil, siyasi alanda bir devrim yaratmıştır. Siyasete demokratik ve özgürlükçü bir karakter kazandırmıştır. Toplumun demokratikleşmesinde güçlü bir etkisi olmuştur. Özellikle özgür ve demokratik yaşama gözünü açan kadınlar bu kazanımlara hem sahip çıkmakta hem de kalıcılaşması ve toplumsallaşması için büyük bir mücadele vermektedir. Bugün Kürdistan'da kadın özgürlük mücadelesinin tüm yaşama nüfuz etmesi, özgürlük mücadelemizi yenilmez kılmaktadır. Kadın özgürlük mücadelesi, özgürlük mücadelesini toplumsal düzeyde hem kapsamlılaştırmakta hem de derinleştirmektedir.

Kürt Kadın Hareketi’nin gelişiminin en büy&u

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

15 AĞUSTOS DESTANI VE KAHRAMAN EGÎT GERÇEKLİĞİ!

ZİLAN BİR FEDAİ GELENEĞİDİR

BİLGE ÖCALAN BİZLERİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYOR

HAKİKAT ARAYIŞI OLAN GENÇLİĞE!

YAŞANAN ŞAHADETLERİ DOĞRU ANLAMLANDIRABİLMEK

HER HAKİKAT ARAYIŞI, HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE İLE BAŞLAR

DÜNDEN BUGÜNE AÇLIK GREVLERİ

ZİMANEK

YİĞİTLİK YÜREK İŞİDİR! 

ÖZE YABANCILAŞMA VE İNSANİ DUYARLILIKLAR ÜZERİNE

KÜRT HALKINA KARŞI ULTRA FAŞİZMİN DARBE DİNAMİĞİ DEVREDEDİR

GERASİMOV DOKTRİNİ NEDİR?

OTONOM MÜCADELE-SAVAŞ DÖNEMİ

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAŞİZM BELLEĞİ KÜRT HALKINA BİLENİYOR

PKK ÖZGÜRLEŞTİREN BİR ÖZ DİRENİŞ HAKİKATİDİR

DÜŞMAN BİLİNCİ ve DÜŞMANA ÖFKE

ULRİKE MEİNHOF: SİLAHLANMAYAN ÖLÜR, ÖLMEYENLERSE CANLI CANLI CEZAEVLERİNE GÖMÜLÜR

KLASİK SİYASAL AKIMLAR VE DEMOKRATİK TOPLUMCULUK

MAKRO TARİH OLARAK ANNALES F. BRAUDEL VE ABDULLAH ÖCALAN (1. BÖLÜM)

F. BRAUDEL  A. ÖCALAN MEKAN-ZAMAN-SÜRE KAVRAMLARI (2. BÖLÜM)

TEMSİLİ DEMOKRASİ

AFGANİSTAN: KAZANAN KİM KAYBEDEN KİM?

DERSİM'İN TESLİMİYETİ SEÇEN ÇOCUKLARI

DEĞERLER AŞINMASINI ÖZGÜR BİR RUHSAL DİRENİŞ DURDURUR

İMRALI DEMOKRATİK DİRENİŞ ÇİZGİSİ NEYİ İFADE EDİYOR

ŞEHİT CİHAN'I HATIRLAMAK

ISIS started? Turkey attacks Yezidis in Iraq

ÖZEL SAVAŞ TROLLERİNE KARŞI APOCU İDEOLOJİK REFLEKS

ATEŞKES VE ÖCALAN'I SAVUNMAK

TARİHİ TOPLUMSALLIĞIN İSYANI OLARAK HALKLAR ÖNDERİ ÖCALAN

''ADIM ABDULLAH''

AVRASYACI KLİĞİN PKK DÜŞMANLIĞINI DOĞRU KAVRAMAK

ULUS-DEVLETCİLİK VE TOPLUMCULUK

KANLI TOPRAKLARDA BARIŞI YEŞERTEN BİLGE

MİLLİYETÇİLİKTEN DEMOKRATİK ULUSÇULUĞA

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -2-

DEMOKRATİK SİYASET: TARİHSEL KÖKEN -1-

PKK'NİN TASFİYESİ KONSEPTİ - ORTADOĞU

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

YEREL DEMOKRATİK YÖNETİMLER

DEVLETSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

İKTİDAR VE GÜÇ

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLĞİ (1.BÖLÜM)

BİREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ VE SÖMÜRGE KİŞİLİK GERÇEKLİĞİ (2.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (GİRİŞ)

ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

KÜRTLER VE İHANET

AFGANİSTAN ÜZERİNE

BiREY TOPLUM ÇELİŞKİSİ  VE SÖMÜRGE KİŞİ  GERÇEKLİĞİ (3.BÖLÜM)

“TC JİTEMİ KDP’NİN KÜRDİSTAN DEVRİMİNİ GASP ETME PLANI”

GERÇEK AŞK NEDİR 

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (1.BÖLÜM)

MANKURTLAŞAN TÜRK SİYASETİNİN ÇÖKÜŞÜ

KOMÜNALİTE ÜZERİNE

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI 2.BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -2-

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (3.BÖLÜM)

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (4.BÖLÜM)

TÜRKİYE'DE ULUS-DEVLET VE DEMOKRATİK ULUSLAŞMA SÜRECİ -3-

BAYRAK VE ÇOCUK

KUANTUM FİZİĞİNİN SİYASET BİLİMİNE UYARLANMASI (SONUÇ )

HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR' DEĞİLDİR! 

MODERNİTENİN  BİTMEYEN PROJESİ: TALİBAN

PKK’NİN GÖRKEMLİ DEVRİM ÇAĞINDA DİRENİŞLE NEWROZLAŞMAK

DEHAKLAŞAN İLKEL MİLLİYEÇİLİK EN TEHLİKELİ İDEOLOJİDİR

ERBİL SEMALARINDA KAMİKAZE DRONE OYUNLARI

TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN PANZEHİRİ GENÇLİK ÖNCÜLÜKLÜ DİRENİŞ ve ÖZ SAVUNMADIR! 

ÇALIŞMALARIMIZDA YANLIŞ SİYASALLAŞMALAR

MEŞRULUĞUN KAYNAĞI: AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM

KAPİTALİZM DÜNYANIN SONUDUR

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (1)

AHLAKİ VE POLİTİK GÖREVLER

İMRALIDA GUANTANAMO ÖZEL NATO HUKUK REJİMİ UYGULANIYOR

SANATÇI HİSSİ SAVAŞÇI HİSSİ

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (2)

IRAK SEÇİMLERİ ÜZERİNDE TÜRKİYE GÖLGESİ VE GÜNEY PARADOKSU

MUHTEŞEM YALNIZLIK VE BİZ !

AHLAKİ VE POLİTİK TOPLUM BOYUTU (DEMOKRATİK TOPLUM)

DEMOKRATİK MODERNİTE EKSENİNDE İDEOLOJİK YERELLEŞME (3)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (1. BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 2.BÖLÜM

HEVAL ŞÜKRÜ'YÜ  UĞURLARKEN

''SOSYALİZMİN KÜRESEL YÜKSELİŞİNDE PKK'NİN ÖNCÜLÜK ROLÜ''

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 1.BÖLÜM

ANLAM YÜKLÜ ZAMANLARDA 'ÖZGÜR İNSAN'LA DİYALOGLAR

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADININ ÖZ SAVUNMASI 13.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 3.BÖLÜM

SÖMÜRGE ÜRETİM TARZINDAKİ SINIF ÇELİŞKİSİNİN ANALİZİ 2.BÖLÜM

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 4.BÖLÜM

GÜNEŞ ÜLKESİNDE DİRİLİŞİ ÖNDER APO VE ŞEHİTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

PSİKOLOJİK SAVAŞ ÜZERİNE

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 5.BÖLÜM

“Dijital medya tasfiyeciliğinin zehirleme virüsü”

ÖNDERLİKTE YAŞAM, BİRDEVRİMCİ MÜCADELEDİR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (6.BÖLÜM)

PARASTİNA REWA U PARASTİNA CEWHERİ

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (7. BÖLÜM)

KCK'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA 'KİMYASAL SİLAH' MEKTUBU

HDP YÜZDE 15 AMA FAŞİZM VAR KİMYASAL SİLAHLAR VAR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 8.BÖLÜM

İSYAN FAŞİZME KARŞI BİR SİVİL ANGAJMAN HAKKIDIR

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (9.BÖLÜM)

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK (10.BÖLÜM)

AN SERKEFTİN AN SERKEFTİN PKK

DEVRİMCİ KÜLTÜR ve AHLAK 11.BÖLÜM (SON)

KATİLLERDEN HESAP SORMA ZAMANI

İLK SÖZ

3.DÜNYA SAVAŞINDAN ÇIKIŞI SAĞLATACAK TEK GÜÇ DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR

FAŞİZM TOPLUMU ŞİDDETLE YÖNETMEK İSTER

DÖNEMİN GÖREVİ DEVRİMCİ HALK SAVAŞIDIR

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI VE DEMOKRATİK SİYASET

DİRİLİŞTEN KURTULUŞA ÖZGÜRLÜK AŞKI EN TEMEL GÖREVİMİZ

“SEÇİMLERE ENDEKSLENMİŞ ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ ÜZERİNE”

ZİHNİYET DEVRİMİ HAKİKAT DİYALOGLARINDA SAKLI

İHANETİN BEDELİ, YOK OLUŞA DOĞRU!

ÖZEL SAVAŞ; BİLİNÇLENEREK, ÖRGÜTLENEREK, DAYANIŞMA İÇERİSİNE GİREREK YENİLGİYE UĞRATILABİLİR

TÜRK DEVLETİNİN PSİKOLOJİK SAVAŞ YÖNTEMLERİ

ÜÇÜNCÜ ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ

KÜRTLER DEMOKRATİŞLEŞMENİN ÖNCÜSÜDÜR

DEVRİMCİ EN USTA SANATKÂRDIR

9 EKİM KOMPLOSU 24’ÜNCÜ YILINA GİRERKEN

ÖZGÜRLÜKTEN KORKMAK ESARET GETİRİR

DEVRİMCİ AHLAKİ HÜMANİZMANIN SİYASİ TEMSİLİ

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA VE TÜM KAMUOYUNA

ACIMIZ, BİLİNCE DÖNÜŞEN EYLEMDİR

ÜÇÜNCÜ YOLU ÖRGÜTLÜ VE EYLEMLİ KILMAK

ÖNDERLİĞİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ YEGANE AMAÇ VE HEDEFİMİZDİR

“DEĞERSİZLİK” AYMAZLIĞI

EMEK VE YAŞAM BAĞLARI

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNİN BAŞARISI VE HDP

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (1.BÖLÜM)

XELİFAN ŞEHİTLERİ ONURUMUZDUR

MİLİTAN DİLSİZ KONUŞANDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

ÖNDERLİK GERÇEĞİ BÜYÜK BİR EMEK YOĞUNLAŞMASIDIR (2.BÖLÜM-SON)

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

PLATFORM MEVZİDİR,TERK ETMEK SUÇTUR!

ORTADOĞU'DA SUNNİ SEÇİM BLOKLARI İNŞASI

AHLAK FELSEFESİ Mİ VİCDAN FELSEFESİ Mİ?

FAŞİST SALDIRILAR KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

DEVRİMCİ HALK SAVAŞINI BÜYÜTEREK ‘ÖZGÜRLÜK ZAMANI’ HAMLESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

“HAKİKAT AŞKTIR AŞK ÖZGÜR YAŞAMDIR”  “Önder APO”

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO

SİSTEM KARŞITI HAREKETLER

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA: DEMOGRAFYA (1.BÖLÜM)

KADIN’I ARAMAK VE HAKİKATİN UMUDUNA ERİŞMEK

AİLE SORUNU VE AİLENİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN ÖNEMİ

ANLAMIN HAKİKAT BİLGELİĞİ

BİLİM İLE İKTİDARIN BİRLEŞTİĞİ SAHA  DEMOGRAFYA (2.BÖLÜM)

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (2.BÖLÜM)

KENDİ TOPLUMSALLIĞINI BİZZAT YARATMAYA GİRİŞEN ÖNDER APO

ÖZGÜRLÜK ZAMANI HAMLEMİZİ,ÇÖKERTME PLANI'NI ÇÖKERTMİŞTİR

TÜRK DEVLETİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMA AYRICALIĞI

PKK VE ÖNDERLİĞİNE KURULAN NATO GLADİOSU KOMPLOSUNUN ŞİFRESİ: OLOF PALME SUİKASTI

HAKİKAT PENCERESİNDEN KADRO (3.BÖLÜM)

ARTIK SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞTİ!

KÜRDÜN TARİHİ ACILARININ DERMANIDIR PKK

RADİKAL DEMOKRASİYİ KÜRTLERDEN ÖĞRENECEĞİZ

SOYKIRIMA KARŞI YENİLMEYEN STRATEJİ

ULUSLARARASI KOMPLO VE DEM DEMA AZADİYÊ HAMLESİ

40 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN ZİRVESİ: ROJAVA KADIN DEVRİMİ

PKK SÖMÜRGECİLERİN BÖLDÜĞÜ KÜRDİSTAN SINIRLARINI BİRLEŞTİRİYOR

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (1.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ NEDEN SESSİZ?

KAYALARDA KÖK SALMAKTIR GERİLLACILIK (2.BÖLÜM)

KİMYASAL SALDIRILAR İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

ŞEHİT MEHMET TUNÇ

ZEHİRLİ GAZLAR VE KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANIMI VE YASAKLANMASINA DAİR DERLEME 

109 AYDINDAN BM’YE KİMYASAL SİLAH KULLANIMI İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

1923’TEN BERİ SÜREN HAKSIZLIĞA SON VERİN!

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (1.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 1

İSYANSIZ YAŞAM KÖLE İNSANI YARATIR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA( 2.BÖLÜM)

KOMÜNAL KADIN EKONOMİ DERLEMELERİ – 2

“SOSYAL BİLİMLERDE DEVRİM” YOLUNDA TARİHSEL-TOPLUM AKADEMİLERİ

TÜRK DEVLETİNİİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA ÖZGÜRLÜK PROBLEMİNE BAKIŞ

‘ULUSLARARASI SESSİZLİK TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMINAZEMİN SAĞLIYOR’

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -1-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (3.BÖLÜM)

KİMYASAL SİLAH SALDIRILARININ ARKASINDA HEGOMONİK GÜÇLER VAR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (4.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -2-

TÜRK İKTİDARININ ÇIKMAZI, CHP'NİN“AÇILIMI” VE HDP

BUGÜNKÜ GERİLLA RUHU BÊRÎTAN'IN RUHUDUR

KÜRT-ARAP İTTİFAKI İÇİN GÜÇLÜ BİR TARİHSEL ZEMİN VAR

ALEVİ İNANÇ ÖNDERLERİNDEN VE 44 IRAKLI AYDINDAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (5.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -3-

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI VE KÜRT HALKINA YÖNELİK İMHA SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (6.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -4-

ORTADOĞU'DA VE TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ YOL

KÜRDİSTAN'DA ASIRLIK KİMYASAL KATLİAM DEVAM EDİYOR

'TARİHİ DİRENİŞİN TEMELİ İDEOLOJİK DURUŞ, FEDAİ RUH VE APOCU YOLDAŞLIKTIR'

ROJAVA DEVRİMİ İÇİN SEFERBERLİK ZAMANI

AVRUPA'DAKİ KÜRDİSTANLI KURUMLARDAN OPCW'YE MEKTUP

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (7.BÖLÜM)

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -5-

LÜMPEN KİŞİLİK NEDİR?

ROJEV

ZAFER PERSPEKTİFLERİ (DERLEME)

KİMYASAL TAYİP'TEN HESAP SORMAK

İŞTE TÜRK DEVLETİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞININ BELGELERİ

TANRIÇA STAR'DAN YJA STAR'A KADIN TOPLUMUNU SAVUNUYOR -6-

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (8.BÖLÜM)

ORDULAŞAN DİRENİŞ ABİDELERİ

ÖZGÜRLÜKÇÜ KÜRT İLE İŞBİRLİKÇİ KÜRT ARASINDAKİ FARK

SOYKIRIMCI TC’NİN KİMYASAL SALDIRILARI

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (9.BÖLÜM)

ÖZGÜR BAHARLARIN BARIŞ BİLGESİ

KÜRT VE KÜRDİSTAN VARLIĞI ÖZ SAVUNMASIZ OLMAZ

KDP’NİN-BARZANİLERİN TARİHİ İHANETLER TARİHİDİR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (10.BÖLÜM)

ZAFER PERSPEKTİLERİ (2.BÖLÜM)

ÖZGÜR KÜRDİSTAN DEMOKRATİK ORTADOĞU'DUR

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (11.BÖLÜM)

ROJAVA DEVRİMİ TÜM KADINLAR İÇİN ÖZGÜRCE VAROLUŞ DEVRİMİDİR

ASENA MERAL'İN YÜZÜNDEKİ YENİLGİ HARİTASI

KOBANE DİRENİŞİNDE BİR CUDİ SÖYLENCESİ: GELHAT GABAR

BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ (GİRİŞ)

PKK'NİN KURULUŞUNUN ANISINA (12.BÖLÜM-SON)

ROJAVA DEVRİMİ KADIN ÖZGÜRLÜKÇÜ PARADİGMAYLA GELİŞİYOR

KÜLTÜREL SOYKIRIMA KARŞI SON İSYAN: APOCU DİRİLİŞ VE PKK

WERXELÊ ABİDELERİNİN KOMUTANI CUMALİ ÇORUM

YOLUN SONUNA DOĞRU

DÜNYA SAVAŞI VE ÇAĞDAŞ KAHRAMANLIK ZAMANI

KÜRT JEOPOLİTİĞİ OLUŞURKEN KARŞI HAMLELER

ÖZÜ ARAYIP İRADELEŞEN VE SAVAŞAN KADININ ADRESİ

KCK'DEN KİMYASAL İÇİN SAHAYA DAVET

PKK AB'NİN TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILSIN!

EDEP YOLUN IŞIĞIDIR

ERDOĞAN VE MERKEL'İN TRUVA ATI DENİZ YÜCEL

HAKİKAT SOSYOLOJİSİNİN ÖZGÜR BİLGESİ

KENDİ OMUZLARI ÜZERİNDE BAŞKALARININ KAFASINI TAŞIMAK

İMRALI'DAKİ TECRİT VE İŞKENCE SİSTEMİNE KARŞI MÜCADELE DAHA DA BÜYÜTÜLMELİİ

ÇİRKİN İNSAN EN KORKAK İNSANDIR

PKK, GENÇLİK VE ZİHNİYET

BURASI KÜRDİSTAN, BEN DE KÜRT'ÜM

XELÎFAN'IN ORTAYA ÇIKARDIĞI GERÇEKLER

DİJİTAL DÜNYA SANAL KİŞİLİK

GENÇLİK VE DÖNEM GÖREVLERİ

PÊŞWAZİYA XERAB

WERİN CENGA AZADÎYÊ !

KÜRESEL GÜÇLERİN HAMLELERİNİ DOĞRU OKUMAK

HAMLASEL MÜCADELEYİ HER ALANDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ GELİŞTİRELİM!

KİM, PKK’Yİ NASIL GÖRÜYOR? (DOSYA-ANALİZ)

ANLAMLI YAŞAM ÖNDERLİĞİN FİZİKİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMAKLA MÜMKÜNDÜR

KÜRT VAR DA KÜRDİSTAN YOK MU?

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR(1.BÖLÜM)

KURULAN BİR PARTİ DEĞİL YAŞAM TARZIDIR

ANLAMA DAİR

BİLMEYE DAİR

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (1.BÖLÜM)

FAŞİZMİ ZAGROS'A GÖMMEK

“KÜRDİSTAN DEVRİMİNİN GÜVENCESİ TOPLUMSAL ÖZ SAVUNMADIR”(2.BÖLÜM)

PKK 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMALI ÇAĞRILARI

PKK İLE KÖLELİKLER YIKILMIŞ ÖZGÜRLÜKLER KAZANILMIŞTIR

TEK DEĞİL, MİLYONLARIZ

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(2.BÖLÜM)

ÖZ SAVUNMAYLA ÖZGÜR YAŞAMI AŞKLA ÖRELİM

PKK ÖZGÜRLEŞEN GENÇLİK VE KADINA BİR ÇAĞRIDIR!

ŞİMDİ PKK ZAMANI!

DERSİM SOYKIRIMININ YIL DÖNÜMÜNDE MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM

KÜRT YURTSEVERLİĞİ

PKK’NİN ORTAYA ÇIKARDIĞI KÜRT GERÇEKLİĞİ (1.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (3.BÖLÜM)

PKK’NİN İNSANLIK SAVAŞINA DOĞRU KATILMAK

ÖNDERLİKSEL DOĞUŞ ŞARTLARI (2.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (4.BÖLÜM)

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE (5.BÖLÜM)

PKK'NİN KIRK DÖRDÜNCÜ YILINDA DAHA FAZLA PARTİLEŞEREK ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMAK

PKK NEDEN ANKARA’DA ÇIKIŞ YAPTI (3.BÖLÜM)

GERİLLA BİR İDEOLOJİK KİMLİKTİR (1.BÖLÜM)

HUKUKUN HİÇ OLMADIĞI İKİ YER

SÖZ VE ANLAM ÜZERİNE(6.BÖLÜM)

GERİLLA, FELSEFİ BİR KİMLİKTİR(2.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN SÖMÜRGEDİR” (4.BÖLÜM

PKK YASAĞINA KARŞI BERLİN'DE BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

GERİLLA KOMÜNAL KİMLİKTİR(3.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (1.BÖLÜM)

BAĞIMSIZLIK VE BAĞIMSIZLIKÇI DURUŞ (5.BÖLÜM)

PKK GEL E, GEL NAYÊ DARIZANDIN!

PKK HALKTIR HALK YAGILANAMAZ !

MESRUR BARZANİ TÜRK DEVLET AĞZIYLA KONUŞUYOR

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (2.BÖLÜM)

GERİLLA KÜLTÜREL KİMLİKTİR(4.BÖLÜM)

PKK NEDEN AYRI ÖRGÜTLENMEYE GİTTİ (6.BÖLÜM)

APOCU HAREKETİN GELİŞİM TARİHİ İÇERİSİNDE PKK'LİLEŞME HAMLELERİ (3.BÖLÜM)

GERİLLA CİNS ÖZGÜRLÜKCÜ KİMLİKTİR(5.BÖLÜM)

KADIN, DEVRİM VE ÖZGÜRLÜK ZAMANIDIR!

KUMPASLAR ÜLKESİNDE SON TANGO

PKK’LİLİK DÜZENDEN KOPUŞTUR (7.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK HALKTIR HALK YASAKLAMAZ

“PKK'NİN YARATTIĞI İDEOLOJİK BİLİNÇLE NETLEŞMEK”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

PKK HALKTIR HALK YASAKLANAMAZ

PKK GEL E, GEL NAYÊ QADEXEKİRİN!

GERİLLA HOŞGÖRÜLÜ KİMLİKTİR(6.BÖLÜM)

BİR DİRİLİŞ VE KAHRAMANLIK DESTANI

PKK İLE DİĞER ÖRGÜTLER ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR (8.BÖLÜM)

APOCULAR DÜŞÜNDÜ, İNANDI VE YAPTI (1.BÖLÜM)

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ

GERİLLA ÖZGÜR KÜRDÜN YARATILDIĞI BİR DİRENİŞ DERGAHIDIR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (1.BÖLÜM)

PKK’NİN KURULUŞU ŞOVENİZMDEN KOPUŞTUR (9.BÖLÜM)

BELÇİKA ADALETİNDEN TARİHİ PKK KARARI

BARZANİ’NİN YARATTIĞI BELARUS TRAJEDİSİ HERYERDE

PKK’DE ŞEHADETLER, BİR EMİR MAKAMIDIR (2.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (2.BÖLÜM)

PKK DEMOKRATİK ULUS ÇİZGİSİYLE DAHA DA BÜYÜDÜ

SIFIRDAN İLK SERHİLDANA (10.BÖLÜM)

GERİLLA TÜRK ORDUSUNU DURDURDU (3.BÖLÜM) 

PKK’NİN 43 YILLIK TARİHİ BİR DESTANDIR; BU TARİH KANLA SÜSLENMİŞTİR

EGEMEN ERKEKLİK ÖZÜNDE FAŞİSTTİR

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (3.BÖLÜM)

SERHİLDANLA YARATILAN EĞİTİM ORTAMI (11.BÖLÜM)

ÖNDER APO SABIRLI, CESUR, YİĞİT KENDİNE VE ÖZGÜRLÜĞE İNANAN KADINI YARATTI

PKK ADINA YAPILAN İLK BESTE (VAYE PKK RABÛ)

''İSTENİRSE BU İKTİDAR BİR HAFTA DURAMAZ'' (4.BÖLÜM)

PKK'NİN 43.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (1.BÖLÜM)

HAKİ KARER YOLDAŞIN ŞAHADETİ VE HAKİ KARER KİŞİLİĞİ (12.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (4.BÖLÜM)

PKK’NİN 43. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI (2.BÖLÜM)

ONUR DİRENİŞİNDE YER ALIN!

ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMA ZAMANI ! (5.BÖLÜM)

PKK YENİ İNSANLIĞIN DEVRİMCİ TARİH YAZIMIDIR (2.BÖLÜM)

26-27 KASIM 1978: I. KURULUŞ KONGRESİ (13.BÖLÜM)

PKK ÖLÜM DÖŞEĞİNDE OLAN BİR HALKI DÜNYANIN UMUDU YAPTI

BİZ BU TOPRAKLARIN ÇOCUĞUYUZ, ONLARIN ANLAYACAĞI DİLDEN ONLARLA KONUŞMALIYIZ! 

1980: 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ VE KENAN EVREN (14.BÖLÜM)

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(1.BÖLÜM)

İKTİDARIN KORTUĞUNU BAŞINA GETİRECEĞİZ 

“PKK, KÜRT HALKINI DİRİLTEN ÖZGÜRLÜK RUHUDUR”

PKK HALKTIR, HALK YASAKLANAMAZ!

FAŞİZMİ YIKMAK İÇİN DAHA ÇOK CESARET LAZIM

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(2.BÖLÜM)

“T C FAŞİZMİNİN KAOS PLANI İMRALI'DA DEVREDE”

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(3.BÖLÜM)

PKK KAYBETTİRİLEN KADIN KÜLTÜRÜNÜN PARTİSİDİR  

PKK İLE REEL SOSYALİSTLER ARASINDAKİ TEMEL FARK (15.BÖLÜM)

SİSTEM ÇALIŞMAMIZ TARİHTE İLKTİR

GERİLLADA EĞİTİM, YAŞAMIN KENDİSİDİR(4.BÖLÜM)

TARİH SAHNESİNDE VAMPİRLER

SALİH KANDAL VE SİVEREK DİRENİŞİ (16.BÖLÜM)

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

İNGİLİZ POLİTİKALARI KÜRTLERİN SIRTINDAKİ HANÇERDİR

LÜBNAN-FİLİSTİN SAHASINA ÇIKIŞ SÜRECİ (17.BÖLÜM)

PKK'NİN 'TERÖR LİSTESİ'NDEN ÇIKARILMASI İÇİN YAPILAN ÇAĞRILAR (1.BÖLÜM)

AKP, HOBBES VE SAVAŞ DURUMU

MAZLUM DOĞAN ARKADAŞIN DİRENİŞ GERÇEĞİ (18.BÖLÜM)

ŞEHİTLER PKK'LİDİR

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (1.BÖLÜM)

RÊBER APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAMA MÜCADELESİ BOYUTLANDIRILMALI

HALKLAR ÖNDERİ SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

KDP 21. YÜZYILDA UTANÇLA KÜRT İHANET TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR (2.BÖLÜM)

PKK SANAT İNCELİĞİNDE ÖRÜLEN BİR HAREKETTİR

AKP-MHP FAŞİZMİ UZATMALARI OYNUYOR

PKK'NİN DÜNYA SİYASET SAHASINDAKİ AVANTAJLARI VE AVANTAJLARINI GÜÇLENDİRME YOLU: ÖZ SAVUNMA

DEVRİM ÖZGÜRLÜĞE AŞIK OLANLARIN YOLUDUR

KCDK-E'DEN GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KATILANLARIN ANLATIMIYLA 27 KASIM 1978 FİS KÖYÜ

KÜRDİSTAN'DA GERİLLA ZAMANI

PKK DEĞİŞİMİN VE DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜ OLDU

KDP’NİN DERİN DENKLEMİNDE 140'INCI MADDE

KCK VE KONGRA-GEL'İN ŞENGAL AÇIKLAMALARI

FAŞİST DİKTATÖRLÜK YIKILMAYA MAHKUMDUR

GENÇLİKTE ZİHNİYET DEVRİMİNDE FEDAİLİĞİ YAKALAMAK ÖZGÜR TOPLUMUN SARSILMAZ İNŞASIDIR

ÖNDER APO, BİR HALKIN VAROLMA TARİHİ

REJİM YIKILMADAN HİÇBİR KÜRT RAHAT YAŞAYAMAZ

21. YÜZYILDA SOYKIRIM VE TOPLUMSAL DİRENİŞTE GENÇLİĞİN ROLÜ

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI RADİKAL BİR CİNS MÜCADELESİYLE KAZANILABİLİNİR

DÜNYA HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK GÜNÜ ÇAĞRILARI

KAPRİSLİ VE PASİF SANAL RADİKALİZM

ANTER YOLDAŞ VE ZİNDAN DİRENİŞLERİ

ÖZEL SAVAŞA KARŞI ZİHNİYET VE YAŞAM MÜCADELESİ (1.BÖLÜM)

“APOCU DEVRİMCİ HAMLE TC FAŞİZMİNİ ÇÖKERTİYOR”

“ÇİN MODELİ” TOPLUMA SAVAŞ İLANIDIR...

ÖZEL SAVAŞA KARŞI ZİHNİYET VE YAŞAM MÜCADELESİ (2.BÖLÜM)

TOPLUMSAL SORUNLARIN AŞILMASINDA ÇIKIŞ ÖZGÜRLÜK HAREKETİDİR

1000 İSİMDEN ÇAĞRI: PKK 'TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİ'NDEN ÇIKARILSIN

İMRALI KAYALIKLARINA ÇİVİLENEN HAKİKAT (1.BÖLÜM)

KİTLESELLEŞEN BİR ANTİFAŞİST SOKAK MÜCADELESİ SÜRECİ KARŞILAR

İMRALI KAYALIKLARINA ÇİVİLENEN HAKİKAT (2.BÖLÜM)

SOYKIRIM KISKACINDA VARLIK SAVAŞI YÜRÜTMEK

CEZAEVLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE ÇAĞRILAR

KNK TOPLANTISININ SONUÇ BİLDİRGESİ

ETKİN BİR EKONOMİK SAVAŞ STRATEJİSİ

BİR TÜRKÜNÜN MELODİSİ VE SENFONİSİDİR PKK

KÜRTLERDE DİNSELLİK VE YAŞANAN DEĞİŞİMLER

PREKARYA VE BALDIRI ÇIPLAK KÜRD

TASARLANMIŞ BİR KATLEDİLME DURUMU VAR

AP, TUTSAK VEKİLLER İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI 

ZİNDANLARDAKİ ZULME SESSİZ KALMAK !

GARİBE GEZER KÜRT SORUNU'NUN TA KENDİSİDİR

TÜRKİYE’NİN ÇÖZÜLME İŞARETLERİ ARTIYOR

KÜRT KATLEDEREK TÜRK OLACAĞINI SANMAK

'' FAŞİZMLE HESAPLAŞMA OLMADAN HELALLEŞME OLMAZ ''

GARİBE'Yİ KATLEDENLER MUTLAKA HESABINI VERECEKLER

 19 ARALIK 2000 YILINDA ZİNDANLARDA YAPILAN KATLİAM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

YOL VE YOLDAŞLIK…

İDEOLİKLİK VE İDEOLOJİKSİZLİK ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ

BİRAZ DA AJİTASYON LAZIM

ÖNDERLİK VE ZİNDANLARDA  REHİN TUTULAN  YOLDAŞLAR  ETRAFINDA KENETLENME ZAMANI

KADININ SESİNDE SAKLIDIR ÖZGÜRLÜK DÜŞÜ

ZINDANLAR İLE İLGİLİ DUYARLILIK ÇAĞRILARI

CEZAEVLERİNDE KATLİAM VAR

TÜRKİYE'NİN AYNASI ZİNDANLAR

KIRIKLAR CEZAEVİ'NDEKİ TUTSAKLAR AÇLIK GREVİNDE

KONGRA-GEL ZİNDANLAR İÇİN 'SEFERBER' OLMAYA ÇAĞIRDI

HEVAL HALİL GÜNEŞ'İN ANISINA

“ÖNDERLİKSEL DEVRİMİN DİRENİŞ RİTMİNİ YAKALAMAK”

PKK DİRENİŞİ 2022 YILINI KÜRDÜN ULUSAL ONUR BAYRAMI YAPACAK

DÖRDÜNCÜ KELEBEK OLMAK

ÖZGÜRLÜK AŞKINA DİRENENLER

ÖZ SAVUNMA MEKANIZMASI OLARAK DUYGULARINI POLİTİKLEŞTİRMEK

ETİK İNSAN VE ETİK EYLEM (1.BÖLÜM)

ETİK İNSAN VE ETİK EYLEM (2.BÖLÜM)

TJK-E, PARİS KATLİAMI'NIN HESABINI SORMAK İÇİN ALANLARAÇAĞIRDI!

KÜLTÜR-SANATA KURULAN TUZAKLAR VE APOCU ESTETİK

SARA YOLDAŞ, ÖNDER APO’NUN YOLDAŞIYDI

NAZİ TOPLAMA KAMPINDAN KAÇAN 9 DİRENİŞÇİ KADININ HİKAYESİ

KADIN DEVRİMİNİN DİRENİŞ SEMBOLÜ

ÖNDER APO’YLA YAŞA, KÜRDİSTAN'I ÖZGÜRLEŞTİR!

GÜNEŞ PARLAKLIĞINDA GÜLÜMSEMEN HEVAL SARA (SAKİNE CANSIZ)

“TC FAŞİZMİ KARŞISINDA KÜRT SİYASETİ NE YAPMALI?”

PKK ÖLÇÜLERİNDE YAŞAMI YARATANLAR

GERÇEKLER ACITMIYOR

KÜRT DÜŞMANLIĞI AÇ VE İŞSİZ BIRAKIR

ŞADİYE MANAP'TAN MEKTUP VAR

ÇÜNKÜ SANA GÖRE O İNSAN DEĞİL

KÜRTLER ZORU BAŞARDI

SOKAK OLMADAN DEMOKRASİ OLMAZ

KÜRDÜN ÖZGÜRLÜK GÜNEŞİ EFRÎN’DEN DOĞACAK

DESTANSI EFRİN FEDAİ DİRENİŞİNE BİR İÇ BAKIŞ

YÜREĞİMİN SESİNİ DİNLEDİM (1.BÖLÜM)

75 RUHU AYAĞA KALK!

FAŞİST ŞEF AMED'E GİREMEZ

YÜREĞİMİN SESSİNİ DİNLEDİM (2.BÖLÜM)

ALLAH'IN DEĞİL, ERDOĞAN'IN KÜRTÇE İLE PROBLEMİ VAR

YÜREĞİMİN SESİNİ DİNLEDİM (3.BÖLÜM)

İSTANBUL, ADANA: DEMOKRATİK ÖZERKLİĞİN ZORUNLULUĞU

APOCU DEVRİMİN YARATTIĞI YENİLMEZLİK TARİHİ

“DOĞA” ZAMANI

ELEŞTİREL DÜŞÜNCENİN EYLEMSELLİĞİ

KADIN OLMAK SUÇ MUDUR?

GÖÇ YOLLARINDA…

KÜRDÜM “TÜRK VARLIĞINA” KURBAN OLMAYACAĞIM!

ATAKAN MAHİR’İ HATIRLAMAK

İSYAN VE İNTİKAM ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

KARA GÜNÜN ÇOCUKLARINA!

KOBANE'DEN HESEKE'YE KÜRDÜN DİRENİŞ DESTANI

DEVLET DİNCİDİR VE EN BÜYÜK TARİKATTIR

YÜREĞİMİN SESİNİ DİNLEDİM (4.BÖLÜM)

TÜRK ORDUSUNUN PKK KARŞISINDAKİ TARİHİ YENİLGİSİ

DAĞLAR ÖZGÜRLÜK MEKÂNIDIR…

AYNI DAVANIN YOLCULARI BABA VE KIZ

“KDP KÜRDÜN KÜRDE SOYKIRIM PROJESİDİR”

“HALKIN,ADALETİ DEVRİMDE ARAYAN SOKAKTAKİ İSYANI”

AŞKIN ADI VİYAN OLMUŞTU

İKTİDARDAN UZAK DEMOKRATİK BİR DÜNYA MÜMKÜN: BİNARÊ QENDÎL

VİCDAN KÖRELMESİNE KARŞI SON BÜYÜK İNSANLIK DİRENİŞİDİR PKK

3. YILINA GİRERKEN, 'EV DER HEFTANÎN E' SLOGANININ ÖYKÜSÜ

HAKİKAT YOLDAŞLIĞI (1.BÖLÜM)

HAKİKAT YOLDAŞLIĞI (2.BÖLÜM)

HAKİKAT YOLDAŞLIĞI (3.BÖLÜM)

PKK KÜRDÜN KADİM ÖZGÜRLÜK RUHU VE ULUSAL ONUR BİLİNCİDİR

BİLGE ÖCALAN'IN EVRENSEL VİCDAN FELSEFESİYLE YÜZLEŞMEK.

HAKİKAT YOLDAŞLIĞI (4.BÖLÜM)

BAHARI KOYNUNDA MAYALAYAN GERÇEK, “ŞUBAT”

HAKİKAT YOLDAŞLIĞI (5.BÖLÜM)

HAKİKAT YOLDAŞLIĞI (6.BÖLÜM)

O PKK’NİN YAŞAYAN RUHUYDU

BAŞKALDIRI BİLİNCİ

HAKİKAT YOLDAŞLIĞI (7.BÖLÜM)

HAKİKAT YOLDAŞLIĞI (8.BÖLÜM)

'CÜRET, DAHA FAZLA CÜRET'

DAHA KARARLI OLMAK LAZIM

DAR Lİ SER KOKA XWE MEZİN DİBE

ADI BÊRÎTAN ZAMANIYDI

ÖZELLEŞTİRİLEN BÖLGESEL İÇ SAVAŞLARA DOĞRU

SEZGİLERİN GÜCÜ

ORTADOĞU'YU YENİ KÜRESEL DENKLEM ÜZERİNDEN OKUMAK

ANLAMIN SİYASİ EYLEM KARŞILIĞIDIR POLİTİKA

KÜÇÜK DERSİM’İN EN BÜYÜK ÖZLEMİYDİ BOTAN

ÖZGÜR İRADE, ÖZGÜR DÜŞÜNCE

SİYAJİN İLE ŞİYAR (1.BÖLÜM)

SİYAJİN İLE ŞİYAR (2.BÖLÜM)

SİYAJİN İLE ŞİYAR (3.BÖLÜM)

GAME OVER: OYUN BİTTİ PKK ŞAH TC FAŞİZMİ MAT!

SİYAJİN İLE ŞİYAR (4.BÖLÜM)

28 ŞUBAT’IN İKİ YÜZÜ

SİYAJİN İLE ŞİYAR (5.BÖLÜM)

TOPLUMA İLLÜZYON SATMAK

SİYAJİN İLE ŞİYAR (6.BÖLÜM)

ÖNDER APO ÖZGÜR YAŞAMDA ISRARIN ADIDIR

SİYAJİN İLE ŞİYAR (7.BÖLÜM)

BEDEL RANTÇILIĞI HALKA AİT DEVRİMİ GASP GİRİŞİMİDİR

ALİŞER VE ZARİFE'Yİ GERİLLA OLARAK ANMAK

SİYAJİN İLE ŞİYAR (8.BÖLÜM)

VAKTİNDE KENDİNİ ADAMAK

SİYAJİN İLE ŞİYAR (9.BÖLÜM)

8 MART 1857 DEN 8 MART 2022’YE

SİYAJİN İLE ŞİYAR (10.BÖLÜM)

SİYAJİN İLE ŞİYAR (11.BÖLÜM)

BOMBALARIN ARASINDAKİ“SESSİZ SAVAŞ!”

DAĞIN DUYGUSU

SİYAJİN İLE ŞİYAR (12.BÖLÜM)

HER TÜRLÜ HAKSIZLIĞA DİRENİŞTİR, NEWROZ

AMED DAĞLARININ SEVDA ÇİÇEĞİ

SİYAJIN İLE ŞİYAR (13.BÖLÜM)

NEWROZLAŞAN HALKLA TARİH KAZANILDI

ROJÎN GEVDA KÜRDİSTAN DAĞLARINA İLMEK İLMEK ÖRÜLMÜŞ ÖZGÜR RUHTUR

SİYAJIN İLE ŞİYAR(14.BÖLÜM)

ÇÖLE SU OLMAK

SİYAJIN İLE ŞİYAR(15.BÖLÜM)

YÜZ HATLARINDA GİZLİDİR KÜRDÜN BÜTÜN TARİHİ (1.BÖLÜM)

50. YIL VE ÖNDER APO'YA ÖZGÜRLÜK NEWROZU

SİYAJIN İLE ŞİYAR(16.BÖLÜM)

YÜZ HATLARINDA GİZLİDİR KÜRDÜN BÜTÜN TARİHİ (2.BÖLÜM)

PKK KÜRT İNTİKAM TARİHİNİN TOPLUMSAL BELLEK İNŞASIDIR

SİYAJIN İLE ŞİYAR(17.BÖLÜM)

YÜZ HATLARINDA GİZLİDİR KÜRDÜN BÜTÜN TARİHİ (3.BÖLÜM)

SİYAJIN İLE ŞİYAR(18.BÖLÜM-SON)

NEWROZ VE GENÇLİK MÜCADELESİ

SESSİZ ÇIĞLIĞI DUYABİLMEK

‘SEYYAR GERİLLA’ CİBİNLİ HÜSEYİN

BAHAR ÇAĞLAR, GERİLLA DAĞLAR

KÜRT HALKI PKK ÖNCÜLÜĞÜNDE NEWROZLAŞIYOR!

İNSANIN KENDİNDEN DÜŞMESİDİR SÜRGÜN

YILDIZLAŞAN SURETİNDEN ANIYORUZ SENİ

KORKU CESARETİN KAYNAĞIDIR

JEOPOLİTİK EKSEN KAYMALARININ YARATTIĞI BELİRSİZLİKLER

DİRENİŞ EMSALİ EGİD YOLDAŞ

KIZILDERE SÖZÜ

ÖZERK ZAMAN VE MOR ARAYIŞLAR

DOĞUŞ GERÇEĞİMİZ (1.BÖLÜM)

ANLAMIN HAKİKAT BİLGESİNİ YAŞAMSALLAŞTIRMAK

HERGÜN YENİDEN DOĞMAK

DOĞUŞ GERÇEĞİMİZ (2.BÖLÜM)

DOĞUŞ GERÇEĞİMİZ (3.BÖLÜM)

YAŞAM GEREKÇEME

“ARTTIRILMIŞ SANAL GERÇEKLİK ÇAĞI”

KİNİK ALDANIŞLAR ZAMANI YARALAR

HALKLARA SAVAŞ AÇANLAR BARIŞ GETİREMEZ

ANLAMIN VE HİSSİN YAŞATTIĞI İNSAN RÊBER APO

GÜLBAHAR’IN GÜLÜŞÜ

NEWROZ HALKI VE İSRAİL’İN TUTUMU

DAĞLI EMEKTAR

ÖNDERLİK ÇİZGİSİNDE ÖZGÜRCE DERVİŞÇE MİLİTANLIK

ALIŞMAK İHANETTİR

SEVDANIN GÜZELLİĞİNDE AÇTIM GÖZLERİMİ

PEOPLE OF NEWROZ AND ISRAEL'S ATTITUDE

SORGULANMAMIŞ YAŞAM YAŞANMAYA DEĞMEZ

SÜRECİ KARŞILAYAN DOĞRU BİR DEVRİMCİ ÖNCÜLÜK ZAMANI

YAŞARKEN ADI BİLİNMEZ FEDAİLERİN...

AY IŞIĞI HAYALET DAĞLARIN ARDINDAN YÜKSELMİŞ

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (1.BÖLÜM)

CEZAEVLERİNDEKİ SALDIRI SOYKIRIM SALDIRISIDIR

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (2.BÖLÜM)

KEKİK KOKULU İKİ ÜLKENİN AŞIĞI

“FAŞİZMİN ÖLÜM FERMANINA KARŞI DEVRİMCİ İNTİKAM ZAMANI”

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (3.BÖLÜM)

SANAT ELEŞTİRİSİ “ŞAKA DEĞİL!”

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (4.BÖLÜM)

ÖZLEMEK

KORKU

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (5.BÖLÜM)

ŞEHİTLERİN İZİNDEN

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (6.BÖLÜM)

PKK’NİN FEDAİ DİRENİŞ MELODİSİ İLE AŞK SEMAHINA DURULUR

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (7.BÖLÜM)

ŞEHİT TEKOŞİN

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (8.BÖLÜM)

“MESRUR BARZANİ’NİN YÜZÜNE YANSIYAN YENİLGİ KORKUSU”

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (9.BÖLÜM)

HDP KENDİ ÖNÜNE BARAJ KOYMAMALI!

ÖNDERLİK GERÇEĞİNDE HER ANI ÖZGÜR YAŞAMAK ANLAMLIDIR

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (10.BÖLÜM)

SAVAŞIN KAYBEDENİ KÜRTLER OLMAYACAK

KÜRDÜN ZAFER İDEASININ DAVUDİ SESİ KARAYILAN'DAN TARİHİ ÇAĞRI

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (11.BÖLÜM)

YAŞAMI ÖZÜYLE BULUŞTURMANIN DİLLİ (2.BÖLÜM)

YOLUMUZ UZUN YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ AĞIRDI

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (12.BÖLÜM)

GERİLLA'DAN BİR GÜN (1.BÖLÜM)

PKK KÜRT HALKININ JEOPOLİTİK VE JEOSTRATEJİK ÜST AKLIDIR

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (13.BÖLÜM)

BU 14 NİSAN FARKLIDIR

GERİLLA'DAN BİR GÜN (2.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (14.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞE DAHA YAKINIZ

YİĞİT AMED’İN YİĞİT KIZI

BAŞKA DiLDE ANNE OLMAK (15.BÖLÜM)

FAŞİZMİN KARANLIK DOĞASI VE GEZİ DİRENİŞİNİ LİNÇ DAVASI

BAŞKA DiLDE ANNE OLMAK (16.BÖLÜM)

ELEKTRİKSİZ AMA BOL BOMBALI HAFTA!

SİYASAL İSLAM’IN İFLASI

1200 KERE KATİL VE İHANETÇİSİN KDP

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (17.BÖLÜM)

KORKU CESARETİN KAYNAĞIDIR: SIĞINAK

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (18.BÖLÜM)

BİR HALKIN CANLI KALKANI OLMAK

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (19.BÖLÜM)

YENİ YAŞAMI DOĞURANIN HAVARİLERİYİZ...

KÜRT DEMOKRATİK ULUSAL BİRLİĞİNE DOĞRU

ELLİNCİ YILIN ZAFERİ ZAP'TA KAZANILIYOR

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (20.BÖLÜM)

FEDAİ ÇİZGİSİNİN ÖNCÜ KOMUTANI

ŞENGAL VE FERMAN KISKACI

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (21.BÖLÜM)

YAŞAMI ÖZÜYLE BULUŞTURMA: XWEBUN

TÜM ZAMANLARIN DENKLEMİ

ESPRİSİ VE SEVECENLİĞİYLE YOLDAŞLARIN EN NARİNİ (1.BÖLÜM)

DENİZLERİ ANMAK, İTTİHATCILARI LANETLEMEK

ESPRİSİ VE SEVECENLİĞİYLE YOLDAŞLARIN EN NARİNİ (2.BÖLÜM)

CAHŞ KÜRTLÜK PROJESİ ZAP DİRENİŞİNE GÖMÜLÜYOR

DERSİM İSYANI, İHANET VE KATLİAM

TÜKÜRDÜĞÜNÜ VEYA MEKAP YALATMAK!

UNUTMAK İHANETTİR (1.BÖLÜM)

UNUTMAK İHANETTİR (2.BÖLÜM)

CESARET KÖPRÜSÜYLE DAĞLARA

UNUTMAK İHANETTİR (3.BÖLÜM)

21’İNCİ YÜZYILIN ÖZGÜRLÜK FELSEFESİ

TEK YOL YİNE DAĞLAR

ÖZGÜR YAŞAM İÇİN UMUDA UMUT KATMAK

TC FAŞİZMİNİN KÜRDİSTAN’DA UYGULADIĞI 3-F STRATEJİSİ

SAMİMİYET…

AY IŞIĞININ ALTINDA KISA BİR GEZİ

GERİLLANIN SESİ, SÖZÜ VE EYLEMİ OLMA ZAMANI

GERÇEK SENSİN EGÎD!

BİR YANILSAMANIN SONU

SESSİZ KALMAK, DÜŞMANI CESARETLENDİRİR, KILICINI KESKİNLEŞTİRİR

OKUMUŞUNUN BİLE CAHİL OLDUĞU BİR ÜLKE DÜŞÜNÜN

DEVLETLE MÜCADELEYE DEVAM

TARİHİ İMRALI VE GERİLLA DİRENİŞ YÜKÜNÜ BÖLÜŞMEK

KDP KÜRT HALKININ BAŞINA GELMİŞ EN BÜYÜK BELADIR!

KIZGIN İKLİM (1.BÖLÜM)

HEVAL AYSEL VE MİZGÎN

DOĞU’NUN DÖRTLERİNE!

KIZGIN İKLİM (2.BÖLÜM)

HAKÎ KARER SEMBOLA FEDAKARÎ Û KEDÊ YE

HAKİ KARER GİZLİ RUHUMUZ

KIZGIN İKLİM (3.BÖLÜM)

HAKİLERİ ANLAMAK

ZAP DİRENİŞİNE KÜRESEL DENKLEMDEN BAKMAK

BENİM ÖLDÜRÜLMEMLE BİNLERCE KÜRT UYANACAK

DÖNEM HAKİ’CE YAŞAMANIN VE ÇALIŞMANIN ZAMANIDIR

DEMOKRASİYİ SAVUNMAK, BARIŞI SAVUNMAKTIR

KÜRTLER VE ÖZGÜRLÜK GERİLLASI ZAFERE DOĞRU KOŞUYOR

ZAMAN İLERLİYORDU, BİZ DE İLERLİYORDUK

NATO KÜRT TASFİYE KONSEPTİ DEVREDE

BASKI VE ŞANTAJ FAŞİZMİ KURTARAMAZ

KADIN, ÖZGÜRLÜĞÜ DAĞLARDA ARAR

ÇAKAL POLİTİKASININ İFLASI

GERİLLA DA YAŞAM BİR SERÜVEN

VİCDANLARI RADİKAL DİRENİŞLE AYAKLANDIRMA ZAMANI

ŞEHİT KASIM ENGİN’İN SÖZLERİYLE KISACA HAYATI

1 HAZİRAN HAMLESİ ULUSLARARASI KOMPLOYU YENME BİLİNCİ VE İRADESİDİR

AKP’NİN TERÖR ÖRGÜTLERİ

HAKARETLERE DUR VE VUR DEME ZAMANI

KÜRT HALKI İÇİN NEYİN SEÇİMİ VE KİMLE NE İTTİFAKI (1.BÖLÜM)

1 HAZIRAN’IN YIL DÖNÜMÜNDE

BÊ XÎRETÎ BÊ NAMÛSÎYE

ÖZGÜR YAŞAMDA ISRAR

KÜRT HALKI İÇİN NEYİN SEÇİMİ VE KİMLE NE İTTİFAKI (2.BÖLÜM)

KÜRT KAPANININ EN TEHLİKELİ KOLU

DERSİM’İN ASİ KADININA

ÖZ VAZGEÇİLMEZİMİZDİR

1 HAZİRAN 2004 HAMLESİNİ NASIL OKUYALIM

HAKİKATİ DOYUMSAMAK

DİJİTAL SERMAYENİN YENİ DÜNYA TASARIMI

YASAKTA SINIR YOK

GENÇLİK; TOPLUMUN ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞIDIR

HALKIN DİRENİŞİ KİRLİ PLANLARI BOŞA ÇIKARACAK

KOMÜNALİZM VE DEMOKRATİK ULUS OLMADAN ÖZGÜRLÜK OLMAZ

SİHİRLİ KELİME “YOLDAŞ”

ZAGROSLARIN SANATÇI RUHLU KIZI

PKK İNSANLIĞIN ÖZGÜRLÜK MELODİSİDİR

SOYKIRIMCI ZİHNİYET VE SİYASETE KARŞI

KARAR VER!

KOPUŞ TEORİSİYLE ZİNCİRLER NASIL AŞILIR

ÖZLEM DUYARAK YAŞAMAK

GERİLLA ZAMANI

ERDOĞAN DA MALİYE BAKANI DA 'DOĞRULARI' SÖYLÜYOR

ANLAM VE ÖZGÜRLÜK

YOLDAŞ ACISI SEVDA KOKAR

KÜRTLERİN BİR ULUS OLARAK KENDİ KADERLERİNİ TAYİN ETME HAKLARI VAR

KAPİTALİST MODERNİTENİN TRANSHÜMANİZM ÇAĞI

ZERDEŞT VE ZERDÜŞT ÖĞRETİSİ

ÇOK BİLMİŞLERE MÜJDE!..

BERDEEE BİNE TE ERDEEE!

APOCULUK KENDİNİ EĞİTMEKLE BAŞLAR

NE YAPARSA YAPSIN FAŞİZM İÇİN KURTULUŞ YOK

TÜM KENELERE

İŞGALCİ TÜRK DEVLETİ VE İŞBİRLİKÇİ KDP'NİN AMAÇLARI

APOCU KÜLTÜR YENİ YAŞAM DEMEKTİR

PKK’LİLİK EN YÜCE ONURDUR

AŞİKARDIR BRE TERESLER

ORTADOĞU’DA KAOSUN ROTASI YENİDEN İRAN VE IRAK

KİMYASALLARLA KAZANILMAYA ÇALIŞILAN KİRLİ SAVAŞ

GEMLİK YÜRÜYÜŞÜ ÜZERİNE…

İÇİMİZDE SOLMAYAN ŞAHMARANLAR’A

ÖLÜMDEN YAŞAMI YARATANLARIN DÜELLOSU

30 HAZİRAN ARİFESİNDE

DÜŞMANA SALDIRIRKEN BİNEVŞ EGAL’LERİN GÜLÜŞÜNÜ DÜŞÜNÜN!

ŞEHİTLERİN İZİNDEN YÜRÜMEK

HEDEF ÖZGÜR İNSAN

PKK İLE TANIŞMAK ÖZGÜRLÜK İLE TANIŞMAKTIR

PUSUYU YARMAK

BİNLERCE YILA YAYILAN İSİM; ZİLAN

ÖNDER ÖCALAN'A YİNE YALVARACAKSINIZ!

GİZEMDİR DEVRİMCİ OPERASYONLAR…

ARARAT’IN SERHILDANI

ZAP SAVAŞI VE FAŞİST ŞEFLERİN SONU

ZİLAN DERİNLEŞMİŞ BİR BELLEKTİR

CELAL BAŞKALE– MAHİR KOÇ YOLDAŞIN ANISINA

ÖZGÜRLEŞMEKTEN BAŞKA KURTULUŞ YOKTUR

PKK MİLİTANLIĞININ ÖZÜ: SORXWİN

CİHAN VE HÜSNÜ'YÜ HATIRLAMAK

ANILARA YOLCU OLMAK

UMUT ZAP'TA ZİLANCA DİRENEN APOCU FEDAİLİKTİR

IRKÇILIĞIN SIRADANLIĞI

KIZIL ZAMANLAR

AMED’İN ANDOK’U

KÜRDİSTAN’DA GENÇLİĞİN SÖMÜRGE DÜZENİYLE HESAPLAŞMASI; ZAP SAVAŞI

KÜRT HALKI ÖZGÜRLÜĞE/ ZAFERE KOŞUYOR

FEDAİLEŞEN GERİLLA VE HALK YENİLMEZDİR

BAŞKANIM!

SOSYALİZM'DE DEVLETE YER YOKTUR

ZİLANCA FEDAİLİK MİLİTANLAŞIYOR, EYLEMSELLEŞİYOR

BİR ÜLKENİN COĞRAFYASI

KÜRDİSTAN HAVA SAHASI VE TEKNOLOJİK SOYKIRIM ARAÇLARI

PKK HER TÜRLÜ SÖMÜRGECİLİĞE VE İHANETE KARŞI ASLA YENİLMEYEN TARİHİ İNTİKAM HAREKETİDİR (1.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞE GİDEN YOL ÖZGÜRLÜĞÜ YARATANDAN GEÇER

PKK HER TÜRLÜ SÖMÜRGECİLİĞE VE İHANETE KARŞI ASLA YENİLMEYEN TARİHİ İNTİKAM HAREKETİDİR (2.BÖLÜM)

ÖZLEMEK

BİR FEDAİ DESTANIDIR ŞEHİTLER

FEDAİLEŞEN KADIN GERÇEKLİĞİNDE ZAFERE DOĞRU

YİNE BİR U DÖNÜŞÜ…

ÖZ SAVUNMA BİLİNCİ TEMELİNDE DÜŞMANA KARŞI SAVAŞMAYAN MANKURTLAŞTIRILMIŞ İNSANDIR

MANEVRA YAPMAK

BİR GERİLLA VURULDUĞUNDA HER ANANIN YÜREĞİNDEN BİR PARÇA KOPAR

ONDA GÜÇLÜ BİR GENÇLİK POTANSİYELİ VARDI

KAPİTALİZMİN ÇÖKÜŞÜNÜ ABD’NİN ÜÇ NATO’SU DA ÖNLEYEMEZ

ÖZEL SAVAŞ OYUNLARI ANCAK GERİLLA ÖNCÜLÜĞÜNDE MÜCADELE EDEREK BOZULUR (1.BÖLÜM)

DAĞLAR AŞKIN ANLAM BULDUĞU MEKANLARDIR

JEOPOLİTİK DENGELER AÇISINDAN KÜRDİSTAN

SİSTEM İÇİ MUHALEFET ÖZEL SAVAŞ HÜKÜMETİNİN KOLTUK DEĞNEĞİDİR (2.BÖLÜM)

ZİLAN ÇİZGİSİNDE TANRIÇALAŞMAK

BAŞKAN APO’NUN YAŞAMI DIŞINDA YAŞAM MÜMKÜN DEĞİLDİR

GERİLLA KİMYASAL SİLAHA DİRENİYOR, YA BİZ!

FEDAKÂR BİR DEVRİMCİ: ŞEHİT HELMET

BU HDP ÇÖZER

DİRENİŞ TARİHİNİN ÖZNESİ DAİMA KADINLAR OLMUŞTUR

HEKİMLİK YEMİNİ DE BİZİMDİR İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DE…

KÜRDİSTAN’IN GÜZELLİKLERİ

SUSMAK YOK ARTIK, HAYKIRMAK VAR

KÜRDÜN ÖZGÜRLÜK ATEŞİ İŞGALCİLERİ YAKACAK

RUHU GENÇ, İNANCI SONSUZ APOCU MİLİTAN: BARAN MAWA

MİSAFİR

TÜRKİYE’DE ZİNDANLAR SAVAŞ VE MÜCADELE ALANIDIR

YAŞASIN ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN İÇİN ÖLÜMSÜZLEŞEN ŞEHİTLERİMİZ!

ANLAM, DUYGU VE EMEK GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRMEK

14 TEMMUZ RUHU DİRENİŞ RUHUDUR

BÜYÜK KARAR VE DİRENİŞİN KIRKINCI YILDÖNÜMÜ

BİR HALKIN YARASINA KOŞAN YEŞİL GÖZLÜ TÜRKMEN KIZINA…

ÜNİFORMALI ŞİDDET AĞINI ÇÖKERTMEK!

PANAVA NOKTASINDA MEVZİLENME

KISA BİR YOLCULUĞUN SONUNDA

SINIRLARI GEÇERKEN...

DÜN SRİ LANKA RAJAPAKSA, BUGÜN SIRA FAŞİST ŞEF ERDOĞAN'DA

GÜNEŞE ULAŞAN ÇİÇEK

KARANLIĞI ATEŞE VER DAĞLARA GEL!

TC’NİN NATO’DAKİ YENİ GÖREVİ İŞGALCİLİKTİR

UMUT ZAP’TAKİ GERİLLADA

GÜÇLÜ, KARARLI VE CESUR BİR KOMUTANDI

….VE BEN LEYLA’YIM, MECNUN’DAN ÖTE BİR LEYLA!

BİZİ HALAYA ÇAĞIRIR GOVENDÊ

ROJAVA DEVRİMİ ÇEKİM MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

DEVRİM’İN FIRTINALI KİŞİLİĞİ; ÇİYA AMED

GERİLLADAN ULAŞ ADALI ANISINA…

PKK ŞEHİT AMARA TOLHİLDAN'I ANDI

SRİ LANKA, TÜRKİYE: BİR MÖDELİN İFLASI

VARLIK VE YOKLUK SÜRECİNDE GENÇLİK ÖNCÜLÜK ROLÜNÜ OYNAMALIDIR

VİYAN SORAN’IN İZİNDEN GİDEN AY YÜZLÜ BERFÎN

VE AY IŞIĞI ALTINDA ÖNDERLİK SAHASINA DOĞRU…

KATLİAMLARIN NEDENİ SOYKIRIMCI ZİHNİYET VE SİYASETTİR

ÖNDER APO HAKİKATİ

ÇOK BİLMİŞLERE MÜJDE!..

BU KAÇINCI AMARA?

ÖZGÜR KÜRDİSTAN’I MÜJDELEYEN RUH

BENİ BAĞIŞLAYIN (1.BÖLÜM)

HER İHANETİN BEDELİNİN ÖDETİLECEĞİ KAÇINILMAZ BİR HAKİKATTİR

BENİ BAĞIŞLAYIN (2.BÖLÜM)

GERİLLA VE OPERASYON

BENİ BAĞIŞLAYIN (3.BÖLÜM)

BUGÜNDE YAŞAR ENZİLXALAR (1.BÖLÜM)

SANATÇI UZAKTAN İZLEYEN DEĞİL, HALKININ İÇİNDE BİREBİR YAŞAYAN OLMALIDIR (4.BÖLÜM)

BUGÜN DE YAŞAR ENZİLXALAR (2.BÖLÜM)

ALIŞMAK İHANETTİR

EN GÜZEL YOLDAŞLARI ANARKEN

DAĞLARDA YAŞAMIMIZ AYRILMALAR VE KAVUŞMALARLA VAR OLUYOR (5.BÖLÜM)

BENİ BAĞIŞLAYIN - VE ANLIYORUM Kİ BİR TEK IŞIK AYNI ANDA VE HER YERDE OLABİLİYOR (6.BÖLÜM)

BÊ XÎRETÎ BÊ NAMÛSÎYE

DEVRİMCİ EDEBİYATI AKTİF MÜCADELE İÇİNDE GELİŞTİRDİ

YOL VE YOLDAŞLIK…

AVAŞÎN’DE GERİLLA OLMAK

AKP’NİN SON ÇIRPINIŞLARI

HALKLARIN ÖZ İSYAN GÜCÜ İŞGALCİLERİ DURDURUR!

YAŞAMIYLA HALKINA BÜYÜK MİRAS BIRAKAN KOMUTAN

ASIL EMEK HESAPLANAMAYANDA, ÖLÇÜLEMEYENDE GİZLİ DEĞİLMİDİR? (7.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜĞE VERİLMİŞ BİR ÖMÜR

KADIN SESİNDE SAKLIDIR ÖZGÜRLÜK DÜŞÜ!

KİMİN GÜCÜ TAŞIR DÜNYA VE GÖKYÜZÜNÜ AYRI AYRI? (8.BÖLÜM)

HAKİKAT, PKK’NİN ADALETİDİR!

BİLİYORMUSUN, BEN GÜLMEYİ DAĞLARDA ÖĞRENDİM…(9.BÖLÜM)

İKİ KİŞİYİ BİR ARAYA GETİREMEYEN İKTİDAR

MEMO VE DİLLERE DESTAN CESARETİ

İLK BİNEVŞ'İ TANIDIM… (10.BÖLÜM)

TARİHİN GÖLGESİ VAR ÜSTÜMÜZDE!

YAŞAMIN ADI, İNSANIN ÖZÜ SEVGİNİN YÜREĞİDİR

YENİ BİR 15 AĞUSTOS’A DOĞRU

BİR SIZI GELİP ÇARPTI KALBİME…(11.BÖLÜM)

MOR DAĞLARIN YILDIZINA

ÖLÜMSÜZ KOMUTAN MAHSUN KORKMAZ’IN KALEMİNDEN (1.BÖLÜM)

ÖLÜMSÜZ KOMUTAN MAHSUM KORKMAZ’IN KALEMİNDEN (2.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜK İÇİN SAVAŞMAK

ŞİİR DOSTLUKTAN DOĞAR… (12.BÖLÜM)

İMRALI’DA NATO TASDİKLİ İMHA PLANI DEVREDE

ATAKAN MAHİR’İ HATIRLAMAK

ÇÜNKÜ BU GENÇ HEWRAMAN KALBİMDEN GEÇENİ SÖYLÜYORDU (13.BÖLÜM)

DOST BAHARI

ÖLÜMSÜZ KOMUTAN MAHSUM KORKMAZ’IN KALEMİNDEN ERUH BASKINI (3.BÖLÜM)

‘DAĞLARA KOŞMANIN ZAMANIDIR’

GERİLLA MUCİZESİ

ÖLÜMSÜZ KOMUTAN MAHSUN KORKMAZ’IN KALEMİNDEN ERUH BASKINI (4.BÖLÜM)

EN GİZEMLİ KADINLAR (14.BÖLÜM)

15 AĞUSTOS RUHU ZAMANIN BELİRLEYİCİSİ OLDU

GERÇEKLEŞTİRDİĞİM HER ŞEY SANA ULAŞMAK İÇİNDİ…(15.BÖLÜM)

ÖLÜMSÜZ KOMUTAN MAHSUM KORKMAZ’IN KALEMİNDEN (5.BÖLÜM)

15 AĞUSTOS FEDAİLERİN AGİT’LERİN GÜNÜDÜR

ÇÜNKÜ SESİN BÜTÜN BU ZAMANI DOLDURUYOR (16.BÖLÜM)

MAZLUMU DEĞİL ZALİMİ DURDURUN!

15 AĞUSTOS ATILIMI (1.BÖLÜM)

KALBİME IŞIK TUTACAK İZLER

15 AĞUSTOS ATILIMI (2.BÖLÜM)

MERHABA SANA YOLDAŞIM…

NUSAYBİN’İN İSİMSİZ KAHRAMANI "KÜÇÜK DELAL"

İNSANA DAİR SEZGİSEL YAKARIŞLAR (1.BÖLÜM)

HAKKI VERİLMİŞ BİR YAŞAM–ENGİN SİNCER

KENDİSİNİ EMEKLE VAR EDEN BİR APOCU DERVİŞ; ŞEHİT RİZGAR AMED

DEVRİMCİ TUTUM (1.BÖLÜM)

TECRİT ÖZGÜR İNSANI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖLDÜRMEKTİR (1.BÖLÜM)

EN SEVDİĞİMİZ OYUN SAKLAMBAÇTI

‘ZAMANA DAİR’ ÜÇLEME

OTUZ DOKUZUNCU YIL VE GENÇLİK

KÜRT HALKINA YÖNELMİŞ JEOPOLİTİK TEHDİTLER

TECRİT ÖZGÜR İNSANI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖLDÜRMEKTİR (2.BÖLÜM)

21.YÜZ YILLIN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ VERENLERE

ÖZGÜRLÜK SİLAHI HEPİMİZİN ELİNDEDİR

TECRİT ÖZGÜR İNSANI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖLDÜRMEKTİR (3.BÖLÜM)

İNSANA DAİR SEZGİSEL YAKARIŞLAR (2.BÖLÜM)

TECRİT ÖZGÜR İNSANI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖLDÜRMEKTİR (4.BÖLÜM)

YİTİRMİŞ İNSANLIĞINI ARAYAN BİR MARATONCU…..

DENİZİNİ DAĞLARA AKITAN GÜLNAZ!

SEVDA SERÜVENİ

TÜM ZAMANLARDA ÇOĞALARAK EVREN OLDU

KÜRDİSTAN GENÇLİĞİ ÜZERİNDE BÜYÜK BİR ETKİ BIRAKAN ŞEHİT ALİ ÇİÇEK ANISINA

TECRİT ÖZGÜR İNSANI VE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖLDÜRMEKTİR (5.BÖLÜM)

HAVRİTA: IRKÇI-TÜRKCÜ ZİHNİYETİN ANATOMİSİ

ADAR EFRÎN VE ARKADAŞLARI

WELAT’IN YÜREĞİ

ZAMANİ NİYE GÜZELDİR?

KIMILDA DA KURTAR ŞU ONURUNU

BARIŞ YOKSA DEMOKRASİDE YOK

ŞEHİRLER BANA BİR TUZAK

İNSANA DAİR SEZGİSEL YAKARIŞLAR (3.BÖLÜM)

YAŞAM OLURDU SENİN ADININ KARŞILIĞI; TOPRAK

ORTADOĞU’DAKİ KRİZLERİ KÜRT ÖZGÜRLÜĞÜ ÇÖZER

KOMUTAN İSLAM VE GEVER

SEVDA SERÜVENİ (2.BÖLÜM)

DİRENGEN REFLEKS SERDEM AMED YAZILARI (1.BÖLÜM)

HEVAL ALİ’Yİ KURTARIN!

KÜRDİSTAN DAĞLARININ GÜLER YÜZLÜ YOLDAŞI

SEYYİD NESİMİ,ZAHİDİN BİR PARMAĞINI KESSEN DÖNER HAKK'DAN KA

ÖZLEM TAŞIYICILARI…

FİLİPİNLER’DE BİR EFSANE: MAİTA GOMEZ

BARIŞ MÜCADELESİNİN ACİLLİĞİ

TÜM SINIRLARI YIKARAK KUZEY'E DOĞRU

GERİLLA FAŞİZMİN BURNUNU SÜRTÜYOR

CENG MEYDANINDA DOKTOR OLMAK

ELİN NAMLUDA VE UMUTSUN

DİRENGEN REFLEKSLER SERDEM AMED YAZILARI (2.BÖLÜM)

HALLAC-I MANSUR

BİLDİK BAKIŞLAR DEĞİLDİ 14 TEMMUZ

BİTMEYEN DARBE; BASTIRILAMAYAN DİRENİŞ: 12 EYLÜL

VURDUKÇA KAZANMA İNANCI

İNSANA DAİR SEZGİSEL YAKARIŞLAR (4.BÖLÜM)

TOPRAK DA BİLİR, GERİLLA BASTIĞINDA ÇİÇEKLER BİTER

HER YERDE EYLEM

SOYTARINIZI SEVİN

SEVDA SERÜVENİ (3.BÖLÜM)

GERİLLAYI BAHARDA GÖRMEK

ZİRA DEVRİMSEL SÜREÇLERİN OLMAZSA OLMAZI

DİRENGEN REFLEKS SERDEM AMED YAZILARI (3.BÖLÜM)

YAŞAM KENDİ İPEK TENİNDE ÖZENLE DOKUMUŞTU ONUN YÜREĞİNDE

TÜRKİYE’NİN ÖZETİ: İSTANBUL-CUDİ

DİSTOPYALARI YIKAN KADINLAR

TOPRAĞIN BEREKETİ

UMUT, DOĞU'DA VE KADINDA

İRAN İSLAM DEVRİMİNİN SON KAVŞAĞI

İKİ KAHRAMANIN YOLDAŞLIĞI

SERDEM AMED YAZDI/ İŞGALE UĞRAMIŞ ÜLKEDE İSYAN EN BÜYÜK İBADETTİR!

ÜÇ ZEYNEP’İN MİRASIYLA YÜRÜYOR

HALK BAHRINDA YEŞEREN ÇİÇEK

FEDAİ EYLEM LİBERAL GAFLETİ NETLEŞTİRMİŞTİR

KAVGAMI PAYLAŞAN YÜREĞE

İÇİNDEKİ SEVDA ATEŞTEN BİR KIVILCIMDIR

HER BİR ADIMDA FEDAİLİĞE YÜRÜRKEN

ÖNDER APO’YU ZİLANCA SAVUNMAK

GELİYE ZİLANDA DİRENİŞ TOHUMLARI

FEDAİ EYLEM PARADİGMA ÇİZGİ SAVAŞI ÇAĞRISIDIR

GÜNEŞE YOLCULUK

DAĞLAR AŞKIN ANLAM BULDUĞU MEKANLARDIR

ROZALARIN, SARALARIN İZİNDE NAGİHAN AKARSEL

HALK BAHR’INDA YEŞEREN ÇİÇEK (2.BÖLÜM)

ÖNDER ÖCALAN DEVRİM ÇAĞINI DOĞRU ANLAMAK

9 EKİM KOMPLOSUNA KARŞI MÜCADELE ÇİZGİMİZ

DEVRİMCİLİĞİN VE YURTSEVERLİĞİN TEMEL İLKESİ

ÖZGÜRLÜK ZAMANINDAYIZ

BİR YERDEN BAŞLAMALI

DAİMİ BİR BAHARDIR GERİLLA

SERDEM AMED ARKADAŞIN VEDA YAZISI

DAĞLARI GİBİ YÜREĞİ DE İNANÇ MABETİDİR

GAZETECİLİK, BASIN VE HABERCİLİK ÜZERİNE...

SONUCU KADINLAR VE HALKLAR BELİRLEYECEK

KÜRT KADINININ GÖRKEMLİ VE DESTANSI DİRENİŞİNE TANIKLIK ETMEK

KERKÜK'TE YENİ OYUNLAR

HALK BAHR’INDA YEŞEREN ÇİÇEK (3.BÖLÜM)

HER ŞEY MAVİ OLACAK…

BİR TÜRKÜDÜR BERİTAN EZGİSİ DİLDEN DİLE DOLAŞAN

UĞUR BÖCEĞİ OLMAK

UMUT YOKSA, GERİ KALAN“KADERİN” PLANIDIR…

ŞEHİTLERİMİZİN VASİYETİ…

ÖNDER APO VE GERİLLAYLA BÜTÜNLEŞME ZAMANI

GÜLÜŞÜN ASILI ÇARÇELLA ŞAFAĞINDA

DİYARBAKIR CEZAEVİ’Nİ “KAPATMAK”

GERİLLA YAŞAMINDAN KESİTLER

DEMOKRASİ“AĞAYA BELEŞ”

TC ÇETE DEVLETİ ÖRGÜTLÜ KÖTÜLÜK YUVASIDIR

BOYUN EĞMEMEK VE DİK DURUŞ ÜZERİNE

DAHA FAZLA CESARET DAHA ÇOK ÇABA

HÜZÜNLÜ BAHARIN ERKEN YOLCULARI

​​​​​​​1 KASIM İNSANLIĞA MAL OLMUŞ BİR GÜNDÜR

PRATİĞE DOĞRU ANLAYIŞ VE YARATICI TARZLA YAKLAŞARAK BAŞARMAYI MUTLAKA ESAS ALMALIYIZ! (1.BÖLÜM)

PRATİĞE DOĞRU ANLAYIŞ VE YARATICI TARZLA YAKLAŞARAK BAŞARMAYI MUTLAKA ESAS ALMALIYIZ! (2.BÖLÜM)

PRATİĞE DOĞRU ANLAYIŞ VE YARATICI TARZLA YAKLAŞARAK BAŞARMAYI MUTLAKA ESAS ALMALIYIZ! (3.BÖLÜM)

HALK BAHR’INDA YEŞEREN ÇİÇEK(4.BÖLÜM)

PRATİĞE DOĞRU ANLAYIŞ VE YARATICI TARZLA YAKLAŞARAK BAŞARMAYI MUTLAKA ESAS ALMALIYIZ! (4.BÖLÜM)

PRATİĞE DOĞRU ANLAYIŞ VE YARATICI TARZLA YAKLAŞARAK BAŞARMAYI MUTLAKA ESAS ALMALIYIZ! (5.BÖLÜM)

DEVRİMİN AKTİF RİTMİ VE PASİF RADİKALİZM FURYASI

PRATİĞE DOĞRU ANLAYIŞ VE YARATICI TARZLA YAKLAŞARAK BAŞARMAYI MUTLAKA ESAS ALMALIYIZ! (6.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜK FELSEFESİNİN FEDAİSİ

FEDAİ BİR RUH, BÜYÜK BİR FEDAKARLIKLA TARİHİ BİR SAVAŞ YÜRÜTÜYORUZ (1.BÖLÜM)

KADIN ORDULAŞMASININ ÖNCÜLERİNDEN

FEDAİ BİR RUH, BÜYÜK BİR FEDAKARLIKLA TARİHİ BİR SAVAŞ YÜRÜTÜYORUZ (2.BÖLÜM)

BERİTAN; İHANETE BOYUN EĞMEYEN ÇİZGİDE YÜRÜMEKTİR

KİMYASAL SİLAH KULLANAN DEVLETÇİ SİSTEM VE KÜRTLER

FEDAİ BİR RUH, BÜYÜK BİR FEDAKARLIKLA TARİHİ BİR SAVAŞ YÜRÜTÜYORUZ (3.BÖLÜM)

KÜRT SOYKIRIM SAVAŞININ FİNALİNE DOĞRU

ADANMIŞLIĞIN EN GÜZEL TİMSALİNE…

GERİLLA YAŞAMINDAN KESİTLER

HEVAL Û HIRÇ

KÜRDİSTAN DEVRİMCİ GENÇLİĞİ TOPLUMSAL DİRENİŞİN VE SAVAŞIN ÖNCÜSÜ OLACAK (1.BÖLÜM)

KÜRDİSTAN DEVRİMCİ GENÇLİĞİ TOPLUMSAL DİRENİŞİN VE SAVAŞIN ÖNCÜSÜ OLACAK (2.BÖLÜM)

IŞIK HÜCRESİNDEN BİR PARÇA

BEDENLEŞEN RÊBER APO HAKİKATİ

DEVRİMİN AKTİF RİTMİ VE PASİF RADİKALİZM FURYASI

KÜRDİSTAN DEVRİMCİ GENÇLİĞİ TOPLUMSAL DİRENİŞİN VE SAVAŞIN ÖNCÜSÜ OLACAK (3.BÖLÜM)

CEJNA VEJÎNÊ Lİ ME TEVA PÎROZ BE!

KÜRDİSTAN DEVRİMCİ GENÇLİĞİ TOPLUMSAL DİRENİŞİN VE SAVAŞIN ÖNCÜSÜ OLACAK (4.BÖLÜM)

HALKIN DOĞAL ÖNDERLERİ ÖLMEMELİDİR