SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATIK UYGARLIĞA I CİLT (123.BÖLÜM)
SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATIK UYGARLIĞA I CİLT (123.BÖLÜM)
0 Yorum
119
16-06-2022

d- Buna karşılık, sömürü sistemi altına alınan tüm kesimler resmi mitoloji ve dini sürekli kuşkuyla karşılamışlar, kendi ana din kaynaklarını neolitik topluma dayandırmışlardır . Neolitik toplumun ana tanrıça dini daha sonraki tüm gizli (mistik) düşünce biçimlerini derinden etkilemiştir. Bu dini biçimler bir yandan ezilen sınıfın tepkilerini yansıtırken, diğer yandan kadın cinsini, yaşam özelliklerini, doğa dinini, insan-tanrı dostluğunu ve barışçıl karakterini yansıtmaktadır. Daha laik ve dünyevi bir yaklaşıma sahiptir. Tarih boyunca tüm gizli tapım merkezleri, tarikatlar ezilen kesim ve kadın cinsine daha yakın ve eşit durmaya çalışmışlar, fakat yoğun istismara konu olmaktan kurtulamamışlardır. Bunda geri teknik ve bilimsel düşüncenin gelişmeyişi esas rolü oynamaktadır. Tarikatlara saf biçimiyle ilk ve ortaçağların ezilenler adına muhalefet gücü olarak bakılabilir. Tarihte büyük yaygınlık göstermelerine rağmen, önde gelenlerinin ya acımasız işkencelerle imha edilmeleri ya da satın alınmaları nedeniyle önemli yozlaşmalara, acılara ve takiplere konu olmuşlardır. Fakat neolitik toplumdan günümüze kadar tarikat ve muhalif mezheplerin daha çok insanlığın mahkum ve sömürülen kesiminin inanç ve direncini, yaşam tarzını yansıttığı bir gerçektir.  

e- Felsefi düşünce biçimi, şehir toplumunun ve artık-ürünün gelişmiş bir aşamasına denk düşmektedir. Toplumsal pratiğin doğa ve toplum güçlerini iyice tanıttığı bir aşamada, insan düşüncesini mitoloji ve dinle tatmin etmek giderek zorlaşır. Daha ikna edici düşünce biçimlerine ihtiyaç doğar. Mitoloji ve dinin birçok hükmü artık gülünç gelmektedir. Yer, gök iyi tanındıkça, daha önceleri orada olduğu varsayılan tanrıların mevcut olmadığı görüldükçe, doğa yasalarını kavrama gereği ön plana çıkar. “Evren neden yapılmıştır? İlk madde nedir? Görülen bu kadar çeşitlilik nasıl oluşmuştur?” biçimindeki sorgulama tarzı felsefi düşünceyi ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca tanrıkral yönetimi sorgulanmaktadır. Kralların tanrı olamayacağı ve yasalarının da kendi çıkarlarını ifade ettiği anlaşıldıkça, toplumun felsefi izahı kaçınılmaz olmaktadır. Felsefi düşünce, bu özelliğiyle düşünce tarihinde mitoloji ve dinden sonra daha ileri üçüncü bir aşamayı temsil etmekte, bilimle din arasında bir geçiş rolünü de oynamaktadır. Felsefe bir yandan dinsel düşünce biçiminin daha akli bir seviyeye gelmesine yol açar, yani teolojiye yol verirken, diğer yandan deneye dayalı doğa bilimlerine güç vermektedir. Kendisi de, bilim geliştikçe daha çok bilimin eksik kaldığı genel ifade tarzının ve yasalarının gelişmesine çalışmaktadır. Felsefe de din ve mitoloji gibi egemen sınıfın lehine kullanılmaktadır. Ama doğal gerçekliğe yakın duruşu, din ve mitoloji kadar kullanılmasına olanak tanımamaktadır. Ancak gelişmiş uygarlıklar felsefeye daha çok ortam sunmaktadırlar. Felsefenin resmi dinlerle bütünleşmesi ve teolojiye (tanrı bilimi) yol açması gibi, tarikatlarla bütünleşmesi de onu daha çok ezilenlere yakınlaştırmaktadır. Tarikatların felsefeyle bütünleşmeleri resmi dinden daha ağırlıklıdır. Genelde ezilenlerin çıkarları doğrularla bütünleştiğinden, felsefeyle birlik kolay olmaktadır. Bu nedenle ortaçağ tarikatları, özellikle Batınilik, felsefi düşünceyi güçlü bir silah olarak kullanmıştır. Bilimsel düşüncenin doğuşu daha çok bu tip tarikat ve mezheplerin varlığından kaynaklanmıştır.  

f- Bilimsel düşünce, doğa ve toplumun tanınması artık dış bir müdahaleciye ihtiyaç göstermeyecek kadar kesinleştikçe ve düşünceler deneylerle doğrulandıkça öne çıkmaktadır. Toplumsal pratiğin gelişmesiyle bağlantılıdır. Bir toplum ne kadar karmaşık, şehirsel, ticari ve endüstriyel olursa, bilimsel düşünce tarzına ihtiyaç da o denli gelişmektedir. Bilimle toplum arasında böylesine sıkı bir bağ bulunmaktadır. Egemen sömürücü sınıf bilimin üretim gücünden yararlanırken, getirdiği aydınlanmadan çıkarlarını bozduğu için kaçınmakta, insanlığı karanlıkta bırakan ideolojik biçimlere sığınmaktadır. Bu yönüyle bilimsel düşünce tarzı insanlığın mahkum ve sömürülen kesimleri için tehlike kaynağı olmaya devam etmektedir. Kendi başına özgürleştirici olamamaktadır. Bilimin sınıfsal yönetimi belirleyici olmaktadır. Sınıfsal yönetimin karakterine bağlı bilimin toplumsal kesimler üzerindeki etkisi farklılaşmaktadır. Sınıfsal çıkar ve gericilik arttıkça, toplum ve çevre üzerindeki tahakküm ve çözülme de artmaktadır. Tersine yöneten sosyal gücün genel çıkara bağlılığı ve ilerici karakteri, bilimin üretici, özgürleştirici ve eşitleyici gücünü daha çok oynamasına olanak vermektedir.  

g- Batı düşünce sistemi de bu tarihsel biçimlerin ürünüdür. Farklı bir evrimle günümüze kadar gelişmesini sürdürmüştür. Sümer mitolojik kimliğinin Anadolu ve Greklerde uğradığı biçim; dönüşüme, birey iradesine tümüyle hükmedemeyen, sınırlı bir özgürlüğe imkan veren bir öz taşımaktadır. M.Ö 1500-500 arası dönemde etkili olan Zeus kültü insan biçimine hayli yaklaşmıştır. Tanrıya bağlanan korku ve ümit, moral etkiden öteye fazla anlam taşımamakta, sert olmayan sınıflaşma gerçeğini ifade etmektedir. Doğa tanrı iradesinden hızla bağımsızlaşmakta ve toplumsal yasaların da insan iradesi sonucu olduğuna ilişkin anlayış kök salmaktadır. Egemen sınıflar Zeus kültüyle temsil edilirken, sıradan halk Dionysos kültüyle toplumdaki farklılaşmayı temsil etmektedir. Tanrılar arasındaki farklılaşmayı yansıtmaktadır. Genel olarak mitoloji M.Ö 500’den sonra yerini felsefi düşünceye bırakmaktadır. Birey felsefeyle daha fazla aydınlanma ve irade kazanmaktadır. Doğu kültüründeki kullaşmayla birlikte, farklı ve tersine rota çizmektedir. Doğu ve Batı kişiliği arasındaki ilk ciddi kopuş Greklerde derinleşir. Esas kopuşun sağlandığı yer ise Medya’dır. Kuzeybatı İran ve Yukarı Mezopotamya, Doğu-Batı çizgi farklılığının ilk ortaya çıktığı yerdir. Zerdüşt geleneği tüm gücünü bu farklılaşmayı mümkün kılmasından almaktadır. Roma İmparatorluğu’nda tanrısal irade daha da zayıflar, laik karakter ön plana çıkar. Doğal Stoacı felsefe kozmopolit karakteriyle Hıristiyanlığın önünü açar. Yine Yahudi kutsal metinlerinin Grek felsefesiyle yorumlanması da Hıristiyanlık ve Müslümanlık inancındaki felsefi esasları oluşturur. 

M.S 500-1500’lerde dünyevi iktidara karşı tanrısal iktidarı temsil ettiği iddiasında olan kilise, aslında Batı dünyasında feodalizmin ideolojik temelini teşkil etmektedir. Doğucu düşünce tarzının bu son hakimiyet döneminde ağırlıklı olarak barbarlık aşamasında olan Avrupa toplumunun ahlak ve düşünce yapısında köklü bir dönüşüme yol açar. Fakat burada da halka dayalı tarikat ve mezhepleşmelerle çok sert ve acımasız bir mücadeleye girişir. Bu haliyle İseviliğin ilk saf halinden hayli uzaklaşmış, egemen sınıfın çıkarıyla bütünleşmiş olmaktadır. M.S 1400’lerden itibaren hızlanan bilimsel çağı, teolojik düşünce tarzını tamamen bırakacak  ve sadece ahlaki davranışlara indirgeyecektir. Bu dönemde Batı zihniyeti tümüyle dinden bağımsızlaşmakta, özgücüne güvenerek geliştirmektedir. Bu gelişme bireyin toplumun kontrolünden dengesizce çıkışını da beraberinde getirmektedir. Bireyin kendisine fazlasıyla sevdalanması, dogmatizmin tersine bir hastalığa yol açmaktadır. Kapitalist birey en az Sümer tanrı-kralları kadar kendini güç sahibi gibi görmektedir. Farklı bir yoldan kendini tanrılaştırmakta, yani toplumun üstünde bir konuma yerleştirmektedir. Batı kültüründeki en temel tehlike ve hastalık budur. Bu hastalığa henüz çare bulunmuş değildir. Bu dönemde Batı’nın ezilen ve sömürülen sosyal kesimleri daha bilimsel yanı ağır basan bir ideolojiye, sosyalizme yönelmektedir. Sosyalizm ezilenlerin yeni ideolojik kimliği olmaktadır. Fakat sınıflı toplumun bağrından çıkması ve özellikle siyasal etkiden kurtulamaması, kişiliğini ve yönetim tarzını kurumlaştıramaması, tersine hakim sınıf kurumlarına benzer yapılanması kısa sürede yozlaşmasına yol açtı. İlk ve ortaçağlarda da benzer birçok oluşumların başına gelen egemen sınıf tarzı tarafından ya boğulması ya da özümsenmesi, bir kez daha reel sosyalizmin pratiğinde tekrarlanmıştır.

HALKLAR ÖNDERİ ABDULLAH ÖCALAN 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (22.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (80.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (23.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (81.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (24.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (82.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (25.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (83.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (26.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (84.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (27.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (85.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (28.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (86.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (29.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (89.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (30.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (87.BÖLÜM)

BAŞKA DİLDE ANNE OLMAK (31.BÖLÜM-SON)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (88.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (90.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (91.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (92.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (93.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (94.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (95.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (96.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (97.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (98.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (99.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (100.BÖLÜM)

PKK'YE DAYATILAN TASFİYECİLİK VE TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ(1.BÖLÜM-ÖNSÖZ)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (101.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (2.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (102.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (3.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (103.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (4.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (104.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (5.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (105.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (6.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (106.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (7.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (107.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (8.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (108.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (9.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (109.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (10.BÖLÜM )

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (110.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (11.BÖLÜM )

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (111.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (12.BÖLÜM )

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (112.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (13.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (113.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (14.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (114.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (15.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (115.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (16.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (116.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (17.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (117.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (18.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (118.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (19.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (119.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (20.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (120. BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (21.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (121. BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (22.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (122. BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (23.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATIK UYGARLIĞA I CİLT (123.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (24.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (124.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (25.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (125.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (26.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (126.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (27.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (127.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (28.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (128.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (29.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (129.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (30.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (130.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (31.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (131.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (32.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (132.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (33.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (133.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (34.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (134.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (35.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA (135.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (36.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (136.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (37.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (137.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (38.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (138.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (39.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (139.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (40.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (140.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (141.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (41.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (42.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (142.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ(43.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (143.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (144.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (44.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (145.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (45.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (146.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (46.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (147.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (47.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (148.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (48.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (149.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (49.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT (150.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (50.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (51.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA I CİLT SON (151.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (152.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (52.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (153.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (53.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (154.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (54.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (155.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (55.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (156.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (56.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (157.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (57.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATIK UYGARLIĞA CİLT II (158.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (58.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (59.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (159.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (160.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (60.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (161.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (61.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (162.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (62.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (163.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (63.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (164.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (64.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UGARLIĞA CİLT II (165.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (65.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UGARLIĞA CİLT II (166.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (66.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (167.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (67.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (168.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (68.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (169.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (69.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (170.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (70.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (171.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (71.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (172.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (72.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (173.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (73.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (174.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (74.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (175.BÖLÜM)

TASFİECİLİĞİN TASFİYESİ (75.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (176.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (76.BÖLÜM)

SÜMER RAHİP DEVLETİNDEN DEMOKRATİK UYGARLIĞA CİLT II (177.BÖLÜM)

TASFİYECİLİĞİN TASFİYESİ (77.BÖLÜM)