BİR BİLGELİK GELENEĞİ OLARAK AHLAKÇILIK
BİR BİLGELİK GELENEĞİ OLARAK AHLAKÇILIK
0 Yorum
107
10-05-2022

Bir toplum üyesi olarak davranışlarımıza, düşünce, gelenek, görenek ve eylemlerimize kaynaklık eden ilkeler, değerler normlar bütünlüğüne, ‘ahlâk’ diyebiliriz. Ahlak ile toplumu savunma, beslenme ve üremesi için gerekli tedbirleri alır. Kural olarak üyelerine de uygulatır. Dünyanın neresinde olursa olsun her insan toplumu ahlâki (ve politik) davranışlar sergilemek durumundadır. Zira ahlâk, yaşam alanımızda kendilerine göre eylediğimiz kuralların çerçevesini oluşturur. Klasik ve geleneksel bir ahlâk tanımı da şöyledir: “Toplumsal törelere, alışkanlık ve kurallara göre yaşamayı bilmek”. Ayırt edici bir özellik olarak ahlâkın tarihsel toplumun bilinç, bilgi birikiminde örülmüş zihniyet dünyasında kendisi için en iyisi olduğuna karar vererek tamamen gönüllüdür. Ahlâkın, en güçlü zordan daha etkili ve sonuç alıcı bir uygulama, yaptırım gücüne sahip olan bir toplum dinamiği olduğu tartışma götürmez. Ahlâk topluma iyiyi, doğruyu, güzeli, vicdan bağıyla uygulatan toplumsal davranış olarak da özetlenebilir. İnsan toplumu sağlıklı bir toplumsallık süreci yaşamak istiyorsa, bunu ahlâki ve politik dinamikleri, kurumlarıyla birlikte yapmak durumundadır. “Toplumun politik hafızası” (Ali FIRAT) olan ahlâk toplumsal-kolektif işleri belirlerken; politika da yöntem zenginliği içerisinde akıl ve özgürlük sanatı olarak uygulama gücü kazanabilmesinin yolunu aydınlatır.

SINC’ın Tarihsel Hakikati

‘Nasıl yapalım’ın yörüngesi durumunda ‘neye göre yapılacağı’nın cevabını ahlâkta buluruz. Bir toplum için ekmek, hava, su kadar önemlidir ahlâk. Ki Aryenik bir dil olan Kürtçe bu konuda öğretici bir örnek sunar bize. Kürtler ahlâka “SINC” der. Sınc (ahlâk) veya “Sênc” (çeper, çit, bahçe duvarı) ahlâkın yaşamsal anlamını verir. Çünkü Sênc-Sinc, yaşamsal beslenme ihtiyaçlarımızı karşılamak için ektiğimiz bağ-bahçemizi genellikle yabani hayvanlardan veya sürülerden korumak amacıyla geliştirdiğimiz, orijinal ilkel savunma duvarımızdır. Sênci çürüyenin; beslenme, sağlıklı kalma, kendini savunma, koruma koşulları zayıflar. Tıpkı ahlâki özellikleri tasfiye edilmek istenen, bastırılan, sömürüye maruz kalan toplumların savunmasız, siyasetsiz, korumasız, kuralsız kalması gibi. Bu gerçekliğin yakıcı deneyimini de Kürtler ve benzer durumdaki halklar, büyük acılar pahasına öğrenmiştir.

ahlâk, bilinçli ve özgür insanın yaşam kılavuzu olarak anlam bulur. Yaşamsal önemde, bir eylem kılavuzu olan ahlâkın birkaç temel öğesinden söz edilebilir. Birincisi, her zaman bir alternative sahip olduğumuzun kabulüdür. Herhangi bir eylemde bulunmadan önce iyi veya kötü olanı doğru ya da yanlış olanı seçebilir, ona göre yaklaşım ve pratik sergileyebiliriz. İkincisi “politik hafıza” veya birikim-bilinç gücüyle her zaman bir değerlendirme, ölçüp biçme konumunda olup; farzı misal maruz kaldığımız herhangi bir yönelimde ‘gerçeklerden yana mı yoksa gerçek olmayandan yana mı tercih yapacağımızı belirler. Kuşkusuz bu tercihin, inşa ettiğimiz yarınımıza yön verdiğini biliriz. Üçüncüsü; insanın kanlı-canlı duygu yüklü, özgür irade sahibi bir ‘özne’ olduğunu; insanın ne bir makine ne de kadere boyun eğen, eğmesi gereken bir pasif ‘nesne’ olmadığı gerçeğidir. Dördüncüsü; sorumluluk öğesidir. Aktif ‘özne’ olarak özgür irademizle seçim yapıp eylemde bulunmuş ahlâki birey olarak, eylemlerimizin sonuçlarının sorumluluğunu üstlenmemiz anlamına gelir. Beşincisi; ahlâkın toplumsallığı konusudur. Bu nedenle de yapıp ettiklerimizin başkalarına etki, yansıma vb. boyutlarını da hesaba katmamız gerekmektedir. Aksi halde toplumsallığın, komunalitenin dışında kalmış veya kalacak olan bir bencil oluruz. Altıncı olarak; ahlâk, bir amaç doğrultusunda yaşamayı ve bireyin eylemleriyle bir karakter edinerek ahlâki ve politik bir ‘özne’ durumuna gelmesini sağlar.

Bu yazının konusu olmadığı için din-ahlâk ilişkisine girmeyeceğiz. Kuşkusuz ki ahlâk, dinleri de fazlasıyla etkilemiştir. Hatta dinlerin özü ahlâktır ve ahlâktan bağımsız bir din tanımlaması yapamayız demek mümkündür. Fakat biz esas olarak kendi toplumlarını etkileyen, yaşamlarına yön veren ve öne çıkan bazı ahlâk filozofları-peygamberler- din insanları üzerinde durmak istiyoruz. Bu sayede ahlâkın toplumlar üzerindeki etkisini daha anlaşılır kılmış oluruz, düşüncesindeyiz.

“Doğru Yalanı Daima Yener” (Zerdüşt)

M.Ö 6000 lerden 600 lere kadar her zaman dilimine yerleştirilebilen, bir karakter ve bireyden ziyade bir çizgi, bir felsefe; ahlâki-politik bir duruş olarak tarih sahnesinde yerini alır. Zerdüşt’e ilişkin farklı teoriler vardır. Üç Zerdüşt ve farklı kimlikler tartışma konusudur. Fakat hepsi de özünde birdir. O nedenle biz genel olarak Zerdüşt’ün ahlâk öğretisine odaklanacağız.

“Zagros dağlarının heybetli sesi” olan Zerdüşt, Ahura Mazda (Bilge tanrı – veya Efendi) inancında reform yapmış bir Mag rahibidir. Söz konusu Zerdüşt, “üçüncü-son Zerdüşt’dür. Kendisinin Kürt olduğu, Kürdistan’ın doğusunda yaşadığı bilinir. Günümüze de kalan yazılı metin Zend Avesta’da şu vurgular öne çıkar:

Ahura Mazda taraftarları değerli olan insanlara karşı mert olmalı.

Davranışlarında hakiki, dindar ve bilgece olmalıdır.

Herkese karşı açık kalpli ve doğru olup, sahteliği kendinden uzaklaştırmalıdır.

Düşünce iyi düşünülsün, söz iyi söylensin ve iş iyi yapılsın.

Bu ilke, “İyi düşün, doğru söyle, güzel yap” olarak da bilinir.

Zerdüşti ahlâk; doğayla dost, kadın-erkek ilişkilerinde eşitlikçidir. Tarihin ilk vejetaryeni olma ihtimali yüksek olan Zerdüşt, hayvanların yününden, sütünden yararlanmayı esas alır. ‘Beslenme ihtiyacı’ adına hayvanların kafası hoyratça koparılmaz. Bir köpeği sakatlamanın ve beslememenin cezası kırbaçlamaya kadar varır.

Tek tanrılı dinlere “cennet” olarak yerleşen “Temizler Şehri’ne” girmenin şartı; ahlâklı olup manevi hazzı, maddiyatın önünde tutmak ve insanlara gerçeği söyleyip mütevazi yaşamaktır. Yalan, ikiyüzlülük mutsuzluk sebebidir, uzak durulmalıdır.

Zerdüştlüğün günümüzde bile Kürt toplumu arasında ve diğer dinler üzerinde (ismi değiştirilmiş olsa bile) güçlü etkileri vardır. Êzîdî ve Alevi Kürtler, canlı ve güçlü temsilcileridirler. Bu Kürt topluluğunun ailesi içinde, kadın özgürlük düzeyinin diğer Kürt, komşu Türk, Arap ve Fars ailelerine göre daha yüksek olması da yine Zerdüşti inanç ve kültürden kaynağını almaktadır.

Zerdüşt’e göre toplum bireyleri sorgulayan, arayış içinde olan, buldukları cevaplar temelinde de, doğru ve güzeli tercih eden insanlar olmalıdır. Buna göre Zerdüşt 15 yaşını dolduran her kadın ve erkeğin kendisine sorup cevaplarını bulmakla yükümlü oldukları sorular sorar:

“Ben kimim?

Kime aidim?

Nereden geldim, nereye gideceğim?

Bu dünyada görevim nedir, öteki dünyada ödülüm ne olacaktır?

Görünmeyen dünyadan mı geldim? Yoksa hep bu görünen dünya ya mı aidim?

İyiliklerin mi arasındayım yoksa kötülüklerin mi?

İnsan mıyım yoksa kötü bir ruh mu?

Selamete götüren kaç yol vardır?

Kimdir dostum, düşmanım kimdir?

Prensip tek midir, yoksa çift midir?

İyilik kimden gelir, kötülük kimden gelir?”

Görülüyor ki, Sorular, çok sonraları “Sorgulanmamış yaşam, yaşam değildir”, diyen Sokrates’in sorularına açıkça kaynaklık etmektedir.

“Ateşi Ateşle Söndüremezsin” (Buda)

Özellikle kapitalist modernitenin toplumsal kanserleşme düzeyine varan yaşam tarzından dolayı manevi huzura hasret kalan insanlar, stres ve depresyondan kurtulmak için günümüzde fazlasıyla Budizm’e ilgi duymaya başladı. Buda’nın tarihsel hikayesi oldukça ilgi çekicidir. Bir sarayda, el üstünde tutularak büyütülüp, toplumsal hakikatler ve sorunlardan oldukça uzakta yetişen bir prens olarak Buda ( aydınlanan kişi), toplumun yaşadığı acı gerçeklik ile yüzleşince, sarsılmış ve insanlığı derinden etkileyen felsefi-dini öğretisini geliştirmiştir. Budizm, insanın belli bir öz disiplin ve nefis terbiyesiyle doğru temelde yoğunlaşması durumunda, acıdan kurtulup manevi-zihinsel hazzın ve özgürleşmenin zirvesi babında ‘Nirvana’ya ulaşabileceğini ifade eder.

Buda’ya göre insanlar Nirvana’ya – buna hakikat de denilebilir-ulaşabilir, ancak bunun için bir anlamda kendisini inşa manasına da gelen nefsi terbiye ve bilgeliği edineceği aydınlanma gereklidir.

Bu esas üzerinden Budist düşünce sistematiğini ele almak gerekirse;

Dört Yüce Hakikat

Acı, vardır.

Acının sebebi, arzudur.

Acıya sebep olanlar dışarıda bırakılarak Nirvana’ya ulaşılır.

Acıdan kurtulmanın yolu, Yüce Sekizli Yol ‘dur.Dört yüce hakikati ‘yolun girişi’ olarak da okumak mümkün. Ardından gelen, fikir-zikir-eylem bütünselliğinde anlama kavuşan, Yüce Sekizli Yol ‘dur.

Yüce Sekizli Yol

1-Doğru söz

2-Doğru eylem

3-Doğru rızk

4-Doğru çaba

5-Doğru düşünce

6-Doğru düşüncenin yoğunlaşmas

7-Doğru görüş

8-Doğru çözüm

Buda’dan önce var olan Veda (Veda = bilmek) dini ile Buda’nın kurtuluş ideolojisinin çatışma ve etkileşiminden, daha sonra sentez olarak Hinduizm doğacaktır.

“Karanlığı Lanetlemektense Bir Mum Yakın” (Konfüçyüs)

Zerdüşt ve Buda’nın çağdaşı olarak Çin’de güçlü hanedanların dağılmasıyla doğan boşluk ve toplumsal karmaşaya–kargaşaya çözüm için çabalayan önder kişiliklerden biri de Konfüçyüs’dür. Merkezi hegemonik devlet geleneğinin etkisiyle olacak ki, hiyerarşik, devletçi, feodal ahlâk kuralları önermiştir. Konfüçyüs, Tao’ya (Tao = nehir yolu, “doğal yol” ya da “doğa yasası”) ulaşmak için beş temel ilke belirler ve herkesin onlara uymasını ister.

Yönetici, yöneticiliğinin gereğini yapar.

Kadın, eşitliğin gereğine göre yaşar.

Oğul, babaya tam bağlılığının gereklerini yapar

Küçük kardeş, büyük kardeşe uyar.

Herkes arkadaşlığın, gereklerine uymasını bilerek yaşar.

Konfüçyüs’ün bu geleneksel toplum anlayışının yanında dini ve ahlâki felsefesini de özetlediği dört temel ilkesi ise şunlardır:

Jen= İnsana insanlığını veren şey, bütün eylemlerinin kaynağıdır ve bu sevgiye dayanır. Bu nedenle de bütün insanları sevmeliyiz. Erdemli olmak önce gerekeni yapıp sonra istemeyi gerektirir.

Jen’in özellikleri: alçakgönüllülük, dayanıklılık, sadakat, sağlamlık, doğruluk ve dürüstlüktür. Jen’i özümseyen başkasının eksikliklerini söylemezken, öz eleştirel davranış sergiler.

Li = “Din” demektir. Toplumsal düzeni tesis eden genel törensel ilkelerdir. Oruç tutmaktan, konuşma, yemek yeme, giyinme, mimiklere kadar bir dizi kural belirler. Düşünce ve eylemde tutarlılığı esas alır.

Yi = Doğruluk anlamına gelir. Li’nin özü ve temelidir. Ahlâki bütünlüğün sonucunda olan eylemdir. Li’ye göre yaşayanlar Jen’e ulaşırlar

Hsiao = Nesep (soy, baba soyu) dindarlığı. Ataya, anaya, babaya saygıyı esas alır. İnsanların kendilerine ait olmadığını savunan Konfüçyüs, bir “üstün insan” ya da “üst insan” modeli–hedefi gösterir toplumuna. Buna göre akıllı, cesur, nazik, müziğe bağlı, açgözlü olmayan, mütevazı insan, chun tzu= “üstün insan’dır.

Konfüçyüs’e göre, “doğruluk” kutup yıldızı gibi yerinde durur. Geriye kalan her şey onun etrafında döner.”


Sentezin Aydınlık Gücü: Mani

Özgür toplum, ahlâki düşünce ve direniş birikimlerini, nehirler ve dereleri kendinde toplayan bir derya gibi bağrında taşıyan Mani’nin, ahlâki- felsefi öğretisinde bir sentezleme mevcuttur.

Kendi ifadesiyle, her fikrin kabuğunu kırıp, özünü almayı-anlamayı amaç edinmiştir. Böylelikle de Roma ve Sasani imparatorluklarının zulmünden, esaretinden insanlığı kurtarıp, manevi temellere dayalı özgür bir toplumsallığı geliştirmek istemiştir. Hz İsa’ya benzer şekilde dönemin menakkede (Essenilere de benzerler) isimli komünal demokratik, vejeteryan ve ekolojik bilince sahip tarikatından etkilenir. Adının Aramicedeki anlamı da ışık kavramından türemiş “Aydınlatan” manasındadır.

Zerdüşt, Buda, Hıristiyanlık ve Grek felsefesinden oluşturduğu sentez inancını belli bir otoriteye, hiyerarşiye, ama en önemlisi de, öz disipline dayalı kadrolar olan SEÇKİNLER üzerinden inşa etmek istemiştir. Seçkinler, “Dürüstler ve hakikiler”dir. Onlar toplumun rol modeli olacaktır. Göle atılan taşın oluşturduğu halkalar çelik çekirdek kadroların katı ilkelere bağlı olarak sürdükleri yaşam standartlarını belirleyecektir. Sempatizan diyebileceğimiz “Dinleyiciler”e gelince kurallar biraz daha esnek uygulanacaktır.

Alevi inanç felsefesindeki “Eline, diline, beline hâkim ol” düsturunun benzeri şekilde Seçkinler’den üç mühür ile yaşamlarını sürdürmeleri istenir:

Ağız Mührü: “Tüm kötü sözleri ve kötü yiyecekleri yasaklar.”

El Mührü: “Canlı varlıkların içindeki ışığa zarar vermeyi önler; insan ve hayvanları öldürmemek, bitkileri, çiçekleri, meyveleri dalından koparmamak” vb.

Gönül Mührü: Mani inancına ve yaşam tarzına karşı olan her düşünceyi yasaklar.

Dinleyiciler için olan On Emir’de şöyledir;

Geçirilmiş olan zamana (Tarihe) inanmak.

Çok tanrılı döneme inanmak.

Yalandan kendini korumak.

Kötü insan olmamak.

Et yememek.

Başkasının namusuna kötü gözle bakmamak.

Hırsızlık yapmamak.

Okumak, sihirle hakikati tanıyarak bunları birbirinden ayırmak.

Toplum içerisinde inançlı olmak

İşinde gevşek ve ihmalkâr olmamak.

Mani’nin zengin canlı, özgür ahlâk felsefesini savunan devrimci fikirleri, iktidarları rahatsız etmiştir. Roma İmparatoru Diocletianus M.S.279’da “Tüm Manici yazıların yok edilmesini” emrederken, Sasani imparatoru 1. Hürmüz tarafından ise dini kadroların telkiniyle Mani katledilmiştir. Böylece gerçek bir Rönesans ve ahlâki-felsefi devrimsel patlama Mani şahsında engellenmiştir.

Bahsi yapılan felsefi çıkışların gerçekleştiği coğrafyalara, şimdi de bakıldığında baskın bir ahlâkçılık göze çarpmaktadır. Dini formlar, kurallar biçiminde ifadeye kavuşan, toplumu etkileyen durumlar olsa da, toplumu esas olarak ayakta tutan ilkeler ahlâkidir. Budizm’in hakim olduğu Hind yarımadasında, Taoizm’in hakim olduğu Çin’de ve Zerdüşt’ü geleneğin hala Canlı olduğu Kürdistan coğrafyasında hayata şekil veren, anlam kazandıran temel değerler, adı geçen ahlâk filozoflarının öğretilerinden ibarettir. Ki buralar aynı zamanda toplumsallığın daha canlı olduğu insanların, resmi hukuk kurallarından ziyade ahlâk yasalarını öncelediği alanlar oluyor. Kuşkusuz buralarda da devletler var, onların hukukları var fakat başat olan ahlâki kurallardır. Kapitalist modernite koşullarında dahi böyle bir yorumda bulunmak, bu büyük ahlâkçıların bugüne bir yansıma halidir.

MAHİR TUNÇ

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

ZAFERE GİDERKEN TOPLUMSAL BİRLİK ANI

15 AĞUSTOS ATILIMI KÜRDÜN ÖZGÜR TARİH YAZIMIDIR

ÖNDERLİK GERÇEKLİĞİ

KDP, TC’NİN SAHADAKİ FAAL KONTRA JİTEMİDİR

ÖNDERLİKSEL PARADİGMANIN ZAFERİ

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNDE SAVAŞ SUÇLARI

PKK İRADELEŞEN VİCDANIN HAKİKAT KILAVUZUDUR

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE TASFİYE SÜRECİ

TALİBAN - AFGANİSTAN

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ ROMA STATÜSÜ

ORTADOĞU'DA ÇÖZÜM ARARKEN

ÖNDERLİK PARADİGMASI - ORTADOĞU

DİJİTAL MEDYADA GÜNDEM ÖNDER ÖCALAN REFERANDUMU

HALEPÇE'DEN WERXELÊ'YE KÜRTLERİN KİMYASALLA MÜCADELESİ

DEMOKRASİ İTTİFAKININ ROLÜ VE ÖNEMİ

TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ İTTİFAKI ZAMANI

DEVRİMCİ DALGAYI YÜKSELTELİM

DÜŞMAN HUKUKU VEYA İLKEL İNTİKAMCI ZİHNİYET

SAVAŞI DOĞRU TANIMLAMAK

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI ORTADOĞU'DAKİ GERİCİLİĞİN EN BÜYÜK KALESİNİ DE YIKACAKTIR (1.BÖLÜM)

ÖNDERLİK HAKİKATİNE DOĞRU KATILMAK (1.BÖLÜM)

2021’E GERİLLA CEPHESİNDEN BAKIŞ (2.BÖLÜM)

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI ORTADOĞU'DAKİ GERİCİLİĞİN EN BÜYÜK KALESİNİ DE YIKACAKTIR (2.BÖLÜM)

ÖNDERLİK HAKİKATİNE DOĞRU KATILMAK (2.BÖLÜM)

KOBANÊ HEM BİR SAVAŞIN BAŞINI HEM DE SONUCUNU GÖSTERİYOR

HDP GENÇLİK MECLİSİ3’ÜNCÜ KONGRESİNİ AMED'DE TOPLADI

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI ORTADOĞU'DAKİ GERİCİLİĞİN EN BÜYÜK KALESİNİ DE YIKACAKTIR (3.BÖLÜM)

ÖNDERLİK HAKİKATİNE DOĞRU KATILMAK (3.BÖLÜM)

GENÇ BAŞLADIK, GENÇ BİTİRECEĞİZ

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI'NIN ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER VE AMAÇLARI(1.BÖLÜM)

TEK ALGIMIZ ÖNDERLİK OLMALIDIR

DİRENİŞ GELENEĞİNE SAHİP ÇIKAN MAXMUR HALKI

ÖĞRETİCİ BİR DİRENİŞ YILI

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI'NIN ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER VE AMAÇLARI(2.BÖLÜM)

KİMYASALLAR TÜRK DEVLETİNİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU (1.BÖLÜM)

GERİLLANIN SOLUMASI İÇİN ‘GÜZEL KOKULU’ ZEHİRLİ GAZ KULLANDILAR (2.BÖLÜM)

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI'NIN HEDEFLERİ(3.BÖLÜM)

KİMYASALSALDIRISI ALTINDA 40 GERİLLA SON ANA KADAR DİRENDİ (3.BÖLÜM)

BAKIRKÖY KADIN CEZAEVİ'NDE 28 TUTSAK KADIN AÇLIK GREVİNDE

HSM 2021 SAVAŞ BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI'NIN HEDEFLERİ(4.BÖLÜM)

DESMONT TUTU ÖZGÜR VE DEMOKRATİK KÜRDİSTAN'DA YAŞATILACAKTIR

DÜNYA KÜRT'ÜN ‘KİMYASALI DURDURUN’ ÇIĞLIĞINI DUYMADI (4.BÖLÜM-SON)

İŞGALCİ TÜRK ORDUSU ZAP'IN 3 BÖLGESİNDEN GERİ ÇEKİLDİ

DEVRİMCİ HALK SAVAŞI'NIN HEDEFLERİ(5.BÖLÜM)

DÖRDÜNCÜ STRATEJİK MÜCADELE DÖNEMİ-DEVRİMCİ HALK SAVAŞI’NIN GÜÇ ALDIĞI KOŞULLAR (1.BÖLÜM)

I.WALLERSTEİN VE A.GUNTER FRANK'IN DÜNYA SİSTEMİ ANALİZİ VE A.ÖCALAN'IN MERKEZİ UYGARLIK KURAMI (1.BÖLÜM)

DÖRDÜNCÜ STRATEJİK MÜCADELE DÖNEMİ-DEVRİMCİ HALK SAVAŞI’NIN GÜÇ ALDIĞI KOŞULLAR (2.BÖLÜM)

I.WALLERSTEİN VE A.GUNTER FRANK'IN DÜNYA SİSTEMİ ANALİZİ VE A.ÖCALAN'IN MERKEZİ UYGARLIK KURAMI (2.BÖLÜM)

KDP’NİN TÜMÜ, ŞENGAL’DEKİ KAÇIŞTA SAKLIDIR

“ÖZGÜRLÜĞÜN ANLAM MELODİSİNİ YARATAN BİLGE KUŞATMADA”

DÖRDÜNCÜ STRATEJİK MÜCADELE DÖNEMİ-DEVRİMCİ HALK SAVAŞI’NIN GÜÇ ALDIĞI KOŞULLAR (3.BÖLÜM)

CPT'YE BAŞVURU: ACİLEN İMRALI'YA GİDİLMELİ

DÖRDÜNCÜ STRATEJİK MÜCADELE DÖNEMİ-DEVRİMCİ HALK SAVAŞI’NIN GÜÇ ALDIĞI KOŞULLAR (4.BÖLÜM)

KİRLİ UZLAŞMALARA KARŞI İDEOLOJİK RADİKALİZM

DÖRDÜNCÜ STRATEJİK MÜCADELE DÖNEMİ-DEVRİMCİ HALK SAVAŞI’NIN GÜÇ ALDIĞI KOŞULLAR (5.BÖLÜM)

KONGRA-GEL PARİS'TEKİ YÜRÜYÜŞE ‘SEL GİBİ AKMAYA’ ÇAĞIRDI

“ÜÇ SÜLEYMAN VE İHANET”

DÖRDÜNCÜ STRATEJİK MÜCADELE DÖNEMİ-DEVRİMCİ HALK SAVAŞI’NIN GÜÇ ALDIĞI KOŞULLAR (6.BÖLÜM)

SİYASİ TÜRBÜLANS VE İÇ MONOLOGLAR

DÖRDÜNCÜ STRATEJİK MÜCADELE DÖNEMİ-DEVRİMCİ HALK SAVAŞI’NIN GÜÇ ALDIĞI KOŞULLAR (7.BÖLÜM)

DÖRDÜNCÜ STRATEJİK MÜCADELE DÖNEMİ-DEVRİMCİ HALK SAVAŞI'NIN HEDEFLERİ (8.BÖLÜM)

MAZLUMUN YANINDA ZALİMİN KARŞISINDA OLACAĞIZ

ALIŞTIRILMIŞ AKIL

DÖRDÜNCÜ STRATEJİK MÜCADELE DÖNEMİ-DEVRİMCİ HALK SAVAŞI'NIN HEDEFLERİ (9.BÖLÜM)

DİJİTAL KOLONYALİZM: AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN EVRİMİ

DEMOKRATLIĞIN ÖLÇÜSÜ

KENDİNİ ÇÖZEN İNSANIN GÜCÜ 2021 YILI GERİLLA DİRENİŞİNDE ORTAYA ÇIKMIŞTIR

DÖRDÜNCÜ STRATEJİK MÜCADELE DÖNEMİ-DEVRİMCİ HALK SAVAŞI'NIN HEDEFLERİ (10.BÖLÜM)

DİRENİŞİMİZLE HESAP SORACAĞIZ

BİR DİRENİŞ TAPINAĞIYDI GİRÊ SOR (1.BÖLÜM)

DEMOKRATİKLEŞME SOKAKLARDA GELİŞİR

DÖRDÜNCÜ STRATEJİK MÜCADELE DÖNEMİ-DEVRİMCİ HALK SAVAŞI'NIN HEDEFLERİ (11.BÖLÜM)

BİR DİRENİŞ TAPINAĞIYDI GİRÊ SOR (2.BÖLÜM)

DÖRDÜNCÜ STRATEJİK MÜCADELE DÖNEMİ-DEVRİMCİ HALK SAVAŞI'NIN HEDEFLERİ (12.BÖLÜM)

KOMİTACI-DARBECİ GELENEK VE GLADİOCU KONTROL (1.BÖLÜM)

BİR DİRENİŞ TAPINAĞIYDI GİRÊ SOR (3.BÖLÜM)

ÖNDER APO'NUN ÇAĞRISINA BİR KEZ DAHA KULAK VERELİM!KOBANÊ'Yİ SAVUNALIM!

DÖRDÜNCÜ STRATEJİK MÜCADELE DÖNEMİ-DEVRİMCİ HALK SAVAŞI'NIN HEDEFLERİ (13.BÖLÜM)

KOMİTACI-DARBECİ GELENEK VE GLADİOCU KONTROL (2.BÖLÜM)

BİR DİRENİŞ TAPINAĞIYDI GİRÊ SOR (4. BÖLÜM)

DÖRDÜNCÜ STRATEJİK MÜCADELE DÖNEMİ-DEVRİMCİ HALK SAVAŞI'NIN HEDEFLERİ (14.BÖLÜM)

KOMİTACI-DARBECİ GELENEK VE GLADİOCU KONTROL (3.BÖLÜM)

BİR DİRENİŞ TAPINAĞIYDI GİRÊ SOR (5.BÖLÜM)

PKK YASAĞINA KARŞI KAMPANYA İSVİÇRE'DE HIZLANDIRILDI

DÖRDÜNCÜ STRATEJİK MÜCADELE DÖNEMİ-DEVRİMCİ HALK SAVAŞI'NIN HEDEFLERİ (15.BÖLÜM)

KOMİTACI-DARBECİ GELENEK VE GLADİOCU KONTROL (4.BÖLÜM)

TUTSAK AİLELERİNDEN 'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BİRLEŞELİM' ÇAĞRISI

UZUN YÜRÜYÜŞ BU YIL FRANSA'DA DÜZENLENECEK

ÖNDERLİK OLMADAN HİÇ KİMSE ÖZGÜR OLAMAZ (1.BÖLÜM)

GENÇLİK ÖRGÜTLERİNDEN İMZA KAMPANYASINA KATILIM ÇAĞRISI

‘YÜREĞİ KÜRDİSTAN İÇİN ATARDI’

ÖNDERLİK OLMADAN HİÇ KİMSE ÖZGÜR OLAMAZ (2.BÖLÜM)

İŞGALCİ TÜRK DEVLETİNDEN EFRÎN'DE BULUNAN AVESTA ŞEHİTLİĞİNE SALDIRI

KOMİTACI-DARBECİ GELENEK VE GLADİOCU KONTROL (5.BÖLÜM)

KOMİTACI-DARBECİ GELENEK VE GLADİOCU KONTROL (6.BÖLÜM)

ULUS-DEVLET ONTOLOJİSİNİN ÖZEL SAVAŞLA OLAN YAPISAL İLİŞKİSİ (1.BÖLÜM)

BİR DİL HAFIZASINI KAYBETTİĞİNDE ÖLÜR!

ÖZ YETERLİLİĞİ SAĞLAYAN BİR EKONOMİ

ULUS-DEVLET ONTOLOJİSİNİN ÖZEL SAVAŞLA OLAN YAPISAL İLİŞKİSİ (2.BÖLÜM)

ÖZÜ ARAYIP İRADELEŞEN VE SAVAŞAN KADININ ADRESİ

DEVLET BÜROKRASİYİ, SİYASET İSE DEMOKRATİK TOPLUMU İNŞA EDER (1.BÖLÜM)

DEVLET BÜROKRASİYİ, SİYASET İSE DEMOKRATİK TOPLUMU İNŞA EDER (2.BÖLÜM)

KADIN KURTULUŞ İDEOLOJİSİ TEMELİNDE ‘XWEBUN’

BAŞLANGICIN HAKİKATLE BAĞI

“ROJAVA DEVRİMİ İÇİN SEFERBERLİK ZAMANI”

TARİHİN YAZDIĞI DAVALAR VE ADALETİN SİYASETİ

TOPLUMSAL HAKİKAT TANIMI

GLADİO MERKEZİ NATO VE TÜRKİYE UZANTILARI (1.BÖLÜM)

ÜÇÜNCÜ ÇİZGİDE DİRENME ÜZERİNE

GLADİO MERKEZİ NATO VE TÜRKİYE UZANTILARI (2.BÖLÜM)

TOPLUMSAL İNSAN, ÖZGÜR İNSANDIR

ÜÇÜNCÜ YOL; HAKİKATIN PATİKASI (1.BÖLÜM)

GLADİO MERKEZİ NATO VE TÜRKİYE UZANTILARI (3.BÖLÜM)

ÜÇÜNCÜ YOL; HAKİKATIN PATİKASI (2.BÖLÜM)

GLADİO MERKEZİ NATO VE TÜRKİYE UZANTILARI (4.BÖLÜM)

ÜÇÜNCÜ YOL; HAKİKATIN PATİKASI (3.BÖLÜM)

ÜÇÜNCÜ YOL; HAKİKATIN PATİKASI (4.BÖLÜM)

HAKİKAT ARAYIŞCILIĞI BİR SORGULAMA İŞİDİR (1.BÖLÜM)

GÜNEŞİN ETRAFINDA ATEŞTEN BİR ÇEMBER: VİYAN SORAN

HAKİKAT ARAYIŞCILIĞI BİR SORGULAMA İŞİDİR (2.BÖLÜM)

YURTSEVERLİK ÖZGÜRLÜKSÜZ, ÖZGÜRLÜK YURTSEVERLİKSİZ OLMAZ

HAKİKAT ARAYIŞCILIĞI BİR SORGULAMA İŞİDİR (3.BÖLÜM)

HAKİKAT ARAYIŞCILIĞI BİR SORGULAMA İŞİDİR (4.BÖLÜM)

FAŞİZMİN TÜKENİŞİ

HAKİKAT ARAYIŞCILIĞI BİR SORGULAMA İŞİDİR (5.BÖLÜM)

HAKİKAT ARAYIŞCILIĞI BİR SORGULAMA İŞİDİR (6.BÖLÜM)

HAKİKAT ARAYIŞCILIĞI BİR SORGULAMA İŞİDİR (7.BÖLÜM)

IRAK'TA YENİ DENGELER

HAKİKAT ARAYIŞCILIĞI BİR SORGULAMA İŞİDİR (8.BÖLÜM)

KOMPLOYA KARŞI "DAĞ DELİSİ"NİN İLKESİ

HAKİKAT ARAYIŞCILIĞI BİR SORGULAMA İŞİDİR (9.BÖLÜM)

HAKİKAT ARAYIŞCILIĞI BİR SORGULAMA İŞİDİR (10.BÖLÜM)

PKK'YLE YENİDEN FİLİZLENEN ÖZGÜR EŞ YAŞAM VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR-1

15 ŞUBAT VE ÖNDERLİK GERÇEĞİ (1.BÖLÜM)

HAKİKAT ARAYIŞCILIĞI BİR SORGULAMA İŞİDİR (11.BÖLÜM)

NORMAL SİYASET, OLAĞANÜSTÜ SİYASET VE TÜRKİYE

PKK'YLE YENİDEN FİLİZLENEN ÖZGÜR EŞ YAŞAM VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR-2

15 ŞUBAT VE ÖNDERLİK GERÇEĞİ (2.BÖLÜM)

15 ŞUBAT VE ÖNDERLİK GERÇEĞİ (3.BÖLÜM)

15 ŞUBAT VE ÖNDERLİK GERÇEĞİ (4.BÖLÜM)

ARMANCA KOMPLOYÊ Û TÊKOŞÎNA AZADİYÊ!

KOMPLOYU 24. YILDA YENMEK

15 ŞUBAT VE ÖNDERLİK GERÇEĞİ (5.BÖLÜM)

ŞENGAL’İ, MEXMUR’U BIRAK, MUSUL VE KERKÛK İLE İLGİLEN

MUHALEFET ALTIDAN BÜYÜKTÜR

“KÜRT HALKINA KDP İHANETİNİN FATURASI AĞIR OLACAK”

ANADOLU-MEZOPOTAMYA İLİŞKİLERİNDE İKTİDAR SORUNU VE DEMOKRATİK YÖNETİM (1.BÖLÜM)

HAKİKAT ALGISI

ÖCALAN’IN ESARETİ, DEMOKRATİK KÜRTLÜĞÜN VE TÜRKLÜĞÜN ORTAK ESARETİDİR (1.BÖLÜM)

ÖZGÜRLÜK DEVRİMİ YENİ BİR AHLAKI TEMSİL EDİYOR

ANADOLU-MEZOPOTAMYA İLİŞKİLERİNDE İKTİDAR SORUNU VE DEMOKRATİK YÖNETİM 2.BÖLÜM)

ÖCALAN’IN ESARETİ, DEMOKRATİK KÜRTLÜĞÜN VE TÜRKLÜĞÜN ORTAK ESARETİDİR (2.BÖLÜM)

TARİHSEL PERSPEKTİFTEN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ (1.BÖLÜM)

ANADOLU-MEZOPOTAMYA İLİŞKİLERİNDE İKTİDAR SORUNU VE DEMOKRATİK YÖNETİM (3.BÖLÜM)

ÖCALAN’IN ESARETİ, DEMOKRATİK KÜRTLÜĞÜN VE TÜRKLÜĞÜN ORTAK ESARETİDİR (3.BÖLÜM)

TARİHSEL PERSPEKTİFTEN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ (2.BÖLÜM)

ANADOLU-MEZOPOTAMYA İLİŞKİLERİNDE İKTİDAR SORUNU VE DEMOKRATİK YÖNETİM (4.BÖLÜM)

DİAYDER İFTİRANAMESİ...

ÖCALAN’IN ESARETİ, DEMOKRATİK KÜRTLÜĞÜN VE TÜRKLÜĞÜN ORTAK ESARETİDİR (4.BÖLÜM)

TARİHSEL PERSPEKTİFTEN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ (3.BÖLÜM)

İDEOLOJİSİZ İNSAN VE TOPLUM OLMAZ (1.BÖLÜM)

ANADOLU-MEZOPOTAMYA İLİŞKİLERİNDE İKTİDAR SORUNU VE DEMOKRATİK YÖNETİM (5.BÖLÜM)

DEMOKRATİK MODERNİTE DEĞERLERİNİ SİSTEME KAVUŞTURMAK (1.BÖLÜM)

EVRENSEL TARİH ANLAYIŞI

İDEOLOJİSİZ İNSAN VE TOPLUM OLMAZ (2.BÖLÜM)

ANADOLU-MEZOPOTAMYA İLİŞKİLERİNDE İKTİDAR SORUNU VE DEMOKRATİK YÖNETİM (6.BÖLÜM)

DEMOKRATİK MODERNİTE DEĞERLERİNİ SİSTEME KAVUŞTURMAK (2.BÖLÜM)

APOLİTİK İKTİDAR-POLİTİKLEŞMİŞ TOPLUM VE DEĞİŞİM

HASTA TUTSAKLARIN ONURLU DİRENİŞİ

DEMOKRATİK MODERNİTE DEĞERLERİNİ SİSTEME KAVUŞTURMAK (3.BÖLÜM)

FEMİNİZM VE ÇOĞUL KİMLİK ARAYIŞI (1.BÖLÜM)

ALEVİLER DEMOKRASİ CEPHESİYLE KAZANACAK

FEMİNİZM VE ÇOĞUL KİMLİK ARAYIŞI (2.BÖLÜM)

ALEVİLER ELEŞTİRİLERİNDE HAKLILAR ANCAK...

DEMOKRATİK KURTULUŞ VE ÇÖZÜM

DEMOKRATİK UYGARLIK DEVLETÇİ UYGARLIĞA KARŞI; TARİHLE ŞİMDİYİ YAPMAK! (1.BÖLÜM)

FEMİNİZM VE ÇOĞUL KİMLİK ARAYIŞI (3.BÖLÜM)

KENDİ GÜNDEMİNİ KAYBETMEMEK

DEMOKRATİK UYGARLIK DEVLETÇİ UYGARLIĞA KARŞI; TARİHLE ŞİMDİYİ YAPMAK! (2.BÖLÜM)

DEVLETİN ZİHNİYETİ DEĞİŞMEDEN ALEVİLİK TANINMAZ

NEFS SAVAŞI MODERNİZME KARŞI DURUŞTUR

FEMİNİZM VE ÇOĞUL KİMLİK ARAYIŞI (4.BÖLÜM)

50. ONUR YILI

DEMOKRATİK UYGARLIK DEVLETÇİ UYGARLIĞA KARŞI; TARİHLE ŞİMDİYİ YAPMAK! (3.BÖLÜM)

BEN DEĞİLSE KİM, ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN

DEWRÊŞVARİ SAVAŞ

KENDİNE GÜVENSİZLİK ÜZERİNE (1.BÖLÜM)

ÖNDERLİKSİZ YAŞAM ÖZGÜRLÜKSÜZ YAŞAM DEMEKTİR

TÜRK ORDUSUNUN TEK ÖĞRETMENİ PKK GERİLLASIDIR

TEŞKİLAT-I MAHSUSA’DAN MİT VE SADAT’A TÜRK SUİKAST TİMLERİ (1.BÖLÜM)

BEKO MU, MEM Û ZÎN Mİ? YA DA DEVLETMİ, DEMOKRATİK ULUS MU? (1.BÖLÜM)

KENDİNE GÜVENSİZLİK ÜZERİNE (2.BÖLÜM)

“BÜYÜK ONUR SAVAŞI” EN ÇOKTA GENÇLİĞİN SAVAŞIDIR

BEKO MU, MEM Û ZÎN Mİ? YA DADEVLETMİ, DEMOKRATİK ULUS MU? (2.BÖLÜM)

KENDİNE GÜVENSİZLİK ÜZERİNE (3.BÖLÜM)

BEKO MU, MEM Û ZÎN Mİ? YA DADEVLETMİ, DEMOKRATİK ULUS MU? (3.BÖLÜM)

KÖŞELERDE RUHLARINI DAHİ SATANLAR

TARİHİ BİR BAHAR DÖNEMİ BAŞLADI

ULUSAL KAHRAMANLIK ÇİZGİSİ ZAFERE YÜRÜYEN KÜRDİSTAN HALKININ YENİLMEZ GERÇEĞİDİR (1.BÖLÜM)

GARP CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK

AVRUPA OPORTÜNİZMİ DİZ ÇÖKÜYOR

ULUSAL KAHRAMANLIK ÇİZGİSİ ZAFERE YÜRÜYEN KÜRDİSTAN HALKININ YENİLMEZ GERÇEĞİDİR (2.BÖLÜM)

DÜNYAYA EN ÇOK ZARAR VEREN İNSAN (THOMAS MIDGLEY)

ULUSAL KAHRAMANLIK ÇİZGİSİ ZAFERE YÜRÜYEN KÜRDİSTAN HALKININ YENİLMEZ GERÇEĞİDİR (3.BÖLÜM)

AVRUPA'NIN KARANLIK TARİHİ: İNSANAT BAHÇELERİ

ALMAN TARZI KAN DAVACILIĞI

ULUSAL KAHRAMANLIK ÇİZGİSİ ZAFERE YÜRÜYEN KÜRDİSTAN HALKININ YENİLMEZ GERÇEĞİDİR (4.BÖLÜM)

İNGİLİZ SENARİSTLİĞİNDE RUS İŞGALİ NEYİ AMAÇLIYOR?

NEWROZLAŞAN BİR HALKIN DİRENİŞ ÖYKÜSÜ

SİYASİ İTFAİYECİLİK ÜZERİNE

ULUSAL KAHRAMANLIK ÇİZGİSİ ZAFERE YÜRÜYEN KÜRDİSTAN HALKININ YENİLMEZ GERÇEĞİDİR (5.BÖLÜM)

ULUSAL KAHRAMANLIK ÇİZGİSİ ZAFERE YÜRÜYEN KÜRDİSTAN HALKININ YENİLMEZ GERÇEĞİDİR (6.BÖLÜM)

ULUSAL KAHRAMANLIK ÇİZGİSİ ZAFERE YÜRÜYEN KÜRDİSTAN HALKININ YENİLMEZ GERÇEĞİDİR (7.BÖLÜM)

NEWROZLAŞAN HALKIN ÖYKÜSÜ (1.BÖLÜM)

ULUSAL KAHRAMANLIK ÇİZGİSİ ZAFERE YÜRÜYEN KÜRDİSTAN HALKININ YENİLMEZ GERÇEĞİDİR (8.BÖLÜM)

ANTİ NEWROZCULUKTAN NEWROZ HOCALIĞINA

NEWROZLAŞAN HALKIN ÖYKÜSÜ (2.BÖLÜM)

TARİHİN UTANÇ SAYFASI HALEPÇE

ULUSAL KAHRAMANLIK ÇİZGİSİ ZAFERE YÜRÜYEN KÜRDİSTAN HALKININ YENİLMEZ GERÇEĞİDİR (9.BÖLÜM)

BU NEWROZ ÖZGÜRLÜK NEWROZU OLACAK

NEWROZLAŞAN HALKIN ÖYKÜSÜ (3.BÖLÜM)

ULUSAL KAHRAMANLIK ÇİZGİSİ ZAFERE YÜRÜYEN KÜRDİSTAN HALKININ YENİLMEZ GERÇEĞİDİR (10.BÖLÜM)

8 MART DİRENİŞ RUHU NEWROZ'A DA YANSIYACAK!

ULUSAL KAHRAMANLIK ÇİZGİSİ ZAFERE YÜRÜYEN KÜRDİSTAN HALKININ YENİLMEZ GERÇEĞİDİR (11.BÖLÜM)

NEWROZLAŞAN HALKIN ÖYKÜSÜ (4.BÖLÜM)

''KDP'NİN DERİN DENKLEMİNDE 140'INCI MADDE''

HPG KOMUTA KONSEYİ TOPLANTISI BİZE NEYİ GÖSTERDİ?

ULUSAL KAHRAMANLIK ÇİZGİSİ ZAFERE YÜRÜYEN KÜRDİSTAN HALKININ YENİLMEZ GERÇEĞİDİR (12.BÖLÜM)

NEWROZLAŞAN HALKIN ÖYKÜSÜ (5.BÖLÜM)

“HELALLEŞME”

NEWROZLAŞAN HALKIN ÖYKÜSÜ (6.BÖLÜM)

ULUSAL KAHRAMANLIK ÇİZGİSİ ZAFERE YÜRÜYEN KÜRDİSTAN HALKININ YENİLMEZ GERÇEĞİDİR (13.BÖLÜM)

ANNALES VE TARİH (1.BÖLÜM)

NEWROZLAŞAN HALKIN ÖYKÜSÜ (7.BÖLÜM)

TARİHE YENİ BİR SAYFA AÇTILAR

ANNALES VE TARİH (2.BÖLÜM)

ANNALES VE TARİH (3.BÖLÜM)

ANNALES VE TARİH (4.BÖLÜM)

ANNALES VE TARİH (5.BÖLÜM)

ANNALES VE TARİH (6.BÖLÜM)

İŞKENCE CUMHURİYETİ

ANNALES VE TARİH (7.BÖLÜM)

ANNALES VE TARİH (8.BÖLÜM)

APOCU RUHU BU SİSTEMİ KIRMAK ÜZERİNE GELİŞTİRDİK

ANNALES VE TARİH (9.BÖLÜM)

ANNALES VE TARİH (10.BÖLÜM)

ANNALES VE TARİH (11.BÖLÜM)

DOĞALLAŞTIRILMIŞ BİR ÖZERKLİK TEORİSİNE DOĞRU: NİETZSCHE'NİN TAN KIZILLIĞI (1.BÖLÜM)

ANNALES VE TARİH (12.BÖLÜM)

DOĞALLAŞTIRILMIŞ BİR ÖZERKLİK TEORİSİNE DOĞRU: NİETZSCHE'NİN TAN KIZILLIĞI (2.BÖLÜM)

ANNALES VE TARİH (13.BÖLÜM)

1968 GENÇLİK HAREKETİ VE TÜRKİYE DEVRİMCİLERİNİN BİZE MİRASI

4 NİSAN’DA ÖNDERLİĞİMİZE EN BÜYÜK CEVAP ONU ANLAMAK UYGULAMAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADELEYİ BÜYÜTMEKTİR

ANNALES VE TARİH (14.BÖLÜM)

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINA KARŞI: DEVRİMCİ TUTUM

KÜRT ÖZGÜRLÜK DEVRİMİ KARŞISINDA ÇIKARILAN İHANET PROJESİDİR KDP!

ANNALES VE TARİH (15.BÖLÜM)

4 NİSAN KÜRDİSTAN VE KÜRDİSTAN TOPLUMUNDA BÜYÜK DOĞUŞUN İFADESİDİR

DOĞALLAŞTIRILMIŞ BİR ÖZERKLİK TEORİSİNE DOĞRU: NİETZSCHE'NİN TAN KIZILLIĞI (3.BÖLÜM)

ANNALES VE TARİH (16.BÖLÜM)

DOĞALLAŞTIRILMIŞ BİR ÖZERKLİK TEORİSİNE DOĞRU: NİETZSCHE'NİN TAN KIZILLIĞI (4.BÖLÜM)

ANNALES VE TARİH (17.BÖLÜM)

DOĞALLAŞTIRILMIŞ BİR ÖZERKLİK TEORİSİNE DOĞRU: NİETZSCHE'NİN TAN KIZILLIĞI (5.BÖLÜM)

ANNALES VE TARİH (18.BÖLÜM)

EMPERYALİST HAKİMİYET KARŞISINDA KÜLTÜREL DİRENİŞ

ANNALES VE TARİH (19.BÖLÜM)

KAPİTALİST MODERNİTEYE KARŞI İDEOLOJİK FELSEFİK DİRENİŞ DURUŞUMUZ

SÜREÇ AKP-MHP FAŞİZMİNİN ÇÖKÜŞ SÜRECİDİR

ANNALES VE TARİH (20.BÖLÜM)

ANNALES VE TARİH (21.BÖLÜM)

İHANETÇİ HARAMİLER VE DEYYUSLAR ÇETESİ

ANNALES VE TARİH (22.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (1.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (2.BÖLÜM)

ANNALES VE TARİH (23.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (3.BÖLÜM)

ANNALES VE TARİH (24.BÖLÜM)

ANNALES VE TARİH (25.BÖLÜM- SON)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (4.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (5.BÖLÜM)

DEMOKRASİ İTTİFAKI'NDA NETLİK

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (6.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (7.BÖLÜM)

YAŞAMI ÖZÜYLE BULUŞTURMANIN DİLİ; ETİK-ESTETİK (1.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (8.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (9.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (10.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (11.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (12.BÖLÜM)

KAPİTALİST MODERNİZME KARŞI ÖFKE SELİ OLMAK

VARLIK, HAKIKAT VE KÜRT GERÇEĞİ (1.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (13.BÖLÜM)

KDP VE BARZANİLER, ARTIK KÜRDİSTANİ BİR PARTİ-YÖNETİM OLARAK GÖRÜLEMEZLER

VARLIK, HAKIKAT VE KÜRT GERÇEĞİ (2.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (14.BÖLÜM)

VARLIK, HAKIKAT VE KÜRT GERÇEĞİ (3.BÖLÜM)

KURTEDÎROKA XIYANETA MALA BARZANÎ (BEŞA YEKEMÎN)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (15.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (16.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (17.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (18.BÖLÜM)

HİÇBİR DEĞERİN KALMADIĞI BİR DÜNYADA SAVAŞ

DUYGULARIN POLİTİKLEŞMESİ

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (19.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (20.BÖLÜM)

DÜŞLERE YAKILAN AĞITLAR GÜNÜMÜZDE UMUT VE UMUTSUZLUK (1.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (21.BÖLÜM)

DÜŞLERE YAKILAN AĞITLAR GÜNÜMÜZDE UMUT VE UMUTSUZLUK (2.BÖLÜM)

İNSANLIK TARİHİNİN EN ACIMASIZ 17 İŞKENCE YÖNTEMİ

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (22.BÖLÜM)

DÜŞLERE YAKILAN AĞITLAR GÜNÜMÜZDE UMUT VE UMUTSUZLUK (3.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (23.BÖLÜM)

DÜŞLERE YAKILAN AĞITLAR GÜNÜMÜZDE UMUT VE UMUTSUZLUK (4.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (24.BÖLÜM)

DUYGU ZAMAN ANLAMSALLIĞI VE YENİ HAKİKAT BİLMELERİ (25.BÖLÜM-SON)

GÖÇEBE – PROLETERLER (1.BÖLÜM)

GÖÇEBE – PROLETERLER (2.BÖLÜM)

AHLAKİ-POLİTİK TOPLUM (1.BÖLÜM)

GÖÇEBE – PROLETERLER (3.BÖLÜM)

AHLAKİ-POLİTİK TOPLUM (2.BÖLÜM)

ALMANYA, ERDOĞAN GİBİ FAŞİSTLERİ HAYATTA TUTUYOR

GÖÇEBE – PROLETERLER (4.BÖLÜM)

AHLAKİ-POLİTİK TOPLUM (3.BÖLÜM)

KÜRTLER, ÖNDERLERİYLE YENİDEN BİR DOĞUŞ YAŞADILAR

SİYASET ÜZERİNE (1.BÖLÜM)

AHLAKİLİK: ISRARLA SÖZ SÖYLEME VE EYLEM

SİYASET ÜZERİNE (2.BÖLÜM)

BİR BİLGELİK GELENEĞİ OLARAK AHLAKÇILIK

KADIN DEVRİMİ, AYNI ZAMANDA BİR ESTETİK DEVRİMİDİR

SİYASET ÜZERİNE (3.BÖLÜM)

AHLAKİ GÖRECELİK VE ÖZGÜRLÜĞÜN AHLAKI

İSMÂİLÎLİKTE HASAN SABBAH DÖNEMİ

SİYASET ÜZERİNE (4.BÖLÜM)

ORTADOĞU TOPLUMUNDA AHLAK VE POLİTİKA SORUNU

SİYASET ÜZERİNE (5.BÖLÜM)

TOPLUMUNA YABANCILAŞAN BİREYİN AHLAKİ-POLİTİK DEĞERLERLE ÇIKIŞ ARAYIŞI (1.BÖLÜM)

SİYASET ÜZERİNE (6.BÖLÜM)

TOPLUMUNA YABANCILAŞAN BİREYİN AHLAKİ-POLİTİK DEĞERLERLE ÇIKIŞ ARAYIŞI (2.BÖLÜM)

SİYASET ÜZERİNE (7.BÖLÜM)

CİNS MÜCADELESİNİ DOĞRU ANLAMLANDIRMAK

SORUNLAR DOĞRU TANIMLANMADAN AHLAKİ-POLİTİK TOPLUM OLUNAMAZ (1.BÖLÜM)

SİYASET ÜZERİNE (8.BÖLÜM)

MAYIS ŞEHİTLERİMİZİN DİRENİŞ GELENEĞİ, MÜCADELEMİZİN TEMEL KAYNAĞIDIR

SORUNLAR DOĞRU TANIMLANMADAN AHLAKİ-POLİTİK TOPLUM OLUNAMAZ (2.BÖLÜM)

SİYASET ÜZERİNE (9.BÖLÜM)

KDP VE VATAN HAİNLİĞİ

SİYASET ÜZERİNE (10.BÖLÜM)

SİYASET ÜZERİNE (11.BÖLÜM)

SİYASET ÜZERİNE (12.BÖLÜM)

SİYASET ÜZERİNE (13.BÖLÜM)

ETİK İNSAN VE ETİK EYLEM (1.BÖLÜM)

SİYASET ÜZERİNE (14.BÖLÜM)

DEVRİMSEL KOPUŞ VE BİLİNÇALTI

ETİK İNSAN VE ETİK EYLEM (2.BÖLÜM)

SİYASET ÜZERİNE (15.BÖLÜM)

AHLAK VE TOPLUMSAL NORM (1.BÖLÜM)

DİRENMEK YAŞAMAKTIR!

SİYASET ÜZERİNE (16.BÖLÜM)

AHLAK VE TOPLUMSAL NORM (2.BÖLÜM)

SİYASET ÜZERİNE (17.BÖLÜM)

DEVLETİN HUKUKU MU, TOPLUMUN AHLAKI MI? (1.BÖLÜM)

SİYASET ÜZERİNE (18.BÖLÜM-SON)

DEVLETİN HUKUKU MU, TOPLUMUN AHLAKI MI (2.BÖLÜM)